CASD108 Визуална антропология

Анотация:

• Курсът представя визуалната антропология като междинно поле между науката - изследването и изкуството – кино, фотография. Въведени са факти, понятия и термини, свързани с развитието на визуалната антропология. Обръща се внимание на динамиката на гледни точки към изучаването на културите и обществата, както и на техническите иновации във времето, които рамкират творческия продукт, резултат от изследване.

• Курсът запознава с основни понятия за използването на аудиовизуалното като инструмент, който запечатва, отразява или обяснява културни различия. Въведени са основни имена и направления в изследването чрез визуални образи и тяхната интерпретацията.

• Подходите във визуалната антропология са представени чрез отношенията между човека, който създава изображението и местните общности, персонажи, обект на изображение. Курсът включва работа с класически етнографски филми, експозиции, фоторепортажи и др.

прочети още
Кинознание, киноизкуство и телевизия

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• основни понятия, термини и подходи във визуалната антропология;

• основни направления в употребите на фотографията и филма за разбиране на култури;.

2) могат:

• да описват и представят културни реалии с инструментариума на визуалната антропология;

• да избират и да прилагат адекватни подходи и гледни точки при описване и представяне на културни реалии чрез визуални образи.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Барт, Р. 2001 Camera Lucida. Записки за Фотографията., София, Агата-A.

Anderson C., Benson T. W., 1993. « Put Down the Camera and Pick Up the Shovel: An Interview

with John Marshall », in RUBY J. (ed), The Cinema of John Marshall. Chur (Switzerland), Harwood

Academic Publishers.

Asch, Timothy 1971 « Ethnographic Film Production »,Film Comment 26 : 40-42.

Asch, Timothy, John Marshall & Peter Spier 1973 « Ethnographic Film : Structure and

Function », Annual Review of Anthropology 2 :179-187.

A Handbook for Making Documentary and Ethnographic Films and Videos. Berkeley, University of California Press.

Banks M., 1994. « Television and Anthropology: An Unhappy Marriage? », Visual Anthropology,

7(1): 21-45.

Barthes R., 1975. The Pleasure of the Text. New York, Hill and Wang. Translated by Richard Miller.

Barthes R., 1977. « The Third Meaning », in HEATH S. (ed), Image-Music?Text. Glasgow, Fontana/

Collins.

Barthes R., 1981. Camera Lucida. New York, Hill and Wang. Translated by Richard Howard.

Barthes G., Mead M., 1942. Balinese Character: A Photographic Analysis. Special Publications n°

2. New York, New York Academy of Sciences.

Bateson G., Mead M., 1977. « Margaret Mead and Gregory Bateson on the Use of the Camera in

Anthropology », Studies in the Anthropology of Visual Communication, 4(2): 78-80.

Berry J.W., Sommerlade E., n.d. Ethnocentrism and the Evaluation of an Ethnographic Film.

Kingston, Ontario and Canberra, Department of Psychology, Queen’s University and Department of

Psychology, Australian National University.

Bloch M., 1974. « Symbols, Song, Dance and Features of Articulation: or Is Religion an Extreme

Form of Traditional Authority? », Archives europeennes de sociologie, 15 : 55-81.

Bloch M., 1986. From Blessing to Violence. Cambridge, Cambridge University Press.

Brandes S., 1992. « Sex Roles and Anthropological Research in Rural Andalusia », in De Pinacabral

Bromhead, Toni de 1996 Looking Two Ways. DocumentaryFilm’s Relationship With Reality and Cinema. Hojbjerg, Intervention Press.

Briggs J. L., 1970. Never in Anger: Portrait of an Eskimo Family. Cambridge (Mass.), Harvard University Press.

Carpenter E., Heymank K., 1970. They Became What They Beheld. New York, Outerbridge &

Dienstfrey/Ballantine Books.

Clifford J., Marcus G. E.(eds), Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley, University of California Press.

De Heusch, L., 1962. « The Cinema and Social Science: A Survey of Ethnographic and Sociological

Films », Reports and Papers in The Social Sciences, 16. Paris, UNESCO.

Deleuze G., 1986. Cinema 1: The Movement?Image. Minneapolis, University of Minnesota Press.

Translated by Hugh Tomlinson & Barbara Habberjam.

Devereaux, Leslie & Roger Hillman, eds, Fields of Vision.Essays in Film Studies, Visual Anthropology,and Photography. Berkeley, University of California Press : 311-325.

Ditchev, Ivaylo, Gilles Rouet. La photographie – mythe global et usage local. L’Harmattan, 2012, Paris.

Edwards E., 1990. « Photographic “Types”: The Pursuit of Method », Visual Anthropology, 3(2-3):

235-258.

Euman P., Friesen W. V. & Ellaworth P., 1972. Emotion in the Human Face: Guidelines for

Research and an Integration of Findings. New York, Pergamon Press.

Fulghignonie E., Rouch J., 1981. « Entretien de Jean Rouch avec le Professeur Enrico

Fulchignoni » in Rouch J. (dir), Une retrospective. Paris, ministere des Affaires etrangeres – Animation

Henley, Paul 2007 « Beyond the Burden of the Real : Anthropological Reflections on the Technique of “a masterful cutter” », in Ilisa Barbash & Lucien Taylor, eds, The Cinema of Robert Gardner. Oxford, Berg : 33-57.

Morin, Edgar 2003 « Chronicle of a Film », in Steven Feld, ed., Cine-Ethnography. Minneapolis-

London, University of Minnesota Press :229-265. [1re ed. en anglais, in Studies in

Visual Communication, 1988, 11(1) : 4-29. Trad. en franc. : Chronique d’un ete, Paris, Interspectacles, Domaine Cinema, 1962].

Rouch, R. 1981 Une retrospective. Paris, Ministere des relations exterieures-CNRS : 7-29.

Ruby J. (ed), The Cinema of John Marshall. Chur (Switzerland), Harwood Academic Publishers.

Други

Бокова, И. 1996 Празникът в образ и звук. Български фолклор кн.5-6, 19-23

Гарнизов, В. Група на терен, терен в групата. Екипът като инструмент в теренното антропологическо изследване. – В: Антропологични изследвания. Т. 4. С., НБУ, 2003, 171 – 192.

Галини, Кл. 1998 Фотографията - ритуалният посредник. В: Български фолклор кн. 4, 89 - 94

Ганева-Райчева, В., И. Бокова. 1997 Автобиографичният разказ в слово и визия. В:Български фолклор кн. 5-6, 28-47

Деянов, Д. 2002. Седмичните кинопрегледи: новини от миналото (тезиси към едно бъдещо изследване). В: Социологически проблеми, кн. 3-4.

Дичев И., 2002. От принадлежност към идентичност: Политики на образа, София: ИК "Лик".

Иванова, М. 1997 Графитите като „медия" В: Български фолклор кн. 5-6, 104-112

Минева, М. 2003. Разкази за и образи на социалистическото потребление (изследване на визуалното конструиране на консумативната култура през 60-те години в България. В:Социологически проблеми 1-2:143 - 165.

Минева, М. 2005. Местата на града или опит върху социалистическите репрезентации на София през 60-те години. В: Социологически проблеми 1-2:34-53.

Попеску, Й. 1999 Двусмислие и власт. Етно-фотографско експониране. В: Български фолклор кн.1-2, 142-144

Електронни ресурси: библиотека на НБУ - Central and Eastern European Library (CEEOL)

Интернет ресурси

Средства за оценяване:

Писмен текст и дискусия