HACD958 Културни трансформационни сили след Втората световна война

Анотация:

Курсът е диалогичен и проблематизира основни програмни, институционални и конкретни художествени тенденции в българския културен живот от годините на социализма.

прочети още
Изкуствознание и визуални изследвания

Преподавател(и):

доц. Боян Манчев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Докторантите придобиват задълбочени знания върху цялостния културен процес след Втората световна война.

Придобиват умения за конкретен специфичен анализ на художествени текстове, произведения на изобразителните изкуства, "казионни" и "експериментални" театрални постановки и кинотворби.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Аврамов, Д. Диалог между две изкуства. С., 1991.

• Аврамов, Д. Летопис на едно драматично десетилетие. Българското изкуство между 1955-1965. С., 1994.

• България в сферата на съветските интереси (българо-руски научни дискусии). С., 1998.

• България и Русия през ХХ век. Българо-руски научни дискусии. С., 2000.

• Дойнов, Пл. Българският соцреализъм 19561 1968, 1989. Норма и криза в литературата на НРБ. ИИБМ, Сиела, 2011.

• Еленков, И. Културният фронт. ИИБМ, Сиела, 2008.

• Калинова, Е. Българската култура и политическият императив (1944-1989). Парадигма, 2011.

• Калинова, Е., Баева, И. Българските преходи 1934-2005. С., 2005.

• Маринчевска Н., Българско анимационно кино 1915-1995. С., 2001.

• НРБ от началото до края. (под общата редакция на Ивайло Знеполски). ИИБМ, Сиела, 2011.

• Попов, Ч. Тоталитарното изкуство. Идеология, организация, практика. С., 2002.

• Попов, Ч. Постмодернизмът и българското изкуство от 80-те – 90-те години на ХХ век. С., „Български художник“, 2009.

• Славов, Ат. Българската литература на размразяването.С., 1994.

• Стефанов, В. Народният театър 1944-1974. В: 100 години Народен театър. С., 2004.

• Стефанов, С., Попов, Ч. Българското изкуство през 90-те години между традициите и иновациите. Сборник статии. С., 2003.

• Тодоров, Цв. Дълг и наслада. С., 2003.

• Тодоров, Цв. На предела. С., 1994.

• Тодоров, Цв. Памет за злото, изкушение на доброто. С., 2002.

• Тодоров, Цв. Новият световен безпорядък. Размисли на един европеец. С., 2002.

• Топенчаров, Вл. Бесове на моето време. С., 1993.

• Христова, Н. Политика на “психотерапията”. Щрихи към художествения живот в България в началото на 50-те години. В: Лица на времето, т. 2, 1997, 99-129.

• Христова, Н. “Социалистический реализм” и драма болгарского творца (середина 40х – середина 50-х годов). Bulgarian historical review, 1998, 1-2, 152-179.

• Христова, Н. Власт и интелигенция. Българският скандал “Солженицин” 1970-1974. С., 2000.

• Христова, Н. Специфика на българското “дисидентство”. Власт и интелигенция 1956-1989”. Пловдив, 2005.

• Христова, Н. Промени в българския културен живот и менталните нагласи на художествения елит 1987-1989 г. В: България и Русия – между признателността и прагматизма. Университетско издателство на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2009, 156-168.

• Христова, Н. Интелектуалната почтеност като бунтарство: вестник “Народна култура” 1986-1989 г. – В: Толерантният националист. Парадигма, 2009, 317-342.

• Янакиев, Ал. Синема BG. 100 години филмов процес. Личности, филми, кина. С., 2003.

Средства за оценяване:

Семинари-разговори по предварително зададена тема.