PSYM146 Критичен анализ на литературна тема

Анотация:

Студентите трябва да:

1) изберат тема, свързана със значим приложен или теоретичен проблем в областта на зависимостите (психични и поведенчески).

2) изготвят анотирана библиография по избраната тема, която да съдържа минимум 10 заглавия. Статиите и книгите трябва да бъдат представени с пълните им библиографски данни.

3) изготвят литературен обзор въз основа на съставената библиография, в обем от 2000-3000 думи (4-6 стандартни страници). Анализът съдържа преглед на основните изследвания по темата, изводи относно най-важното, което се знае по темата до момента, нерешените проблеми, както и дискусии на специфики, ограничения и потенциал на представените модели.

Готовият проект (анотираната библиография + критичния анализ) се изпраща на преподавателя.

прочети още
Клинична психология - психоаналитична перспектива

Преподавател(и):

гл. ас. Елена Пседерска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) познават:

• Инструментите за търсене на релевантни литературни източници по тема

2) могат:

• Да изготвят критичен литературен анализ по избрана тема
Предварителни изисквания:
Да са посещавали курс PSYB828 Психология на зависимостите

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Актуални изследователски теми в психологията на зависимостите
  2. Представяне и обсъждане на изготвени литературни обзори

Литература по темите:

Wrobleski, S. (2007). How to write a critical analysis paper. Ann Arbor, 1001, 48106-3237.

Pati, D., & Lorusso, L. N. (2018). How to write a systematic review of the literature. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 11(1), 15-30.