CASD106 Докторантски семинар

Анотация:

• Курсът ще запознае докторантите с етапите, през които минава изследователския текст, стандартите и принципите, на които той се подчинява , подборът и оформянето на библиографията и справочния апарат

• Целта е докторантите да получат възможност да представят и дебатират текущи резултати от дисертационния си текст, да се изпробват ситуация на дебат и защита, преди да завършат своя труд и представянето му пред т.нар. вътрешна защита.

прочети още
Кинознание, киноизкуство и телевизия

Преподавател(и):

проф. Светла Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Получават знания и критерии за разбиране и оценяване на актуални изследователски проблеми и тенденции в развитието на кинознанието, киноизкуството и телевизията в България и света

2) могат:

• Докторантите усвояват стандартите за писане на дисертационен текст, както и умение за участие в научен дебат и за подготвяне на аргументирани устни и писмени научни текстове


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да бъде представен писмено преглед на литературата по въпроса на дисертацията, кратко и ясно формулирана докторската теза и методологията на дисертацията (или написана част от дисертацията)

• Да се представят в конспективен вид проблеми, съмнения, варианти за решения по дисертационния трудФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Етапи в писането на докторска дисертация.
 2. Проучване на темата. Изготвяне на научна библиография и анотирането й.
 3. Компетентно обсъждане на проучването и разработката на тезите в процеса на работа по дисертационния труд. Формулиране на тезата.
 4. Избор на научен метод.
 5. Формулиране на целта и задачите на дисертацията.
 6. Анализиране на известните знания по тезата на дисертацията.
 7. Структуриране на дисертацията.
 8. Обсъждане на части или глави от дисертацията.
 9. Стилистични изисквания в оформянето на дисертационния текст.
 10. Формулиране на изводите по глави.
 11. Окончателно оформяне на дисертацията.
 12. Обсъждане на части или глави от дисертацията.
 13. Формулиране на общите изводи и приносите.
 14. Обсъждане на дисертацията като цяло.
 15. Изисквания при написване на автореферата.

Литература по темите:

14. Еко, У. (1999). Как се пише дипломна работа. София: ИК “Александър Панов”.

Средства за оценяване:

1. Реферат

2. Практическа работа по подготовката на докторската теза

Оценяването е въз основа участие в семинарните сбирки и провежданите дискусии. Присъствието и участието са основен компонент и на текущото оценяване.