THED014 Интерпретационни техники на театралното изкуство

Анотация:

курс за докторанти в програма "Театър";

Запознаване със сценичните интерпретациите и варианти на режисьор, актьор, сценограф и критик при разработката на конкретен текст в исторически план

прочети още
Театрознание и театрално изкуство

Преподавател(и):

доц. Възкресия Вихърова  д-р
проф. Виолета Дечева  д.н.
доц. Снежина Петрова  

Описание на курса:

Компетенции:

Знания за:

-литературни интерпретации на определен текст

-сценични интерпретации на определен текст

Умения за:

-вариативност на литературни интерпретации на определен текст

-вариативност на сценични интерпретации на определен текст


Предварителни изисквания:
Завършили магистърска степен

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Николова, И.(2006) Проблеми на междукултурните различия и междукултурния обмен С сп. Homo Ludens , бр.12/2006г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Николова, К. (1995) Другото име на модерния театър, С., Университетско издателство ”Св. Климент Охридски”, 1995

Николова, К.(2000) Експресионистичният театър и езикът на тялото. С., Университетско издателство ”Св. Климент Охридски”

Николова, К. (2005) Театърът – уъркшоп: Брехт и английският театър. . С., сп. Homo Ludens м бр.11/2005г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Поркола, Й.(2004) Разговор с актьори от Работен център Йежи Гротовски и Томас Ричардс. С., сп. Homo Ludens , бр.10/2004г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Райнхард, М.(1996). Театърът идеал и действителност, С., “Наука и изкуство”, 1996

Ричардс, Т.(2004) Извадки от дискусията с Томас Ричардс и Марио Биаджини, проведена във Фестивален и конгресен център – Варна на 8 юни 2004г. С., сп. Homo Ludens . бр.10/2004г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Симонов, Р. (1969) С Вахтангов. С., ”Наука и изкуство”, 1969

Станиславски, К.С. (1960). Работа на актьора върху ролята, С., “Наука и изкуство”, 1960

Станиславский, К.С.(1961) Собрание сочинении в восьми томах., М., Искусство, 1961

Станиславски, К.С.(1976) Моят живот в изкуството. С., ”Наука и изкуство”, 1976

Станиславски, К.С. (1981). Работа на актьора над севе си, С., “Наука и изкуство”, 1981

Стейтс,Б.(2005) Присъствието на актьора.Три феноменологични модела. . С., сп. Homo Ludens м бр.11/2005г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Сузуки,Т. (2006) Културата е тялото С сп. Homo Ludens м бр.12/2006г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Таиров, А. (1984). За театъра, С, “Наука и изкуство”

Темкин, Р. (1999) Уточняване на позициите С.сп. Театър, бр. 3,4/1999г. Издание на министерството на културата

Терзиев, Ас.(2005) Театралността между изкуственост и автентичност. С сп. Homo Ludens м бр.11/2005г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Узунов, З.(2001) Възкресия Вихърова и Зарко Узунов: Новите технологии ще върнат на театъра Тялото. С сп. Homo ludens, бр.2-3/2001г.; Сдружение на театроведите и драматурзите към Съюза на артистите в България

Флашен, Л. Светът се прощава с Йежи Гротовски. С.сп. Театър, бр. 3,4/1999г. Издание на министерството на културата

Средства за оценяване:

Студентът получава оценка за работата си в курса при мин. 70% посещаемост на часовете и две текущи оценки. При неспазване на това условие, студентът има право да се яви на изпит като оценката му ще бъде понижена с една единица, поради отсъствието му в редовните часове. Студент, посетил 100% редовните учебни часове, има право да получи с една единица по-висока крайна оценка от показания резултат.