LAWD111 Проблеми на Наказателното право(Особена част)

Анотация:

Курс LAWD111 Проблеми на Наказателното право (Особена част) е предназначен за докторанти, обучаващи се в докторска програма Наказателно право. В него се разглеждат дискусионни въпроси, свързани с отделните видове престъпления и съдебната практика във връзка с тях.

Курсът цели:

 Да запознае докторантите с актуални проблеми на отделни видове престъпления

 Да представи основните тенденции в развитието на Особената част на Наказателния кодекс и съдебната практика

 Да запознае докторантите с инструментариума за проучване на съдебна практика

прочети още
Наказателно право

Преподавател(и):

доц. Ралица Костадинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти придобиват:

1) знания:

• Актуалните проблеми и достижения на наказателното законодателство (Особена част на НК)

• Процеса на усъвършенстване на наказателното законодателство

• Относима съдебната практика

• Проблеми на видовете престъпления в сравнителноправен план

2) умения:

• Да тълкуват наказателноправните норми на Особената част

• Да анализират тенденциите за развитие на наказателното законодателство и съдебната практика

• Да предлагат решения на проблеми, възникващи при тълкуването на наказателното законодателство и пригането по наказателни дела

• Да формулират предложения за усъвършенстване на наказателноправното законодателство (Особена част на НК)


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: