NISD213 Подготовка, структуриране и разработване на дисертационен труд

Анотация:

Курсът “Подготовка, структуриране и разработване на дисертационен труд” е част от учебния план на докторска програма „Стратегии и политики на сигурност“. В съдържанието му са включени теми в две основни направления:

- работа с информационни източници, библиографско позоваване и цитиране;

- алтернативни подходи за структуриране на дисертационен труд и писане и оформяне на академичен текст.

Докторантите усвояват основни методически изисквания в области като подготовка за разработване на дисертационен труд, работа с литературни източници, писане на академичен текст, оформяне на писмени продукти от различни жанрове т.н.

Целта на курса е изграждане на достатъчни като обем и задълбоченост знания, умения и способности в докторантите за разработване и защита на дисертационен труд.

Основните задачи на обучението по курса се определят като:

• задълбочено и системно изучаване на общи правила и изисквания за работа с информационни източници, създаване на библиографии и цитиране на използвани интелектуални продукти;

• усвояване до степен на прилагане в практиката на приложни умения, необходими при подготовката и разработването на дисертационен труд, свързани с неговото структуриране, оформяне, представяне и защита.

Методиката на обучението е съобразена с добрите практики и стандарти, а също така и с изискванията, валидни в НБУ. Обучението в рамките на курса е изградено на базата на семинари и дискусии за усвояване на практико-приложни аспекти на получените знания.

прочети още
Стратегии и политики на сигурност

Преподавател(и):

проф. Венелин Георгиев  д-р
 Радостина Тодорова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) познават:

- видовете и характеристиките на информационните източници, библиотеки и библиотечни каталози;

- стандарти за библиографско позоваване и цитиране;

- основни правила и изисквания при писане на академичен текст;

- особеностите на научната комуникация и на защитата на интелектуалните продукти.

2) могат:

- да прилагат алтернативи подходи за структуриране и разработване на дисертационен труд;

- да прилагат различни стратегии за информационно търсене и подбор на информационни източници;

- да структурират и оформят научна публикации, автореферат и презентация.


Предварителни изисквания:
Докторантите да имат:

Завършена магистърска степен по национална и международна сигурност, политология, философия и социология, международни отношения, администрация и управление, икономика, информатика, полицейски, военни или други сродни магистърски програми.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Информационни (документални) източници. Видове и характеристика
  2. Видове библиотеки. Библиотечни каталози. Обединени каталози
  3. Стратегии за информационно търсене. Подбор на информационни източници
  4. Алтернативни подходи за разработване на дисертации
  5. Правила и изисквания за писане на академичен текст
  6. Структуриране и оформяне на научна публикация, автореферат, презентация
  7. Научна комуникация. Писмени научни жанрове. Стилистика на научния текст
  8. Същност, съдържание, форми, похвати и методи за научно изследване
  9. Същност, роля, правен статус и защита на интелектуалните продукти

Литература по темите:

1. Български институт за стандартизация. БДС ISO 690:2011 Информация и документация. Ръководство за библиографски позовавания и цитиране на информационни ресурси. 2011.

2. Оформяне на библиографско цитиране. В: Официален правописен речник на българския език. София: Просвета, 2012, с. 124-130.

3. Шуманова, Нина. За библиотеките, за информацията и за още нещо… : знания за начинаещи. София, ЛИК, 2001.

4. Мавродиева, И. Академично писание, Изграждане на успешни писмени и устни умения в процеса на академичната комуникация, София, ИК Сема РШ, 2005.

5. Пашов, П., Хр. Първев. Правоговорен и правописен речник на българския книжовен език, София, УИ “Св. Кл. Охридски”, 2002.

6. Бакалова М., Б. Вълчев, П. Ралчев. Учебно-методическо ръководство по академично четене и писане. УНСС, Изд. Стопанство, 2008.

7. Robert Day. How to Write and Published a Scientific Paper. Cambridge University Press, 2006

Електронни източници:

1. Пенчева, А. Цитирането – гледната точка на издателския редактор, http://liternet.bg/publish9/apencheva/citirane.htm

2. The Writing Process – Hamilton College – http://www.hamilton.edu/writing/style/process.html

3. Виртуална библиотека за докторанти. http://phd-center.bvu-bg.eu/index.php?Cmd=vlib

Средства за оценяване: