THED018 Технология на интерпретационната функция - предварителни проучвания, тренинг и готова форма

Анотация:

• Да финализира и систематизира знанията и уменията натрупани от студента в процеса на обучението му.

• Да му създаде алгоритъм, по който да може да извършва диагностициране на собствените си нужди по посока на тренинг и да изгражда планове за тяхното задоволяване с цел придобиване или разширяване на умения при интерпретирането на определена роля.

прочети още
Театрознание и театрално изкуство

Преподавател(и):

доц. Възкресия Вихърова  д-р
доц. Татяна Соколова  д-р
доц. Ася Иванова  д-р
доц. Антоанета Петрова  д-р
доц. Анна Пампулова  д-р
доц. Снежина Петрова  

Описание на курса:

Компетенции:

(какви знания и умения трябва да демонстрират студентите след завършване на курса)

1) знаят:

да описват театралната образователна и репертоарна практика като тренинг

2) могат:

• Да регистрират нуждите на отделен актьор или проект от тренингови програми


Предварителни изисквания:
Завършили магистърска степен

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Аусландер, Ф.(2004) ” Просто бъди самия самия севе си” : логоцентризъм и различие в теорията на представлението. С., сп. Homo Ludens, бр.10/2004г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Барба, Еуж.(2005) Уголеменото тяло. С., сп. Homo Ludens, бр.11/2005г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите

Вихърова, В.(2001) Възкресия Вихърова и Зарко Узунов: Новите технологии ще върнат на театъра Тялото. С., сп. Homo Ludens, бр.2-3/2001г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Гордънр, М.(2004) Биомеханиката на Мейерхолд С., сп. Homo Ludens, бр.10/2004г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Гротовски, Й.(1984) Към беден театър С. Сп.Театрален бюлетин, бр2-4/1984г. Съюз на артистите в България

Гротовски, Й(1999) Йежи Гротовски – За практикуването на романтизма.; От театралната трупа до изкуството като движение.; Упражнения.; Театър и ритуал.; Действието е буквално.; Оголеният актьор., С., сп. Театър, бр. 3,4/1999г. Издание на министерството на културата

Гротовски, Й.(2002) Йежи Гротовски и Анатолий Василиев С., сп. Homo Ludens, бр.4-5/2002г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Гротовски, Й. (2004) Неозаглавен текст на Йежи Гротовски, подписан в Понтедера, Италия, 4 юли, 1998г. (2004) С., сп. Homo Ludens, бр.10/2004г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Димитрова,Р.(2005) Основни предизвикателства пред актьора на ХХ век, С., сп. Homo Ludens, бр.11/2005г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Средства за оценяване:

Студентът получава оценка за работата си в курса при мин. 70% посещаемост на часовете и две текущи оценки. При неспазване на това условие, студентът има право да се яви на изпит като оценката му ще бъде понижена с една единица, поради отсъствието му в редовните часове. Студент, посетил 100% редовните учебни часове, има право да получи с една единица по-висока крайна оценка от показания резултат.