THED017 Интердисциплинарен характер на съвременните театрални практики

Анотация:

• Да представи на вниманието на докторантите интердисциплинарни процеси и

резултати в културните /в частност театрални/ практики

• Да разгледа множество от гледни точки за създаване на различни

интердисциплинарни полета на изследване и работа

• Да подложи на дискусия граничността на театралната форма и

възможните граници с други науки и изкуства

• Да работи за допускането на нетрадиционни практики и резултати в

понятийната система на отделния студент при описването на театъра като

антропологически феномен

прочети още
Театрознание и театрално изкуство

Преподавател(и):

доц. Възкресия Вихърова  д-р
доц. Зарко Узунов  
проф. Петя Александрова  д.н.
доц. Невелина Попова  д-р
проф. Георги Арнаудов  д-р
проф. Кристиан Банков  д.н.
проф. Виолета Дечева  д.н.
проф. Десислава Бошнакова  д-р
доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

(какви знания и умения трябва да демонстрират студентите след завършване на курса)

• Спецификата и принципите на свободно боравене с театралния текст в процес на интерпретация.

могат:

• Самостоятелно да реализират една своя идея за избран от тях не-театрален текст като го превърнат в текст за театър и провидят в него бъдещия спектакъл.

• Практически да приложат придобитите умение в изготвяне на текст за театър с първооснова прозаичен текст, като се има предвид бъдещата му реализация на сцена.


Предварителни изисквания:
Завършили магистърска степен

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Интердисциплинарно и/или мултидисциплинарно.
  2. Обособяване на граници и видове граници , гранични територии и основни територии на проучване/изследване.
  3. Начини на пресичане на границите- композиционен или структурен подход.
  4. Критерии за подбор на елементите при «пресичането на границите» и тяхната целесъобразност за бъдещия продукт.
  5. Развиване на връзки между мултидисциплинарните елементи-качество на новата форма.

Литература по темите:

Кирби, Майкъл(2004) За отсъствието и наличието на актьорска игра в представлението., С., сп. Homo Ludens, бр.10/2004г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България;

Крейг,Г. С. (1987). Избрани произведения, С., “Наука и изкуство”

Леман, Х.(2005) Постдраматичният театър.Пролог. С., сп. Homo Ludens, бр.11/2005г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Маранка, Б. (2006) ”Гората” като архив.Уилсън и интеркултурализмът. С., сп. Homo Ludens, бр.12/2006г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Мейерхолд, В. (1984) Статии, писма, речи.С., ”Наука и изкуство” 1984

Небенцал, М. Театър и антропология С сп. Homo Ludens , бр.12/2006г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Немирович - Данченко, Вл. (1989) Раждането на новия театър, С., “Наука и изкуство”

Николова, И.(2006) Проблеми на междукултурните различия и междукултурния обмен С сп. Homo Ludens , бр.12/2006г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Стейтс,Б.(2005) Присъствието на актьора.Три феноменологични модела. . С., сп. Homo Ludens м бр.11/2005г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Сузуки,Т. (2006) Културата е тялото С сп. Homo Ludens м бр.12/2006г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Таиров, А. (1984). За театъра, С, “Наука и изкуство”

Темкин, Р. (1999) Уточняване на позициите С.сп. Театър, бр. 3,4/1999г. Издание на министерството на културата.

Терзиев, Ас.(2005) Театралността между изкуственост и автентичност. С сп. Homo Ludens м бр.11/2005г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Узунов, З.(2001) Възкресия Вихърова и Зарко Узунов: Новите технологии ще върнат на театъра Тялото. С сп. Homo ludens, бр.2-3/2001г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Средства за оценяване:

Тест

Презентация

Конферанс