LAWD082 Актуални проблеми на интелектуалната собственост

Анотация:

Курсът "Актуални проблеми на интелектуалната собственост" предвижда да бъдат разгледани основните въпроси, свързани с правната закрила на обектите на интелектуалната собственост. Акцентира се на изучаване на важни за на патентното право въпроси, като: патентоспособно изобретение, биотехнологични и биологични изобретения, производство в Патентното ведомство по издаване на патент. Излагат се основните институти на патентното право като патентното нарушение, изчерпването на права. Разглеждат се и останалите обекти на индустриална собственост: полезен модел, марки, географски означения, промишлен дизайн; условията за тяхната регистрабилност и процедурата в Патентното ведомство по издаване на защитен документ. Важно място е отделено на промените в законодателството, с оглед последните изменения на Закона за марките и географските означения и на Закона за промишления дизайн /на този етап са приети на второ четене от Народното събрание/. Застъпени са проблемите, свързани с лицензирането на права върху изобретение, марка, географско означение и дизайн.

Наред с проблемите на индустриалното законодателство се разглеждат и някои въпроси на Авторско право. Изучават се обектите на авторското право: произведенията на литературата, науката и изкуството, както и правата на техните създатели и носители. Отделено е място и на авторските договори - динамиката на авторското право, като се изучават : издателският договор; договорът за публикуване на произведение в периодичния печат; договорът за създаване и използване на филми и други аудиовизуални произведения, на компютърни програми и др.

Важно място се отделя на въпросите, отнасящи се до гражданско-правната, административно-правната и наказателно-правната защита на правата, произтичащи от различните обекти на интелектуалната собственост.

Докторантите се запознават и с някои въпроси, свързани с проблемите на интелектуалната собственост в рамките на Европейския съюз - Споразумението за решаване на спорове в областта на патентните, Регламенти и Директиви, регламентиращи някои обекти на Интелектуалната собственост /напр. Директивата за компютърните програми, за базите данни, за търговските марки/

Предоставя се възможност, освен теоретичните познания, докторантите да се запознаят с практиката, както на Патентното ведомство, така и на съдилищата. Отделени са часове за практически занимания - решаване на казуси в областта на марките и дизайна.

Чрез изучаване на дисциплината "Актуални проблеми на интелектуалната собственост" СЕ ЦЕЛИ докторантите да обогатят познанията си относно обектите на интелектуална собственост и на дейността на държавните органи по тяхната регистрация и защита на произтичащите права.

Преподаването на тази дисциплина и учебната програма са органически свързани със съдържанието на законите в областта на интелектуалната собственост.

прочети още
Гражданско и семейно право

Преподавател(и):

проф. Веселина Манева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти получават допълнителни знания за обектите на интелектуална собственост, запознават се с тенденциите за развитие на тази област и с проблемите, които подлежат за решаване както у нас, така и на международно ниво. Освен това, получават и умения за работа в тази област.
Предварителни изисквания:
" Докторантите да са завършили магистърска програма "ПРАВО" и да са зачислени за "докторанти".

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Павлова, М., Патентно право на Р България, СОФИ-Р, С., 2000.

2. Коджабашев, М., Интелектуална собственост, НБУ, С., 2002.

3. Манева, В., Патентното нарушение, РОМИНА, С., 2008.

4. Лекова, Т., В. Германова, Е. Табова, М. Недялкова, Международна закрила на изобретенията- процедура РСТ, ИНФОРМА ИНТЕЛЕКТ, С., 1996.

5. Каменова, Цв. Авторско право-международно и национално, Изд. ИПН при БАН, С., 2004 г.

6. Саракинов, Г., Авторско право и сродните му права в Р България, Сиби, С., 2007

7. Коджабашев, М., Интелектуална собственост, НБУ, С., 2002 г.