PSYM186 Клинично интервю I част

Анотация:

Курсът представлява въведение в клиничното интервюиране с акцент върху неговото значение в изготвянето на психологическа оценка и планирането на интервенции. Представят се основните принципи и технически аспекти на процеса на интервюиране, както и неговите специфики в сравнение с други източници на информация (самооценъчни въпросници, наблюдение и др.). Дискутират се необходими адаптации на техниката и рамката в зависимост от целите на интервюто, средата и клиничната популация. Курсът засяга и основни принципи на професионално и етично поведение с пациентите.

прочети още
Клинична психология - психоаналитична перспектива

Преподавател(и):

доц. Румен Петров  д-р
 Траянка Григорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи на клиничното интервюиране

• Ролята на клиничното интервю в процеса на психологическо оценяване

• Различните видове клинично интервю от гледна точка на неговата цел, рамка и техника

• Етичните принципи в контакта с пациенти

2) могат:

• Да структурират първоначална консултация в институционална среда от гледна точка на външните критерии на рамката (пространство, продължителност и т.н.) и контакта с пациента (неутралност, установяване на работна връзка)

• Да дават и получават конструктивна обратна връзка от колеги и супервизори


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Базисни познания по личностова психология, клинична психология и основните течения в консултативната и психотерапевтична практика

• Базисни познания по психопатология и психиатрияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Кори, Дж. (2015). Теория и практика на консултирането и психотерапията. София: Изток-Запад

• Макуилямс, Н. (2018). Психоаналитична диагностика. Плевен: Леге Артис

• Тръл, Т. (2016). Клинична психология. София: Изток-Запад

• Allen, G. & Fonagy, P. (2006). The Handbook of Mentalization-Based Treatment. New Jersey: John Wiley & Sons

• Bateman, A. & Homes, J. (1995). Introduction to Psychoanalysis: Contemporary Theory and Practice. London: Routledge

• Caligor, E., Kernberg, O. & Clarkin, J. (2007). Handbook of Dynamic Psychotherapy for Higher Level Personality Pathology. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing

• Cepeda, C. (2010). Clinical Manual for the Psychiatric Interview of Children and Adolescents. Alrington, VA: American Psychiatric Publishing

• Cooper, J. & Alfille, H. (1998). Assessment in Psychotherapy. London: Karnac Books

• Etchegoyen, R. Horacio (2005). The Fundamentals of Psychoanalytic Technique. London: Karnac Books

• Goldberg, D., Bendjamin, S., Creed, F. (1987) Psychiatry in Medical Practice. Tavistock Publications, London

• Lemma, A. (2003). Introduction to the Practice of Psychoanalytic Practice. West Sussex: John Wiley & Sons

• McWilliams, N. (1999). Psychoanalytic Case Formulation. New York: The Guilford Press

• Sommers-Flanagan, J. & Sommers-Flanagan, R. (2009). Clinical Interviewing. Fourth Edition. New Jersey: John Wiley & Sons

Средства за оценяване:

• Тест + анализ на казус

• Участие в обсъждания на клиничен материал