THED016 Писане на рижисьорска книга, драматургичен материал, хореографска партитура, актьорска партитура, сценографски проект

Анотация:

Курсът запознава докторантите със същностните характеристики на прозаичния и драматургичния текст и с основните принципи на адаптация. Той представлява едновременно теоретично и практическо проследяване на цялостен процес на адаптация в областта на структура, композиция, диалог, персонажи, жанр и др.

Целта на този курс е да развие умения в областта на самостоятелната авторска работа върху текста. Запознаване със същността на прозаичния и драматургичните текстове и принципите на интерпретация. Възможности за практическа реализация на преноса от единия към другия вид текст, овладяване възгледа за театралност на текста.

прочети още
Театрознание и театрално изкуство

Преподавател(и):

доц. Възкресия Вихърова  д-р
доц. Зарко Узунов  
доц. Татяна Соколова  д-р
доц. Правда Кирова  
доц. Невелина Попова  д-р
проф. Пламен Дойнов  д.н.
проф. Георги Арнаудов  д-р
доц. Анна Пампулова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

(какви знания и умения трябва да демонстрират студентите след завършване на курса)

• Спецификата и принципите на свободно боравене с театралния текст в процес на интерпретация.

могат:

• Самостоятелно да реализират една своя идея за избран от тях не-театрален текст като го превърнат в текст за театър и провидят в него бъдещия спектакъл.

• Практически да приложат придобитите умение в изготвяне на текст за театър с първооснова прозаичен текст, като се има предвид бъдещата му реализация на сцена.


Предварителни изисквания:
Познания върху световната драматургия – класическа, модерна и постмодернаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Разглеждане на материали в сродните изкуства- сценарна книга, стори борд, действен анализ, музикална или хореографска партитура.
  2. Разработване на сценарна книга, стори борд, действен анализ, музикална или хореографска партитура.
  3. Разработване на сценарна книга, стори борд, действен анализ, музикална или хореографска партитура по избран образец.
  4. Презентация и практически етюди.

Литература по темите:

Медея" от Еврипид

"Медея материал" от Хайнер Мюлер

"Хамлет" от Шекспир

"Петнайсетминутния Хамлет" и "Розенкранц и Гилденщерн" от Том Стопард

"В очакване на Годо" от Самуел Бекет

"Три сестри" от А. П. Чехов

"Стари времена" от Харолд Пинтър

"Психоза" от Сара Кейн