LAWD081 Договори за услуги - специални режими

Анотация:

Учебната дисциплина 'Договори за услуги - специални ражими' е един от задължителните курове, които трябва да преминат докторантите по специалност 05.05.08. Гражданско и семейно право, обучавани в НБУ. Хорариумът е съобразен с изискванията за подготовка на докторанти..Състои се от лекции.

Учебната дисциплина обхваща част от материята на търговските сделки - договорите за услуги, и то само тези, за които в законодателството ни са създадени особени правила. Изключени са услугите, които се изучават от студентите в рамките на задължителните или избираемите дисциплини (като застрахователните и банковите договори). Темите следват системата на специалното законодателство: относно транспортните улуги, тези в областта на съобщенията и пощенската дейност, както и туритичеките улуги. Изясняват се въпросите относно сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на отделните видове договори. Извън материята остават чисто админитративни проблеми, отнасящи се до условията за разрешаване на дейностите и тяхното държавно регулиране

Целта е докторантите да придобият знания в тези специфични области на правното регулиране и да се провокира способността им за самостоятелно ориентиране в непозната материя, включително извършване на научен анализ на непознат проблем.

прочети още
Гражданско и семейно право

Преподавател(и):

проф. Поля Голева-Панова  д-р
доц. Силвия Цонева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

" Приложение 2. Творческа автобиография на преподавателя

- 1979-1984г. - студент в ЮФ на СУ "Св.Кл.Охридски" от 1979г.

- 1985г. - стаж за правоспособност

- 1986-1995г. - асистент по гражданско и семейно право в Академията на МВР, София

- 1992-1995г. - хоноруван асистент по гражданско и семейно право в СУ "Св.Кл.Охридски"

- 1995-2002г. - редовен асистент по гражданско и семейно право в ЮФ на СУ "Св.Кл.Охридски"

- 2002-2009г. - доцент по гражданско и семейно право в ЮФ на СУ "Св.Кл.Охридски". Лекционни курсове: облигационно право, правна защита на конкуренцията, правна защита на детето и личността

- от 2009г. - професор по гражданско и семейно право в ЮФ на СУ "Св.Кл.Охридски". Лекционни курсове: облигационно право, правна защита на конкуренцията

- доктор по право от 1994г. Дисертация: Искът за собственост по чл.108 от Закона за собствеността.

- специализации: 1. През 1998г. в Университета в Хамбург, Германия, 2. През 1999г. в Интститута по международно и сравнително частно право Макс-Планк, Хамбург, Германия.

- публикации: четири монографии, четири коментара в съавторство и един самостоятелен, над 130 статии, 8 учебни помагала. Участие в: Наръчник за членовете на управителни органи в АД, в Практически наръчник на ООД и в Процедури по обществени поръчки в България и ЕС, лесно, изпълнимо, изгодно.

- участие в множество (над 30) семинари пред практикуващи юристи по въпросите на гражданското, семейното и търговското право