NISM129 Международни отношения и сигурност

Анотация:

Студентите да се запознаят с еволюцията на идеите за сигурност в международните отношения. Да се развият знанията на обучаемите по проблемите на аспекта сигурност в международните отношения. Да бъде насочено вниманието им към международната сигурност, както и към други основни понятия и използвани подходи от посочената научно-изследователска дисциплина.

прочети още
Национална и международна сигурност

Преподавател(и):

гл. ас. Дафинка Сидова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• историческите аспекти на сигурността в международните отношения и дипломацията;

• основни проблеми на областта на сигурността в международните отношения.

2) могат:

• самостоятелно да се ориентират в сложните отношения между държавите и техните коалиции и съюзи;

• да правят анализи и разработки, като използват инструментариума на науката за международните отношения.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Възникване и развитие на международните отношения
 2. Международната сигурност като ценност
 3. Елементи на теоретичния модел на международната сигурност
 4. Система на международните отношения
 5. Представяне на самостоятелно изследване
 6. Тест 1
 7. Подсистеми на международните отношения – структурни, неструктурни и подсистеми на противоречия и борба
 8. Форми и равнища на международната сигурност. Световна сигурност и нейната защита
 9. Регионална международна сигурност и национална международна сигурност и тяхната защита
 10. „Клавиатура“ на международната сигурност
 11. Тест 2

Литература по темите:

Г. Стефанов, Теория на международните отношения, Сиела, (2007)

Г. Стефанов, Теория на международната сигурност, Сиела, (2008)

Джеймс Е. Доуърти, Робърт Л. Пфалцграф, Теории за международните отношения. Част 1-2, Атика, С. 2004

Св. Спасов. Европейска архитектура за сигурност. Издателски комплекс УНСС. С.,2012.

Николай Слатински, “Сигурността - същност, смисъл и съдържание”, С., „Военно издателство”, 2011 г.

Х. Кисинджър, Дипломацията, С.: ИК „Труд“ (1997)

Зб. Бжежински, Голямата шахматна дъска, С.: Обсидиан (2001)

Ф. Фернандес-Арместо, Хилядолетието, С.: Прозорец (1999)

Ахмет Давутоглу, Стратегическа дълбочина, С.: Изток-Запад (2015)

Edward A. Kolodziej, Security and International Relations, Cambridge University Press, 2005

Alan Collins, Contemporary Security Studies, Oxford University Press, 2016

Christopher Hill, Michael Smith, Sophie Vanhoonacker, International Relations and the European Union, Oxford University Press, 2017