THED008 Контекстуални подходи в театрознанието

Анотация:

Да се разгледат редица различни теоретични и практични построения, възникнали в генезиса на драматургията. При това акцентът се поставя нетолкова върху частните проблеми на оценката на драматичната творба, на нейните формални или идейни характеристики и на подходите за тяхното изучаване, а по– скоро върху въпросите на светогледните функции на драмата и на нейната вписаност в цялостния контекст на театралната култура.

прочети още
Театрознание и театрално изкуство

Преподавател(и):

доц. Възкресия Вихърова  д-р
доц. Зарко Узунов  
проф. Кристиан Банков  д.н.
проф. Виолета Дечева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

1)знания в областта на : главните кръгове от проблеми, свързани с отношението между театралния спектакъл и драмата; как се поставят в контекста на различните театрални школи и концепции литературната подплата и процеса на възприемане на литературната творба.

2) умения по: разграничаване на различните драматични текстове, корелацията им с естетически школи и художествени концепции; Упражнения и тренинг: Драматургията като аналитичен инструмент.


Предварителни изисквания:
завършили магистърска степен

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Аристотел: За поетичното изкуство, София 1975 г. Глава VI : САМО стр. 72 – 75 /определение за мимезис, катарзис, специфика на жанра трагедия/.глава XXV : САМО стр. 98 – 102

Бретон, Андре: Два манифеста на сюрреализма, София 2000.

Бърк, Едмънтд: Философско изследване върху произхода на нашите идеи за възвишеното и красивото, София 2001.

Гадамер, Ханс – Георг: Истина и метод, Плевен 1997.

Гадамер, Ханс – Георг: Актуалността на красивото, София 2000.

Дерида, Жак: Писмеността и различието, София 1998.

Дерида, Жак: Другото оглавяване, София 2001

Еко, Умберто: Интерпретация и свръхинтерпретация, София 1997.

Зашев, Димитър: Естетически отклонения, София 1992.

Лесниг, Готхолдт Ефраим: Локоон или границите между живописта и поезията, София 1978.

Лукач, Дьорд: Хаос и форми, превод Димитър Зашев, София 1989.

Ницше, Фридрих: Раждането на трагедията и други съчинения, София 1990.

Платон III том от „Диалози“ : Държавата. , София, 1981 г. , 2. издание

Книга X САМО стр. 392 – 297 /изкуството като лъжа/.

пак там, стр. 400 – 403 /изкуството няма място в идеалната държава /.

пак там стр. 409 – 412 /недействителния образ на изкуството/

В случай, че няма достъп до горното издание на „Държавата“ от 1981 г.

става реч за текст под сигнатура :

595 А – 598 Д /изкуството като лъжа/.

601 А – 602 Д /изкуството няма място в идеалната държава /.

605 Е – 607 Е /недействителния образ на изкуството/.

Рикьор, Пол: Живата метафора, София 1994.

Унамуно, Мигел: Детството на Дон Кихот и други есета, София 2000.

Хораций, Флак, Квинт: Събрани творби, София 1992.

Цицерон, Марк Тулий: За оратора, София 1992.

Средства за оценяване:

Студентът получава оценка за работата си в курса при мин. 70% посещаемост на часовете и две текущи оценки. При неспазване на това условие, студентът има право да се яви на изпит като оценката му ще бъде понижена с една единица, поради отсъствието му в редовните часове. Студент, посетил 100% редовните учебни часове, има право да получи с една единица по-висока крайна оценка от показания резултат.