HACD960 Визуалният образ. Образ и визуални медии

Анотация:

Семинарът е едновременно учебна и изследователска форма, адекватна на докторската образователна и научно изследователска степен. Целта му е да бъдат представени различни насоки в изкуствознанието и визуалните изследвания.

Съчетани са лекционната форма (задължително с визуална презентация) и обсъждането на текстове. Докторантите в семинара представят поне веднъж годишно резултати от изследванията си по темата на дисертацията.

В семинара годишно участват поне двама гост-преподаватели от престижни европейски университети.

прочети още
Изкуствознание и визуални изследвания

Преподавател(и):

проф. Ирина Генова  д-р
доц. Боян Манчев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Участиците в семинара

1) научават:

Актуални идеи и възгледи в полето на изкуствознанието и визуалните изследвания.

2) усвояват

Умението да общуват в дискусионен форум, какъвто е семинарът

Умението да презентират идеи и възгледи в хода на изследователската си работа по проекта на дисертацията.


Предварителни изисквания:
Участниците в семинара трябва да ползват английски език и да владеят много добре поне един широко разпространен европейски език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Общи текстове:

В книги и сборници:

• Валтер Бенямин. Художествената творба в епохата на нейната техническа

възпроизводимост. В: Валтер Бенямин. Художествена мисъл и културно

самосъзнание. Изд. Наука и изкуство. С. 1989, с. 338-364.

• Катрин Мийе. Музеографското общество. В: Катрин Мийе. Съвременното

изкуство във Франция. Превод А. Тодоров, С. Генова. Научен редактор И.

Генова. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. С. 1993, с.

267-298.

• Натали Хайних. Аурата на Валтер Бенямин. В: Социологически модели на

изкуството. Антология Част първа. Съст. И. Стефанов, А. Янева. С. 2001,

с. 105-110.

• Художественият музей и XXI век. Под ред. на Красимир Линков. Изд.

Пигмалион. Пловдив, 2003:

Текстове от:

• Димитър Г. Димитров. Музеят вчера, музеят утре, с. 14-26.

• Ирина Генова. Зрителят – промени в ситуацията. След

фотографията и интернет, с. 97-111.

• Красимир Линков. Постоянни и временни експозиции в

художествения музей, с. 146-150.

• Елена Попова. Музеят – финанси и фантазии, с. 205-213.

• Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display.

Ed. by Ivan Carp and Steven D. Lavine. Smithsonian Institution

Press, 1991

• Stephen Greenblatt. Chapter 3: Resonance and Wonder, pp. 42-56;

• Carol Duncan. Chapter 6: Art Museums and the Ritual of

Citizenship, pp. 88-103.

• Richard Wollheim. The Institutional Theory of Art. In: Richard

Wollheim. Art and its Objects. Cambridge University Press.

1980(1968), pp. 157-166.

В справочни издания:

Grove Dictionary of Art, 1996:

• Museum. I. History. By Jeffrey Abt;

• II. Architecture. By Helen Searing

Encyclopaedia Universalis, 1996:

• Nathalie Heinich. Exposition. Corpus 9, pp. 188-191.

• Gilbert Lascault. Musee. Corpus 15, pp. 914-918.

• Germain Bazin. Museologie. Corpus 15, pp. 918-921.

• Andre Desvallees. Nouvelle museologie. Corpus 15, pp. 921-924.

Critical Terms for Art History. Ed. by Robert Nelson and Richard Shiff. The

University of Chicago Press, 1996

• Donald Preziosi. Collecting / Museums, pp. 281-291.

The Art of Art History: A Critical Anthology. Ed. by Donald Preziosi. Oxford

University Press, 1998

• Carol Duncan. The Art Museum as Ritual (1995), pp. 473-485

• Donald Preziosi. The Art of Art History, pp. 507-525.

Art and its Histories. A Reader. Ed. By Steve Edwards. Yale University Press, 1998.

• Section Six: Contemporary Cultures of Display - Nicolas Serota, Tate Gallery,

London; Michel Laclotte, le Louvre; Francoise Cachin, Musee d’Orsay and others.

В периодиката:

• Соня Абаджиева. Музеят за съвременно изкуство в Скопие, Република

Македония. – сп Изкуство / Art in Bulgaria. 1993, бр. 6, с. 23-24.

• Силвия Бориславова – Ковачева. Музей за съвременно изкуство във

Велико Търново? – в. Култура. 2006, 2 юни, бр. 21, с. 4.

• Ирина Генова. Един художествен музей. [Музеят Орсе в Париж] –

сп. Изкуство. 1990, 26-29.

• Ирина Генова. Поглед към съседите. Художествени музеи и колекции за

модерно изкуство в Атина и състояние на тяхното проучване. –

сп. Изкуство / Аrt in Bulgaria. 1996, бр. 36, с. 18–23.

• Яна Костова. Публично пространство: две аудитории. МАКБА: Пресечни

точки между частна и обществена колекция. – сп. Следва. Изд. на НБУ.

2006, бр. 15, с. 25-28

• Диана Попова. Под знамената на / за Музея. По повод дискусията за музей

за съвременно изкуство в България. – в. Култура, XLVII, N 20, 16 май 2003,

с. 6

• Диана Попова. Музей на хоризонта. – в. Култура. 2005, 22 април, бр. 15, с.

• Музей за съвременно изкуство. Разговор – Ангел В. Ангелов, Боян

Манчев, Боян Знеполски, Димитър Вацов, Яра Бубнова, Ирина Генова. Сп.

Критика и хуманизъм. 2007.

III Отражения и отпечатъци

В книги и сборници:

• Ангел В. Ангелов. Образи на преобразуване / изчезване. Инсталации на

Надежда Олег Ляхова. В: Symposion. Сборник с изследвания в чест на проф.

Б. Богданов. С. 2000, с. 75-101.

• Ханс Белтинг. Епилози на изкуството или на историята на изкуството. В:

Следистории на изкуството. Съст. А. Ангелов и И. Генова. Изд. Сфрагида, С.

2001, с. 49-64.

• Платон. Изкуството като подражание. В: Държавата, книга X. Преводач

Александър Милев. Изд. “Наука и изкуство”. С. 1975, с. 456-461.

• Clement Greenberg. Art and Culture. Critical Essays. Beacon Press, 1961 - :

Avant-Garde and Kitsch, pp. 3-21; The Crisis of the Easel Picture, pp. 154-157.

• Arthur C. Danto. Modernism and the Critique of the Pure Art: The Historical

Vision of Clement Greenberg. In: Arthur C. Danto. After the And of Art.

• Contemporary Art and the Pale of History. Chapter 4. Princeton University Press, 1997.

• Hans Belting. Pour une anthropologie des images. Paris 2004 [Bild-

Anthropologie: Antwurfe fur eine Bildwissenschaft. Munchen 2001]. I Medium,

image, corps. Une introduction au sujet.

Каталози:

• Надежда Олег Ляхова. Образи на преобразуване. Текстове от: Мария

Василева, Яра Бубнова, Ирина Генова, Ангел В. Ангелов, Диана Попова. С.

2001.

• Милко Павлов. Милкопавловголемитерисунки. Софийска градска

художествена галерия. Текст от Мария Василева. С. 2005.

• Milko Pavlov. Frottage Works. Essays by: Irina Genova, Arie Hartog, Hanne

Zech. Dusseldorf 2003.

• Българска арт-книга. По идея на Милко Павлов. С. 1997.

• Умножаване на отраженията. Софийска градска художествена галерия и

Група 8 март. 2006, март. Вестник за изложбата, единичен брой.

В периодиката:

• Владия Михайлова. Пространствени контрапункти. „Умножаване на

отраженията” в СГХГ. – сп. Алтера, 2005, бр. 5, с. 32-39.

• Лора Шумкова. Огледалнати / Mirrorized. – в.: Литературен вестник. 2006,

29 март – 4 април, с. 7.

IV Визуалният образ

• Hans Belting. Entwurfe fur eine Bildwissenschaft. Munchen 2001 [Pour une

anthropologie des images. Paris 2004]

В сборници и периодика:

• James Elkins. Art history and images that are not art. In: Art Bulletin, 1995,

December, Vol. 77, Issue 4.

• Wolfgang M. Freitag. Art Reproductions in the Library. Notes on Their History

and Use. In: The Documented Image. Vision in Art History. Ed. by G.P.Weisberg,

L.S.Dixon. Syracuse University Press, 1987, pp. 349-363.

• Wolfgang M. Freitag. La servante et la seductrice. Histoire de la photographie et

l’histoire de l’art. In : Histoire de l’histoire de l’art XVIIIe et XIXe siecle. Tome II.

Louvre, 1997, pp. 257-291.

• Ernst Gombrich. The Beauty of old towns. (1965) In: Ernst Gombrich.

Reflections on the History of Art. 1987. Phaidon Press Limited, Oxford.

• W. J. T. Mitchell. What is Visual Culture. In: Meaning in the Visual Arts: Views

from the Outside. Ed. by Irving Lavin. Princeton, 1995, pp. 207-217.

• W. J. T. Mitchell. Showing seeing: a critique of visual culture. In: Journal of

Visual Culture. 2002, Vol I (2), pp. 165-181.

На български език:

• Ангел В. Ангелов. Природата в София – асоциална пустош. –

сп. Летература. 1999, бр. 20, с. 56-61.

• Джулио Карло Арган. Културата на градовете. (1962) В: Джулио Карло

Арган. Изкуство, история и критика. Превод Емилия Георгиева и Никола

Георгиев. Изд. Български художник. С. 1984.

• Лъчезар Бояджиев. Billboard Heaven. – сп. Критика и хуманизъм. 2005, бр.

1, кн. 20, с. 135-156.

• Ирина Генова. Художествената колекция в епохата на нейното дигитално

репродуциране. – сп. Следва. Изд. на НБУ. 2002, бр. 4, с. 52-60.

• Ивайло Дичев. Още пространства; Възпитаване на разсеяния поглед. В:

Пространства на желанието, желания за пространство. Етюди по градска

антропология. Изд. Изток – Запад. С. 2005, с. 179-206.

• Александър Кьосев. Око за бледия град. В: Красимир Терзиев. Визуален

семинар II. С. 2004; Лелята от Гьотинген. С. 2005, с. 296-320.

Средства за оценяване:

Презентации в семинара.