LAWD110 Проблеми на Наказателното право(Обща част)

Анотация:

Курс LAWD110 Проблеми на Наказателното право (Обща част) е предназначен за докторанти, обучаващи се в докторска програма Наказателно право. Той представя съвременните проблеми на Общата част на Наказателния кодекс, възникващи в процеса на нейното прилагане. Разглеждат се дискусионни въпроси от значение за развитието на наказателноправната наука.

Курсът цели:

 Да запознае докторантите с актуални проблеми на нормите и институтите на Общата част на Наказателното право

 Да представи основните тенденции в развитието на наказателното законодателство и практиката по него

 Да запознае докторантите с инструментариума за поучване на съдебна практика

 Да анализира ролята и мястото на наказателното право в противодействието на престъпността

прочети още
Наказателно право

Преподавател(и):

доц. Ралица Костадинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: