CASD113 Философия на киното-концепции, проблеми и методи

Анотация:

Курсът си поставя за цел да запознае студентите с това, какво представлява философията на киното по сравнение с останалите философски дисциплини, кои са основните концепции, проблеми и методи във философията на киното и кои са особеностите на философския анализ на филмови творби. Студентите трябва да се научат да разбират и обясняват основните концепции и проблеми във философията на киното, да прилагат самостоятелно основните методи на изследване във философията на киното и да извършват философски анализ на филмови произведения.

прочети още
Кинознание, киноизкуство и телевизия

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. Знаят:

• какво представлява философията на киното по сравнение с останалите философски дисциплини;

• кои са основните концепции, проблеми и методи във философията на киното;

• кои са особеностите на философския анализ на филмови творби

2. Могат:

• да разбират и обясняват основните концепции и проблеми във философията на киното;

• да прилагат самостоятелно основните методи на изследване във философията на киното;

• да извършват философски анализ на филмови произведения.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. БЕРГМАН, Ингмар: Латерна магика, София 2018.

2. ВАЙДА, Анджей: Киното и останалият свят: двоен поглед, София 2010

3. КУЛОВ, Венцеслав: „Понятия за философия”, София 2009

4. НЕЙГЪЛ, ТОМАС: Какво значи всичко това, София 2012.

5. ПРЕХТ, РИХАРД ДАВИД: Кой съм аз? И колко сме?, София 2012.

6. ТАРКОВСКИ, АНДРЕЙ: Уловеното време, София 2019.

7. ТОДОРОВ, Христо: „История на понятията и философия” – в: „Работа върху понятията”, София 2011, стр. 39-53.

8. ШЛЬОНДОРФ, Фолкер: Светлина, сянка и движение: Моят живот и моите филми, София 2011.

9. УЛМАН, Лив: Промяна, София 2018.

10. ХАЙДЕГЕР, МАРТИН: Краят на философията и задачата на мисленето, в: Същности, София 1999.

11. ХУСЕРЛ, ЕДМУНД: Философията като строга наука, в: Философски преглед 2/1992 и 1-2/1993.

12. ЯСПЕРС, КАРЛ: Въведение във философията, София 1994.

13. CAVELL, S.: The world viewed. Reflections on the ontology of film. Harvard University Press 1979.

14. LIVINGSTONE, P., Plantinga, C. (2009). The Routledge companion to philosophy and film, 2009.

15. MULHALL, S.: On film. Routledge 2008.

16. READ, R.: Film as philosophy. Palgrave Macmillan 2005.

17. SINNERBRINK, Robert: New Philosophies of Film. Thinking Images, NY 2011.

18. STECKER, Robert: Aestetics and the Philosophy of Art, Rowman 2010.