POLD105 Актуални теоретични въпроси на политологията

Анотация:

Целта на курса е да задълбочи познанията на докторантите в нови и перспективни насоки на политическите изследвания и да разшири методологическия и аналитичен инструментариум за техния анализ и изследване.

Курсът обхваща четири големи проблемни кръга:

• - възход на популистките партии и движения и в крайно левия, и в крайно десния политически спектър;

• - дигиталната демокрация, интернет кампании, е-политика, е-управлението, е-гражданственост, политически и граждански употреби на социалните мрежи;

• - новите мобилизации, гржданско неподчинение, новите социални движения, протестите в сравнителна перспектива, контестаторната култура

• Специфичен акцент на курса е проблематиката на младите и политиката. Този акцент ще присъства във всеки от трите проблемни кръга: младите и като таргет, и като активисти, и като граждански 'антитела' на популизма и екстремизма; поколението Защо и експериментирането на нови форми на гражданско участие онлайн; младите като активни протестъри.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

проф. Анна Кръстева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Докторантите придобиват

•Знания за най-новите направления на политологичната наука

• Знаят теоретичните модели на обяснение на новата популистка вълна, развитието на дигиталната демокрация и онлайн активизма, новите социални движения, протести и мобилизации

• Умения за анализ и разбиране на новите предизвикателства пред политологичната теория

• • Умения за формулиране на препоръки към политически партии и движения за интернет кампании и управление на гражданските мобилизации онлайн и офлайн


Предварителни изисквания:
Докторантите трябва да имат познания по основните политологични понятия и конецпции.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Задължителни - изданията на НБУ

КРЪСТЕВА А. (съст) Дигиталният гражданин. София: НБУ, 2013.

Сасен С. (2013) Власт и обезвластени: социотехнически взаимодействия.-

В: Кръстева А. (съст) (2013) Дигиталният гражданин. София: Издателство на НБУ, 64 - 68.

Отова И. (2013) Екологичните мобилизации в България.-В: Кръстева А. (съст) Дигиталният гражданин. София: Издателство на НБУ, 148 – 160.

Препоръчителни

BEIERLE T. C. (2004). Digital deliberation: Engaging the public through online policy dialogues. – In: P. Shane (Ed.), Democracy online: The prospects for political renewal through the Internet (pp. 155-166). New York: Routledge.

BINGHAM L. B., T. NABATACHI and R. O’Leary (2005). The new governance: Practices and processes for stakeholder and citizen participation in the work of government. Public Administration Review, 65, 547-558.

CОLEMAN S. (2004). Connecting parliament to the public via the Internet: Two case studies of online consultations. Information, Communication, and Society, 7(1), 1-22.

DRYZEK J. S. (2000). Deliberative democracy and beyond: Liberals, critics, contestations. New York: Oxford University Press.

DRYZEK J. S. (2006). Deliberative global politics. Cambridge, UK: Polity Press.

FISHKIN J. S. (2000). Virtual democratic possibilities: Prospects for Internet democracy. Paper presented at the conference on Internet, Democracy, and Public Goods, Belo Horizonte, Brazil. http://cdd.stanford.edu/research/papers/2000/brazil_paper.pdf

HABERMAS J. (1996). Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of Law and democracy. Cambridge, MA: MIT Press.

SHANE P. (2004). Introduction: The prospects for electronic democracy. – In: P. Shane (Ed.), Democracy online: The prospects for political renewal through the Internet (pp. xi-xx). New York: Routledge.

SUNSTEIN C. R. (2001). Republic.com. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

SUNSTEIN C. R. (2002). On a danger of deliberative democracy. Daedalus, 131(4), 120-125.

Популистки партии и движения

Abts, K. and Rummens, S. (2007) ‘Populism versus Democracy’, Political Studies 55: 405-424.

Allcock, J. B. (1971) ‘‘Populism’: A brief Biography’, Sociology, 5(3): 371-387.

Albertazzi, D. and McDonnell, D. (2008). Twenty-first century Populism. The Spectre of Western European Democracy. New York: Palgrave Macmillan.

Betz, H.-G. (1994) Radical Right-wing Populism in Western Europe, New York: St. Martins Press.

Betz, H.-G., Immerfal, S. (eds.) (1998) The New Politics of the Right: Neo-Populist Parties and Movements in Established Democracies, New York: St. Martins Press.

Canovan, M. (1981). Populism. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich.

Canovan, M. (2001). Populism, in Encyclopaedia of Democratic Thought. (eds Clarke, P. & Foweraker). London: Routledge.

Copsey, N. (2007). ‘Changing course or changing clothes? Reflections on the ideological evolution of the British National Party 1999–2006’. Patterns of Prejudice, 41(1): 61–82.

Canovan, M (2002) ‘Taking Politics to the People: Populism as the Ideology of Democracy’, in Y. Meny, and Y. Surel (eds.) Democracies and the Populist Challenge, Gordonsville: Palgrave Macmillan.

Eatwell, R., (2004). ‘The Extreme Right in Britain: The Long Road to ‘Modernization’’ in Eatwell & Mudde, (eds.) Western Democracies and the New Extreme Right Challenge. London: Routledge.

Chiantera-Stutte, P. and Peto, A. (2003) ‘Cultures of Populism and the Political Right in Central Europe’, CLCWeb: Comparative Literature and Culture, 5(4): 2-10.

Kitschelt, H. (2007) ‘Growth and Persistence of the Radical Right in Postindustrial Democracies: Advances and Challenges in Comparative Research’, West European Politics 30(5): 1176-1206.

Laclau, E. (2005) On Populist Reason, London, New York: Verso.

Laclau, E. (2012). Beyond the names of the people. Disinterring the body politic reply. Cultural Studies 26(2-3): 391-415.

Mammone, A. (2009). The Eternal Return?? Faux Populism and Contemporarization of Neo-Fascism across Britain, France and Italy. Journal of Contemporary European Studies, 17(2): 171–192.

Mudde, C. (2004) ‘The Populist Zeitgeist’, Governance and Opposition 39(3): 541-563.

Panizza, F. (2005). Populism and the Mirror of Democracy. London: Verso..

Priester, K. (2012). Rechter und linker Populismus. Annaherung an ein Chamaleon. Frankfurt/New York: Campus.

Ramet, S. P. (ed.) (1999). The Radical Right in Central and Eastern Europe since 1989. University Park: The Pennsylvania State University Press.

Roxborough, I. (1984) ‘Unity and diversity in Latin American history’, Journal of Latin American Studies, 16(2): 1-26.

Rydgren, J. (2003) ‘Meso-level Reasons for Racism and Xenophobia: Some Converging and Diverging Effects of Radical Right Populism in France and Sweden’, European Journal of Social Theory 6(1): 45-68.

Stanley, B. (2008). The Thin Ideology of Populism. Journal of Political Ideologies, 13(1): 95–110.

Taggart, P. (2000). The Populism. Buckingham: Open University Press

Taggart, P. (2004) ‘Populism and representative politics in contemporary Europe’, Journal of Political Ideologies 9(3): 269-288.

Taguieff P-A., (1984) La rhetorique du national-populisme, Mots, 9: 113-139.

Taguieff, P.A. (1995). Political Science confronts populism: from a conceptual mirage to a real problem. Telos, 103: 9-43.

Taguieff, P.-A. (1997). Le populisme et la science politique. Du mirage conceptuel aux vrais problemes. Vingtieme siecle, 56: 4-33.

Taguieff, P.- A. (2002) L'Illusion Populiste, Paris: Berg.

Taranu, A. (2012). Populism as the 'democratic malaise'. European Journal of Science and Technology, 8 (suppl. 1): 131-141.

Tarchi M. (2008). Italy: a country of many populisms. In . Albertazzi, D., Mcdonnell, D (eds) Twenty-first century Populism. The spectre of western European Democracy. New York, Palgrave Macmillan.

Wiles, P. (1969) ‘A syndrome not a doctrine’ in Ionescu, G and Gellner, E (eds) Populism: Its meanings and national characteristics. London: Weidenfeld & Nicolson

Zaslove, A. (2008). Here to Stay? Populism as a New Party Type. European Review, 16(3): 319–336.

Средства за оценяване:

Участие в докторския семинар

Разработване на курсов проект и представянето му пред курса