NISD211 Методология на изследванията в сферата на сигурността

Анотация:

Курсът е предназначен за докторнти към докторската програма “Стратегии и политики на сигурност” на НБУ.

Докторантите усвояват основните методологически изисквания необходими за извършване на ефикасни изследвания в сферата на сигурността. Изучават теоретико-приложните аспекти на теорията и практиката на сигурността и състоянието на научната литература и на научните постижения в тази област.

прочети още
Стратегии и политики на сигурност

Преподавател(и):

проф. Христо Георгиев  д-р
проф. Димитър Йончев  д.н.
проф. Георги Бахчеванов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти притежават:

1) знания по: основните методологически изисквания необходими за извършване на ефикасни изследвания в сферата на сигурността. Предлагат се различни гледни точки към формулирането на методологическите критерии, като и съвременните практики в този тип изследвания сигурността.

2) умения по: самостоятелен теоретически анализ на ключови проблеми на сигурността в национален , регионален и глобален аспект при спазване на методологическите изисквания , заложени в курса.


Предварителни изисквания:
Завършена магистърска степен по национална и международна сигурност, политология , философия и социология, международни отношения, администрация и управление, икономика, информатика, полицейски, военни и други сродни магистърски програми.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Арабаджийски, Николай. Администрация на сигурността и отбраната. ВИ, С., 2007.

2. Димитър Йончев.Актуални проблеми на образователна наука по въпросите на сигурността. С., 2002.

3.Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век: теоретични и приложни аспекти. С., 2011 . Изд. Нов Български Университет.

Средства за оценяване:

1. Дискусии 30%

2. Други 70 %