SEMD102 Семантика

Анотация:

Курсът-проект "Семантика" е предназначен за студенти от докторските програми и има за цел да представи основите на семиотично-езиковата теория в действие. В него се изясняват проблемите за смисъла и значението и същността на езиковото означаване. Разглеждат се принципите на организация и основните функции, определящи общуването, мисленето и представянето на света. Изтъква се главната роля на езика и семиотичните системи за съхранението, предаването и организацията на културата. Курсът е с практическа насоченост.

прочети още
Семиотика

Преподавател(и):

проф. Иван Касабов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Овладяват основните понятия и принципи на семиотичната теория във връзките й с другите хуманитарни науки.

Ше могат да правят базов семиотичен анализ.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Материалите в Moodle от:

Ф. дьо Сосюр

Е.Бенвенист

Е.Косериу

А. Греймас

И. Касабов

Средства за оценяване:

2 теста + курсова работа - експериментален анализ