BULD001 Принципи и формиране на литературната култура

Анотация:

В този курс под литературна култура ще мислим литературата в нейното конкретно историческо битие – като форми на социализация, като пораждане на всекидневно-битови явления, като живот във/за/около литературата. Заниманията с проблематиката на литературната култура ни дават възможност да наблюдаваме и да описваме литературата в нейните стремежи да се доизгражда и да се превъплъщава многообразно в реалното битие на националната, на голямата и на малката общност. Виждаме литературата да обраства с разнородни явления от духовната, но и от битовата сфера, виждаме я да сплита пътищата си и с други изкуства и с научни построения. Така наистина присъстваме на грандиозната, на изключителната гледка на един множествен, полифоничен живот на литературата във всичките й жанрови форми и на всичките й равнища.

прочети още
Теория и история на литературата

Преподавател(и):

проф. Михаил Неделчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Изграждат понятиен и теоретически апарат, който позволява да се мисли литературата в нейните по-широки социокултурни параметри;

и ще могат:

- да анализират литературни текстове от гледна точка на тяхното социокултурно битие;

- да анализират паралитературни явления във връзка с пораждащата ги литературна култура


Предварителни изисквания:
Добра литературноисторическа и литературнотеоретическа култура.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Алберто Мангел. История на четенето. София: Прозорец, 2004, 348 с.

Богдан Богданов. Отделно и заедно. София: Планета 3, 2005, 374 с.

В.Е. Хализев. Теория литературы. Москва: Висшая школа, 2004, 406 с.

Евдокия Борисова, Яни Миччаков, Пламен Шуликов. Паралитературата. Текстология, социология, медиатори. В. Търново: Фабер, 2009, 308 с.

Идеи в културологията – тритомник на УИ „Св. Климент Охридски.

Том I. Съст. Иван Стефанов, Димитри Гинев, 1990, 652 с.

Том II. Съст. Иван Стефанов, Димитро Гинев, 1993, 956 с.

Том III. Съст. Димитри Гинев, 1998, 452 с.

Културология ХХ век. Антология. Москва: Юристь, 1995, 704 с.

Михаил Неделчев. Литературноисторическата реконструкция. София: Просвета (под печат)

Никола Георгиев. Тревожно литературознание. София: Просвета, 2006, 278 с.

Тодор Христов. Литературността. София: Алтера, 2009, 382 с.

Четенето в епохата на медии, компютри и интернет. Сборник с доклади от международната конференция в чест на проф. Волфганг Изер (София, 2000). Съст. Огнян Ковачев, Александър Кьосев. София: Фигура, 2003, 380 с.

Юрий Лотман. Култура и информация. София: НИ, 1992, 490 с.

Юрий Лотман. Култьура и взрыв. Москва: Прогресс, 1992, 272 с.

Ян Асман. Културната памет. Писменост, памет и политическа идентичност в ранните високоразвити култури. София: Планета 3, 2001, 352 с.

A New Literary History of America. Ed. by Greil Marcus and Werner Sollors. Cambridge Massachusetts; London, England: The Belknap Press of Harvard UP, 2009, 1095 p.

Roman Ingarden. O dziele literackim. Warszawa : Panstwowe wydawnictwo naukowe, 1998, 492 s.

Theorie de la literature. Ouvrage collectif presente par: A. Kibedi Varga Picard. Paris : Collection Connaissance des Langues, 1981, 306 p.

The Aims of Representation. Subject / Text / History. Ed. by Murray Kriger. Stanford, California: Stanford UP, 1993, 280 p.