THED007 Проекти и финансиране в театъра

Анотация:

В рамките на курса участниците се запознават с основните елементи на един художествен проект, методите на идентификация на една креативна идея и изработването й като проектно предложение. Кратко представяне на стратегическа рамка, оценка на идея, финансова реализация.

Изясняват се основните понятия, които се ползват в маркетинг комуникациите – маркетинг /стратегия и тактики/, маркетингов микс, комуникационна стратегия, целеви аудитории, ниша и позициониране, smart цели и т.н.

Курсът предоставя основни познания за източниците на финансиране в областта на културата и в частност театъра, представя основните субекти и механизми на тяхното взаимодействие, възможностите за изготвяне на проекти - идеен проект и финансова обосновка, разглежда български и европейски стандарти в проектното начало. Насочва се при възможност конкретно и към разработваната от докторанта научна теза.

прочети още
Театрознание и театрално изкуство

Преподавател(и):

доц. Възкресия Вихърова  
проф. Десислава Бошнакова  д-р
доц. Снежина Петрова  
проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

• Основните елементи на един художествен проект, методите на идентификация на една креативна идея и изработването й като проектно предложение.

• Кратко представяне на стратегическа рамка, оценка на идея, финансова реализация.

• Основните етапи при планирането и реализацията на един проект

умеят:

• изготвянето на проектно предложение и основните приложения към него – бюджет, стратегия за промоция, писмо за подкрепа, биография и т.н.;

• изготвяне на съдържателен и финансов отчет на проект;

• комуникационни умения свързани с вербалната и невербалната комуникация.

Докторантите получават знания за възможните източници на финансиране в областта на театъра и умения за проучване на тези източници, процедурите за кандидатстване и набиране на средства, подготовка и представяне на документация, управление на получените финансови средства, мониторинг на изразходването им и отчитане пред финансиращата страна. Чрез практически разработки по зададени казуси и проекти студентите усвояват конкретни практически умения за изработвмане на документация, за нейната презентация и адекватна комуникация с представителите на различните финансиращи партньори.


Предварителни изисквания:
Завършили магистърска програма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Актуални законодатални документи и програми, статии.

Средства за оценяване:

дискусия

индивидуална работа І

индивидуална работа ІІ