NISD112 Динамика на проблемите на сигурността в България от края на 19 в. до наши дни

Анотация:

• Програмата за обучение е изградена около “широкото” разбиране на сигурността и концепцията за “гражданско-военните отношения в сектора за сигурност”.

• Подреждането на знанията започва с анализ на стратегическата среда и действащите в нея външни и вътрешни фактори и условия, при които се реализира политиката за национална сигурност. Разкриват се еволюцията на проблематиката и основните модели на отношения между общества от различен тип и институционализираните инструменти за ред, сигурност и насилие.

• Дискутират се спецификата и особеностите на структурата, елементите и функционирането на системата за национална сигурност в рамките на българската политическа система.

• Систематизацията на тези знания дава възможност да се премине към запознаване с инструментариума за тяхната обработка, анализ оценка и моделиране.

• В обучението се изследват различни реални казуси, с което се затвърдяват получените знания и се развиват концептуалните способности на обучаемите.

прочети още
Стратегии и политики на сигурност

Преподавател(и):

проф. Христо Георгиев  д-р
проф. Георги Бахчеванов  д.н.
проф. Николай Радулов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Нормативната уредба на националната система за сигурност;

• Принципите, нормативната основа и подходите за работа в политическата среда, основните принципи за изграждане на система за стратегическо ръководство и управление на сигурността, същност и съдържание на ситуационното управление;

• Системата за международна и национална сигурност, процесите на планиране и вземане на решения в нея;

• Тенденциите по отношение на провежданата политика за национална и международна сигурност от развитите демократични страни и страните в преход – изследване на казуси;

• Проблемите на организационното изграждане и развитие на системата сигурност в евроатлантическото пространство.

.

2) могат:

• Мислят творчески, критично и стратегически;

• Обективно, точно и достоверно да оценяват ситуациите в средата за национална имеждународна сигурност;

• Изработват своевременно нови оригинални (творчески) варианти на решения в сферата на сигурността;

• Работят ефикасно в нееднородна среда, включваща както граждански, така и военни организации (многофункционалност);

• Управляват промените, ефикасно трансформирайки идеите, концепциите и доктрините в дела (градивност и целенасоченост);

• Постигат самоусъвършенстване и развитие на своя характер и умения чрез самоподготовка и вътрешен самоконтрол;

• Конструират и реконструират възглед за бъдещето на света, континента, държавата и планирането на сигурността.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Завършена магистърска степен по национална и международна сигурност, политология , философия и социология, международни отношения, администрация и управление, икономика, информатика, полицейски, военни и други сродни магистърски програми.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Хр. Георгиев. Политика за сигурност на Република България в началото на XXI век. С., НБУ 2011.

• Радулов,Н,Специални разузнавателни средства, „АСИ принт”,С, 2010, 268 с.

• Радулов,Н, Национална (не)сигурност, „АСИ Принт“, С,2012, 444 с.

• Т. Иванов. Мениджмънт на сигурността и отбраната. Университетско издателство"Стопанство"С.,2008 г.

• Асенов, Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.

• Бойчев, П. Техническо разузнаване. Оперативни способи и противодействие. С., 2003.

• Гайдаров, Й. Фирмена сигурност. Велико Търново, 1998.

• Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.

• Делибалтов, И. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене на неагентурно фирмено разузнаване. С., 2000.

• Начев, Й. Видове разузнаване. – Военен журнал, 2000, № 1, с. 106-114.

• Начев, Й. Корпоративно разузнаване – характеристики и определение. – Военен журнал, 2006, № 2, с. 104-111.

• Начев, Й. Научно-техническото разузнаване – ново приоритетно направление в дейността на ЦРУ. – Военен журнал, 2004, № 3, с. 81-88.

• Начев, Й. Фирменото и корпоративното разузнаване като частна дейност. – Военен журнал, 2003, № 1, с. 138-149.

• Начев, Й. Частната разузнавателна дейност – предпоставки за поява и динамично развитие. – Военен журнал, 2006, № 1, с. 116-126.

• Байрактаров,М. Информационно-аналитичната дейност в системите за сигурност в публичния и частния сектор. 2009(с) НБУ.

• Дячки, С. Информационна и аналитична дейност на специалните служби за сигурност. С., 2001;

• Арабаджийски, Н. Полицейска администрация: организация на полицейската служба в МВР. С., 2001.

• Илиев, И. Полиция: устройство и управление. С., 1995.

• Илиев, И. Управление на полицейските и специалните служби. Варна, 2000.

• Станчева А. Основи на управлението.- издателска къща СТЕНО, Варна, 2003 г.Н.Слатински. Измерения на сигурността. С.,2006 г.

• Г.Стефанов. Теория на международната сигурност. С.,2005 г. Изд. "Сиела".

• Арабаджийски Н. "Полицейска администрация. Организация на полицейската служба в МВР". Албатрос 2001.

• Ил. Илиев. Управление на полицейските и специални служби. С.,2000 г.

• Г. Стефанов. Външна политика и дипломация.С.,2006г.

• Н.Николов.Граждански контрол над дейността на МВР. С.,2000 г.

• Демократичното общество и гражданският контрол върху системата за национална сигурност: Фонд. Демокрация и сигурност, С.,1997.

• Геополитика и сигурност / Стойчо Колев Стойчев и др. - София : Изд. Св. Георги Победоносец, 1996. - 324 с.

• Т.Трифонов ,А.Пейчев. Тероризмът. Фондация "Национална и международна сигурност",С., 2003.

• Т.Трифонов. Специалните служби: теория и практика. Фондация "Национална и международна сигурност",С., 2001.

• П.Христов.Разузнавателна защита на конституционния ред. ВСУ "Черноризец Храбър", 1999 г.

• Лок Джонсън. Тайните служби. Американското разузнаване в един враждебен свят. Изд. къща "Лик".С.,2004 .

• Ж. Стоянов. История на шпионажа. С.,1998.

• Георги Бахчеванов, и колектив «Национална и международна сигурност», С. ВИ, 2005;

• Георги Бахчеванов и колектив, «Информационно общество: концепции, перспективи, сигурност. С., Софттрейд, 2004.

• Георги Бахчеванов. Система за национална сигурност. Държавни институции и оперативни компоненти. С., 2007;

Средства за оценяване: