PSYM110 Проект: Клинична консултация в психоаналитична перспектива

Анотация:

Курсът е органично свързан с основните аудиторни курсове в програмата, в които клиничната практика се разглежда през призмата на теоретичния модел на психоанализата и психоаналитичната психопатология.

Този курс третира основно практически аспекти на проведените стажове в клинични звена. Студентите се подпомагат да осмислят по-задълбочено осъществяването на целите на стажовете, като стремежът е възможното (предвид условията на работа в базите) приближаване на тяхната практика към психоаналитичния модел на разбиране. През тази призма се обсъждат:

- участието в работата на психолога в психодиагностиката;

- спецификите на психоаналитичната и психиатричната консултация;

- участието в обсъждането на терапевтични стратегии за дадения пациент;

- провеждането на самостоятелни интервюта с пациенти за динамична оценка на психологичното функциониране под супервизията на психолога/психиатъра в съответното звено;

- практическата реализация на усвоените стратегия и техника за провеждане на консултация, синтезиране на диагностика и евентуални прогностика и терапевтична индикация;

- уменията за създаването на възможно най-добрите условия за активното ангажирането на пациента в консултацията, да го заинтересуват в разбирането на неговата психика, което да подпомогне евентуалното му насочване към психотерепевтична помощ;

- съчетаването в реална клинична среда на целите на изследването с грижата за пациента, избягвайки клопките на т.нар. ”дива психоанализа”, която може да доведе до отдръпването на пациента и/или до някаква форма на декомпенсация;

- изготвянето на аргументирани клинични коментари на случаи

прочети още
Клинична психология - психоаналитична перспектива

Преподавател(и):

гл. ас. Светослав Савов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какво представлява първоначална консултация в психоаналитична перспектива, смисъл на различните интервенции, основни предизвикателства и изисквания при поддържането на рамката на консултиране

2) могат:

• Да описват първоначални консултации и да изготвят коментар въз основа на клиничния материал
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни познания относно рамката на консултиране, видове интервенции, базисен теоретичен модел за организиране на клиничния материалФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Атанасов, Н. (2017). Теории за психичното развитие в психоанализата, София, НБУ

• Макуилиямс, Н. (2018). Психоаналитична диагностика, София: Леге Артис

• Таушанов, К. (2007). “Трудната среща на психоанализата с наркоманиите”, Психосоматична медицина №2

• Тодоров, О. (2015). Психоанализата. Фрагменти от едно въведение, София: Лик

• Фройд, А. (2000). Егото и защитните механизми, София: Лик

• Kernberg, O. F. (1975). Borderline Conditions and Pathological Narcissism, New York: Jason Aronson

• Khantzian, E. J. (1977). ‘The Ego, the Self, and Opiate Addiction: Theoretical and Treatment Considerations’. In Psychodynamics Of Drug Dependence, ed. Blaine J. D. & Julius D. A. Rockville, Maryland: National Institute on Drug Abuse, pp. 101-117

• Krystal, H. (1974). ‘The Genetic Development of Affects and Affect Regression’. In Annual of Psychoanalysis, 2:98-126

Средства за оценяване:

• Писмена задача – представяне на клиничен материал от проведена консултация с пациент, въз основа на която е изготвена първоначална психологична оценка