THED016 Писане на рижисьорска книга, драматургичен материал, хореографска партитура, актьорска партитура, сценографски проект

Анотация:

Курсът запознава докторантите със същностните характеристики на прозаичния и драматургичния текст и с основните принципи на адаптация. Той представлява едновременно теоретично и практическо проследяване на цялостен процес на адаптация в областта на структура, композиция, диалог, персонажи, жанр и др.

Целта на този курс е да развие умения в областта на самостоятелната авторска работа върху текста. Запознаване със същността на прозаичния и драматургичните текстове и принципите на интерпретация. Възможности за практическа реализация на преноса от единия към другия вид текст, овладяване възгледа за театралност на текста.

прочети още
Театрознание и театрално изкуство

Преподавател(и):

доц. Възкресия Вихърова  
доц. Зарко Узунов  
доц. Татяна Соколова  д-р
доц. Правда Кирова  
доц. Невелина Попова  д-р
проф. Пламен Дойнов  д.н.
проф. Георги Арнаудов  д-р
доц. Анна Пампулова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

(какви знания и умения трябва да демонстрират студентите след завършване на курса)

• Спецификата и принципите на свободно боравене с театралния текст в процес на интерпретация.

могат:

• Самостоятелно да реализират една своя идея за избран от тях не-театрален текст като го превърнат в текст за театър и провидят в него бъдещия спектакъл.

• Практически да приложат придобитите умение в изготвяне на текст за театър с първооснова прозаичен текст, като се има предвид бъдещата му реализация на сцена.


Предварителни изисквания:
Познания върху световната драматургия – класическа, модерна и постмодернаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Медея" от Еврипид

"Медея материал" от Хайнер Мюлер

"Хамлет" от Шекспир

"Петнайсетминутния Хамлет" и "Розенкранц и Гилденщерн" от Том Стопард

"В очакване на Годо" от Самуел Бекет

"Три сестри" от А. П. Чехов

"Стари времена" от Харолд Пинтър

"Психоза" от Сара Кейн

Средства за оценяване:

Студентът получава оценка за работата си в курса при мин. 70% посещаемост на часовете и две текущи оценки. При неспазване на това условие, студентът има право да се яви на изпит като оценката му ще бъде понижена с една единица, поради отсъствието му в редовните часове. Студент, посетил 100% редовните учебни часове, има право да получи с една единица по-висока крайна оценка от показания резултат.