THED003 Подготовка и писане на манифест, статия, студия

Анотация:

Целта на курса е да подготви докторантите за структуриране и писане на манифест, статия, студия

Най-важните характеристики за писане на манифест, статия, студия са яснота, кохерентност и последователност, които предполагат ясното мислене и доброто структуриране на труда. Това са условия на сполучливата комуникация, особено в дисертации и научни текстове, чиято цел е да запознаят съответната научна общност с идеите и резултатите от изследванията

прочети още
Театрознание и театрално изкуство

Преподавател(и):

доц. Възкресия Вихърова  д-р
доц. Правда Кирова  
проф. Светла Христова  д-р
доц. Невелина Попова  д-р
проф. Пламен Дойнов  д.н.
проф. Виолета Дечева  д.н.
проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как да събират и пресяват съществуващата литература по темата.

• Как се аргументира: как се прави връзката между предпоставките и заключението.

2) могат:

• да селекционират подходяща литература за писане на манифест, статия;

• да се изразяват ясно, кохерентно и последователно (т.е. структурирано


Предварителни изисквания:
завършили магистърска степенФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Как се създава предварителната библиография за писане на манифест, статия, студия.
  2. Критерии за пресяване на съществуващата литература по темата.
  3. Какво е аргументативно писане: как се формулира темата, каква е главната теза и как се доказва.
  4. Аргументи и отношенията между предпоставки и заключение
  5. Макроструктура (compositio): заглавие, съдържание, въведение, отделните глави и под-глави, заключение и библиография
  6. Микроструктура: за (topic sentences), връзките между изреченията в абзаца и връзките между абзаците

Литература по темите:

Booth, W, Colomb G & Williams, J. (1995). The Craft of Research. University of Chicago Press, Chicago, 2008.

Day, Robert A. (2006) How to Write and Publish a Scientific Paper, 6th edition,

Cambridge University Press, Cambridge.

Eco, Umberto (1977) Come si fa una tesi di laurea, Milano: Bompiani. бълг. превод Как се прави дипломна работа.

Fogelin, Robert (1978) Understanding Arguments. An Introduction to Informal Logic,

Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1987.

Katz, Michael, J. (2009) From Research to Manuscript: a Guide to Scientific Writing, 2nd edition

Springer, Dordrecht.

Квинтилиан. Обучение на оратора, гл.10.3. Как трябва да се пише, 10.4. За поправяне, 10.5. Какво трябва да се пише, 10.6. За обмислянето. Наука и Изкуство, София 1982, 615- 628

Kelley, David (1988) The Art of Reasoning, W.W. Norton & Co., New York, 1998.

Lemke, J.L. “Multiplying Meaning: visual and verbal semiotics in scientific text”

http://academic.brooklyn.cuny.edu/education/jlemke/papers/mxm-syd.htm

Mentzel, Wolfgang (2008) Rhetorik: Wirkungsvoll sprechen, uberzeugend auftreten, dtv, Munchen

Munter, Mary & Russell Lynn (2002) Guide to Presentations, Pearson, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2008.

Reynolds, Garr (2008) Presentation Zen, New Riders Press, USA.