CASD102 Наратологични практики в съвременния киноразказ

Анотация:

• Курсът има възлово място във формирането на система от научни знания, умения и навици, необходими за опознаване на съвременната наративна практика в екранните изкуства. Той разширява, задълбочава, развива и интегрира знанията в тази област, формира знания и умения, с които докторантите да презентират идеите и възгледите на дисертацията си.

• Целта на курса е да се разкрие същността, съдържанието и изискванията към разработването на успешни стратегии за изграждане на наратив за екранните изкуства.

прочети още
Кинознание, киноизкуство и телевизия

Преподавател(и):

проф. Светла Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Актуални възгледи и идеи в полето на кинознанието и визуалните изкуства, подсказващи типологични подходи за анализ и разработка на авторска теза

2) могат:

• Да прилагат наученото в професионалната си реализация като изследователи и убедително да аргументират теза, свързана с екранните изкуства.


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• Богата култура в областта на естетиката, литературата, киното и визуалните изкуства .Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Бенямин, Валтер, Художествената творба в епохата на нейната техническа възпроизводимост,НИ, 1989

2. Димитрова, Мая, Метаморфози в общуването: автор-екран-зрител, Институт за изкуствознание, С, 2006

3. Джеймисън, Фредерик, Постмодернизмът и консуматорското общество.-В: Американската философия в края на ХХ век. Антология.С., Просвета, 1995

4. Найденова, Вера, Съвременният киносвят, Варна, Славена, 2004

5. Христова, Светла, Сценарийният сюжет, С., изд. на НБУ, 2010

6. Милев, Неделчо, Теория на елементите на киното, изд. на СУ”Кл.Охридски”1 1998, трето изд.

7. Милев, Неделчо, Относителност и екран, С.НИ, 1978

8. Сапарев, Огнян, Литературната комуникация, Пловдивско университетско издателство, 1994

9. Сапарев, Огнян, Изкуство и масова култура, С., Партиздат, 1975

10. Пудовкин,Всеволод, Теория и критика, избрано, С., изд.НИ, 1973

11. Айзенщайн,С.,М., Избрани произведения в 3 тома, С., НИ, 1971/1977

12. Трюфо,Франсоа, Хичкок:Трюфо, ИК Колибри, 2005

13. Барт,Ролан, Творба и текст.- В: Барт, Ролан.Въображението на знака,С., Народна култура, 1991

14. Барт, Ролан, Нулева степен на почерка. С., Колибри, 2004

15. Барт, Ролан. Ролан Барт за Ролан Барт.С, Агата-А, 2005

16. Бодрияр, Жан. Системата на предметите. С.,ЛИК, 2003

17. Лиотар,Ж.Ф., Постмодерното, обяснено за деца

18. Лиотар,Ж.Ф., Постмодерната ситуация

19. Лиотар,Ж.Ф. Постмодерни поуки.С., Критика и хуманизъм, 2003

20. Дерида, Жак, За граматологията.С.,ЛИК, 2001

21. Маклуан,М.,Закони на медиите:Новата наука, С., УИ “Кл.Охридски”, 1995

22. Адорно, Т., Естетическа теория, С., Агата-А, 2002

23. Дюфрен, М., Социология на масовото изкуство,

24. Морен, Е., Масовата култура, Социални измерения на изкуството, антология, т.2 Аскони-издат, 2001

25. Еко, Умберто в спор с Ричард Рорти, Джонатан Калтър и Кристиан Брук-Роуз. Интерпретация и свръхинтерпретация. С. Наука и изкуство. 1999

26. Изер, Волфганг. Обхватът на интерпретацията. С., 41Т ЕЕОД, 2004

Средства за оценяване:

Участие в семинари - 100 %