NISM272 Проект: Международни отношения и сигурност

Анотация:

В рамките на тренинговия курс студентите разработват проект под формата на сравнитeлен анализ на две съвременни международни събития/ситуации.

Тренинговият курс има за цел да:

• спомогне за надграждане и разширяване на знанията на обучаемите по проблемите на международните отношения и международната сигурност;

• провери степента на усвояване на основните понятия, използваните подходи от посочената научно-изследователска дисциплина, и прилагането на теоретичните подходи в практически ситуации.

прочети още
Национална и международна сигурност

Преподавател(и):

гл. ас. Дафинка Сидова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) придобиват знания по:

• съвременни аспекти на сигурността в международните отношения;

• основни проблеми на областта на сигурността в международните отношения

2) могат:

• самостоятелно да се ориентират в сложните отношения между държавите и техните коалиции и съюзи

• да правят анализи и разработки като използват инструментариума на науката за международните отношения и международната сигурност.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения в контекста на аудиторния курс NISM129 Международни отношения и сигурност.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Конкретизиране на примерните теми, свързани с международни събиия/ ситуации, случили се през последните две години. Изясняване на критериите за оценяване
  2. Ключови участници и тяхната роля в анализираните събития – личности, групи, държави, организации (под и наднационални). Въздействие на резултатите от анализираните събития върху международните отношения и международната сигурност. Анализ на засегнатите страни (позитиви и негативи)
  3. Преки и/или косвени влияния върху външната политика на България – ако е Приложимо. Предположения за бъдещи сценарии в средносрочен план. Изводи и препоръки. Спазване на правилата за коректно цитиране

Литература по темите:

1. Стефанов, Теория на международните отношения, Сиела, (2007)

2. Г. Стефанов, Теория на международната сигурност, Сиела, (2008)

3. Джеймс Е. Доуърти, Робърт Л. Пфалцграф, Теории за международните отношения. Част 1-2, Атика, С. 2004

4. Св. Спасов. Европейска архитектура за сигурност. Издателски комплекс УНСС. С.,2012.

5. Николай Слатински, “Сигурността - същност, смисъл и съдържание”, С., „Военно издателство”, 2011 г.

6. Х. Кисинджър, Дипломацията, С.: ИК „Труд“ (1997)

7. Зб. Бжежински, Голямата шахматна дъска, С.: Обсидиан (2001)

8. Ф. Фернандес-Арместо, Хилядолетието, С.: Прозорец (1999)

9. Ахмет Давутоглу, Стратегическа дълбочина, С.: Изток-Запад (2015)

10. Edward A. Kolodziej, Security and International Relations, Cambridge University Press, 2005

11. Alan Collins, Contemporary Security Studies, Oxford University Press, 2016

12. Christopher Hill, Michael Smith, Sophie Vanhoonacker, International Relations and the European Union, Oxford University Press, 2017

13. Официалните сайтове на национални и международни организации.