POLD112 Европейските политически партии - между кризата и модернизацията

Анотация:

Като докторантски курс цели развитие на изследователски качества. Той предполага разработване на завършен научен текст в рамките на около 30 стр. в широкото тематично поле на политическите партии в Европа, актуалното им състояние, проблемите, с които се сблъскват и пътищата, по които се променят.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

доц. Добрин Канев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

съществените характеристики на политическите партии, причините за трудностите, които изпитват, промените в тяхната роля в политическите системи, измененията във функциите им и в начините на действие и организация

2) могат:

да анализират детайлно партиите в Европа, както на национално равнище, така и на европейско ниво.


Предварителни изисквания:
Не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Приемран литература по тема Европейски политически партии:

ХИКС, Саймън, Политическата система на Европейския съюз. Изд. Парадигма, София 2007 г. глава 1, 5, 6 и 7

ШМИТЕР, Ф. Една европейска демокрация: Защо и как?, сп. ПИ, бр. 4, 2007, с. 31-52

КАНЕВ, Добрин, Бъдещето на Европа: Мястото на европейските политически партии, в: Дебатът за бъдещето на Европа, АСКЕБ, София 2003

КОЛАРОВА, Р., Сравнително европейско управление, С. Мултипринт, с. 53-173.

ХРИСТОВА-ВЪЛЧЕВА, Катя, Европейският модел на лобиране и представителството на интереси в ЕС. В: Лобиране и лобистки практики, Изд. Институт за икономическа политика, София 2007 г.

КАНЕВ, Добрин, Българските евроизбори 2009, сп. Политически изследвания, бр. 1-2, 2009, с.127-140

KANEV, Dobrin, European Parliament Elections as ‘Second Order Elections’? The Bulgarian Case of 2007, in: Adapting to Integration in an Enlarged European Union. Volume 2: Adapting the Enlarged Union to the Citizen. Ed. by Krassimir Y. Nikolov, Sofia 2008, pp. 54-63.

ГЕОРГИЕВА, П., Първите избори за Европейски парламент в България, сп. ПИ, бр. 2, 2007, с. 71-82

Политическите партии и демокрацията. Антология. Съст. С. Малинов, БУП, НБУ, С. 2007

АСЕНОВ, С., Политическите партии. Теоретични и практически аспекти, Авангард Прима, С. 2010

ЗИЕЛОНКА, Я., Качеството на демокрацията след присъединяването към ЕС, сп. ПИ, бр. 3, 2007, с. 27-48

КАРАСИМЕОНОВ, Георги, Политическите партии. Обща теория. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 1993

СТОИМЕНОВ, Георги, Европейската народна партия., в Бюлетин Европа, Център за Европейски Изследвания, Октомври 1996 г.

СТОИМЕНОВ, Георги, Европейската социалистическа партия. В: Бюлетин Европа, Център за Европейски Изследвания, Септември 1995г.

Средства за оценяване:

Курсова работа - 50%

Анализ - 50%