CASD107 Особености на рекламата като комуникация и творчество

Анотация:

Дисциплината изучава:

• Рекламата като вид комуникация

• Структурата и езикът на рекламата

• Символиката в рекламните изображения

• Изграждането на бранд

Цели на курса:

• Да запознае докторантите със спецификата на рекламната комуникация

• Да обърне внимание на алфабетиката и символиката в рекламните изображения

• Да покаже връзката между психоанализата и рекламата

• Да дефинира ролята на рекламата при изграждане на бранд

прочети още
Кинознание, киноизкуство и телевизия

Преподавател(и):

доц. Албена Павлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Спецификите на рекламата като вид комуникация

• Значението на различните знакови системи, символиката и психологията при създаване на рекламни изображения

• Иновативните форми на реклама

• Спецификите на бранда

2) могат:

• Да анализират аргументирано рекламни текстове и изображения

• Да използват тропи при създаването на рекламни идеи


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Алмалех, Мони. Езикът на цветовете. Аскони-издат, С., 2007

2. Алмалех, Мони. Цветовете в балканския фолклор, С., Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1997

3. Банков, Кристиан. Семиотични тетрадки І, С., НБУ, 2001

4. Банков, Кристиан. Семиотични тетрадки, част ІІ, НБУ, София, 2004

5. Барт, Ролан. Въображението на знака. София, Народна култура, 1991

6. Бидерман, Ханс. Речник на символите. Рива. С. 2003

7. Бренър, Чарлз. Психоанализа. Основен курс, С., Фондация Отворено общество, 1993

8. Вебер, Макс. Социология на господството. Социология на религията. С., Св. Климент Охридски, 1992.

9. Волли, Уго. Реклама и комуникация, в сб. “Семиотиката в действие”, съставител Кристиан Банков, НБУ, 2003

10. Деянов, Петър. Психоанализа и рекламна символика. Славена, 2005

11. Доганов, Димитър и Боян Дуранкев. Българска рекламна енциклопедия. Сиела, 2001

12. Доганов, Димитър. Ференц Палфи, Рекламата каквато е, Princeps, С., 1999

13. Егазаров, А., Иллюстрованная энциклопедия символов, Астрель АСТ, Москва, 2003

14. Еко, Умберто. Как се пише дипломна работа, ИК А. Панов, С., 1999

15. Елиаде, Мирча. Образи и символи, ИК “Прозорец”, С., 1998

16. Зийман, Серджо. Краят на рекламата, каквато я познаваме, С., Locus, 2007

17. Кафтанджиев, Христо. Absolut Semiotics in an Absolut World, С., Сiela, 2008

18. Кафтанджиев, Христо. Absolut semiotics. Ciela, 2001

19. Кафтанджиев, Христо. Хармония в рекламната комуникация – презаредена, С., Сiela, 2003

20. Огилви, Д., Изповедите на един рекламист, С., Принцепс, 1999

21. Павлова, Албена. Косата като знакова система, в: Studia Semiotica, vol I, електронно издание, Available from: [http://ebox.nbu.bg/semiotika10/view_lesson.php?id=174]

22. Павлова, Албена. Рекламата като част от средата. Амбиент рекламата, електронно списание Проблеми на постмодерността, том 2, бр. 1, ЮЗУ “Неофит Рилски”, SSN:1314-3700

23. Павлова, Албена. Секс, еротика, реклама. Нова звезда, София, 2013, ISBN 978-954-8933-74-2

24. Павлова, Албена. Червеното и черното – символика в рекламата. Балканколор 2013, електронно издание, 2013, ISSN 1313-4884

25. Пеневска, Веселина. Пространството като част от човека. София. Св. Климент Охридски, 1995

26. Райков, Здравко. Креативната комуникация. Как да печелим клиенти и да сразяваме конкуренти, София, Дармон, 2010

27. Робинсън, Дж., Манипулаторите. Конспирацията на големите в рекламата, С., Кръгозор, 2001

28. Робъртс, Кевин. Марките на любовта. Бъдещето отвъд търговската марка. Фокус, 2004

29. Рушкоф, Дъглас. Теория и практика на манипулацията, Кръгозор. 2008

30. Серезлиев, Стефан. Бранд-точките на контакт с бранда – новите перспективи пред бранд комуникациите. Електронно списание Медии и обществени комуникации. Бр. 12, 2012

31. Серезлиев, Стефан. Творческите хоризонти пред съвременната реклама: Творческият процес. В: Реторика и комуникации, електронно научно списание – ISSN 1314-4464, бр.7, 2013

32. Тофлър, Алвин, Шок от бъдещето, С., Народна култура, 1992

33. Фаст, Джулиъз. Езикът на тялото. София, Наука и изкуство. 1993

34. Фройд, Зигмунд, Въведение в психоанализата, С., Наука и изкуство, 1990

35. Хофстеде, Хеерт. Култури и организации. Софтуер на ума, С., Класика и стил, 2001

36. Христов, Чавдар. Убеждаване и влияние. Ciela. 2008

37. Шевалие, Жан, Ален Геербрант. Речник на символите, том І, ИК “Петриков”. С., 2000

38. Шевалие, Жан, Ален Геербрант. Речник на символите, том ІІ, ИК “Петриков”. С., 2000

39. Шийън, Браян. Когато хората обичат твоя бранд, оправдават грешките ти. В: в-к Капитал, 23 август 2013. Виж: http://www.capital.bg/biznes/media_i_reklama/2013/08/23/2127867_kogato_horata_obichat_tvoia_brand_opravdavat_greshkite/

40. Юнг, Карл Густав. ЕОН (Изследвания върху символиката на цялостната личност), Плевен, Евразия-Абагар, 1995

41. Amabile, T. M. Creativity In Context: Update To The Social Psychology Of Creativity, Boulder, CO: Westview Press, 1996

42. Arvidsson, A. Brands: Meaning and value in media culture. London. Routledge. 2006

43. Danesy, M. Brands. London. Routledge. 2006

44. Davis, Scott and Michael DUNN. Brand touchpoint wheel. Brand Management Models (SWOCC), 2006, availablle on www.warc.com/brandmodels

45. Dru, Jean-Marie. Disruption: overturning conventions and shaking market place. Library of Congress, 1996

46. Dru, Jean-Marie. How Disruption Brought Order. The Story of a Winning Strategy in the World of Advertising. Palgrave Macmillan. NY, 2007

47. El-Murad, Jaafar and Prof. Douglas West. The definition and measurement of creativity: what do we know? Journal of Advertising Research, Vol. 44, No. 2, June 2004

48. Eshuis, Jasper. E.H. Klijn. Branding in Governance and Public Management. Routledge Critical Studies in Public Management, NY, 2012

49. Franzen, Giep and Sandra Moriarty. The Science of Art and Branding. M.E. Sharpe Inc. New York. 2009, p. 522

50. Jewler, J., B. Drewniany, Creative Strategy in Advertising. Wadsworth, 2001

51. Kapferer, J. N. Strategic brand management: Creating and sustaining brand equity long term. London. Kogan Page. 1992

52. Keller, Ed and Brad Fay. The Role of Advertising in Word of Mouth. Journal of Advertising Research, Volume 49, No. 2, June 2009, pp.154-158

53. Liungman, Carl G., Dictionary of Symbols. 1998

54. Mella, Dorothee. Language of Color. Warner books, 1988

55. Reid, L., K. King and D. Delorme. Top-Level Creatives Look at Advertising Creativity Then and Now. Journal of Advertising 27, 2. 1998

56. Sebeok, Thomas A., Encyclopedic Dictionary of Semiotics (Approaches to Semiotics), 1994

57. Twose, D. Creativity in advertising, Millward Brown Points of View, July 2012

58. Всичко, което откриете в книжарниците, библиотеките и интернет в областта на рекламата, семиотиката и комуникациите

Средства за оценяване:

курсова задача - 50%

презентация - 50%