CASD102 Наратологични практики в съвременния киноразказ

Анотация:

• Курсът има възлово място във формирането на система от научни знания, умения и навици, необходими за опознаване на съвременната наративна практика в екранните изкуства. Той разширява, задълбочава, развива и интегрира знанията в тази област, формира знания и умения, с които докторантите да презентират идеите и възгледите на дисертацията си.

• Целта на курса е да се разкрие същността, съдържанието и изискванията към разработването на успешни стратегии за изграждане на наратив за екранните изкуства.

прочети още
Кинознание, киноизкуство и телевизия

Преподавател(и):

проф. Светла Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Актуални възгледи и идеи в полето на кинознанието и визуалните изкуства, подсказващи типологични подходи за анализ и разработка на авторска теза

2) могат:

• Да прилагат наученото в професионалната си реализация като изследователи и убедително да аргументират теза, свързана с екранните изкуства.


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• Богата култура в областта на естетиката, литературата, киното и визуалните изкуства .Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Класически и съвременни концепти за филмовия разказ и неговото изграждане.
  2. Сценарийната структура и функцията на различните й модули в изграждането на сюжета. Скорост на сюжета.
  3. Традиционни реторични похвати и повествователни механизми.
  4. Взаимодействието между игралното и документалното начало като фактор за многообразието и обновлението на съвременните филмови форми.
  5. Устойчиви и съвременни жанрови белези на филмите и обвързаността на жанровете със стиловете реализъм, модернизъм и постмодернизъм.
  6. Специфични особености на постмодернизма в кинематографичните жанрове.
  7. Създаване на идиосинкретични форми и стилове на писане и въздействието им върху съвременния зрител. Тематичният план се конкретизира според темите и интересите на докторантите.

Литература по темите:

Бенямин, Валтер, Художествената творба в епохата на нейната техническа възпроизводимост,НИ, 1989

Димитрова, Мая, Метаморфози в общуването: автор-екран-зрител, Институт за изкуствознание, С, 2006

Джеймисън, Фредерик, Постмодернизмът и консуматорското общество.-В: Американската философия в края на ХХ век. Антология.С., Просвета, 1995

Найденова, Вера, Съвременният киносвят, Варна, Славена, 2004

Христова, Светла, Сценарийният сюжет, С., изд. на НБУ, 2010

Милев, Неделчо, Теория на елементите на киното, изд. на СУ”Кл.Охридски”1 1998, трето изд.

Милев, Неделчо, Относителност и екран, С.НИ, 1978

Сапарев, Огнян, Литературната комуникация, Пловдивско университетско издателство, 1994

Сапарев, Огнян, Изкуство и масова култура, С., 1975

Пудовкин,Всеволод, Теория и критика, избрано, С., изд.НИ, 1973

Трюфо,Франсоа, Хичкок:Трюфо, ИК Колибри, 2005

Барт,Ролан, Творба и текст.- В: Барт, Ролан.Въображението на знака,С., Народна култура, 1991

Маклуан,М.,Закони на медиите:Новата наука, С., УИ “Кл.Охридски”, 1995

Адорно, Т., Естетическа теория, С., Агата-А, 2002

Дюфрен, М., Социология на масовото изкуство,

Морен, Е., Масовата култура, Социални измерения на изкуството, антология, т.2 Аскони-издат, 2001

Еко, Умберто в спор с Ричард Рорти, Джонатан Калтър и Кристиан Брук-Роуз. Интерпретация и свръхинтерпретация. С. Наука и изкуство. 1999

Изер, Волфганг. Обхватът на интерпретацията. С., 41Т ЕЕОД, 2004

Средства за оценяване:

Участие в семинари - 100 %