PSYM175 Практика: Супервизия на стаж I част

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Стажът се състои от 30 часа работа в клинични звена с които имаме договори за стаж в НЦН, ВМА, Болницата на МВР, Медицински Център “Доверие за здраве”, Ц.Д.Гр.”Брезичка”, а в някои случаи и след предварително разрешение – в други институции, занимаващи се с деца/юноши или възрастни с психопатологични проблеми и страдание с различна степен на тежест и устойчивост (примерно психози, депресивни състояния, наркомании, и т.н.) .

Целите на стажа са:

- Да се запознаят студентите с функционирането на дадения екип и институция в работата с дадената патология ( психози, наркомании, когнитивни и поведенчески трудности, и т.н.);

- Да участват в работата на психолога в психодиагностиката;

- Да присъстват на психиатрични консултации и да участват в диагностични обсъждания;

- Да участват в обсъждането на терапевтични стратегии за дадения пациент;

- Да провеждат и самостоятелни интервюта с пациенти за динамична оценка на психологичното функциониране под супервизията на психолога/психиатъра в съответното звено;

- Да усвояват практически основните разбирания, стратегия и техника за провеждане на консултация, синтезиране на диагностика /и евентуални прогностика и терапевтична индикация/;

- Да усвояват практически създаването на възможно най-добрите условия за активното ангажирането на пациента в консултацията, да го заинтересуват в разбирането на неговата психика, което да подпомогне евентуалното му насочване към психотерепевтична помощ;

- Да усвояват в реалната клинична работа съчетаването на целите на изследването с грижата за пациента, избягвайки клопките на т.нар. ”дива психоанализа”, която може да доведе до отдръпването на пациента и/или до някаква форма на декомренсация;

- Да изготвят аргументирани клинични коментари на случаи, които да представят и защитават в рамките на Маг. Програма “Клинична психология – психоаналитична перспектива” в “Семинар за супервизия на стажа”;

прочети още
Клинична психология - психоаналитична перспектива

Преподавател(и):

проф. Емилия Алексиева  д-р
ас. Елена Пседерска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Методите на психологическо изследване на деца и възрастни;

• Спецификите на провеждането на психологическа и психиатрична консултация;

• Основните цели и прилагани методи в третирането на дадения контингент или тип патология;

• Да обсъждат и артикулират психопатологичните динамики със съответните специалисти от екипа (прим.психиатри, психолози, соц.работници, педагози);

• Да изготвят и представят клинични коментари върху случаи;

2) могат:

• Да участват в изследвания на психопатологичните динамики, самостоятелно или в сътрудничество с психиатри, психолози и други специалисти;

• Да предложат диагностична и прогностична оценка за дадената психопатологична динамика в рамките на цялостното функциониране на личността;

• Да работят по формиране, формулиране и стабилизиране на заявката за психо-терапевтична помощ;

• Да предлагат аргументирани индикации за психологична работа с дадения случай;

• Да участват в изработването на индивидуална терапевтична програма.

• Да участват в интердисциплинарен екип в обсъжданията и терапевтичните интервенции;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Практически курс, базиран на успешното завършване на PSYМ 101/202, както и на други психопатологични и психоаналитични курсове в магистърската програма.

• Курсът е запазен само за студенти от втората година на Магистърска програма “Клинична психология – психоаналитична перспектива”, които имат вече основни понятия по психоанализа и клинична практика /завършени курсове, стажове, участие в семинари, спец.литература и т.н./.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Предложената общо за останалите клинични курсове (PSYМ 101/202/162/163) литература позволява и диференцирано да се посочват източници според нуждите на дадения студент и/или група /тема, проблематика, ниво на компетентност, и т.н./ :

А/на български/руски:

Атанасов, Н. Теории за психичното развитие в психоанализата, София, Академично издателство “Марин Дринов”, 2002.

Фройд (А.) Егото и защитните механизми (1936), София, Лик, 2000.

Фройд, З. (1926), Тълкуване на сънища. София, Евразия, 1993.

Фройд, З. (1907-1931), Психология на сексуалността., София, ИК “Хр.Ботев”, 1991.

Фройд, З. Въжделение и страдание. София, Наука и изкуство. 1996.

Клайн, М., (1935), Принос към теорията за психогенезиса на маниакално-депресивните състояния, in Мелани Клайн - Любов, завист, Благодарност, София, Лик, 2002.

Съвременната психоанализа – срещи в България(сборник 1999-2003), съст.и редактор Тодоров, О., София, Лик, 2004.

Таушанов, К. (2005). ,”Отново за Хистерията и женското начало...”, Годишник на ДКНП, НБУ, 2005.

Таушанов, К. (2006). ”Архаични конфликти с майката”, Годишник на ДКНП, НБУ, 2006.

Таушанов, К. (2007). “Трудната среща на психоанализата с наркоманиите”, Психосоматична медицина №2, София, Българско Психосоматично Дружество, 2007.

Хорни, К.,(1939), Основи на психоанализа, София, Евразия, 1998.

Б/ на френски език или цитирани по френски автори:

І) Самостоятелни трудове:

Andreas-Salome, L., (1913-1933), L’amour du narcissisme, Paris, Presse Universitaire de France, 1980.

Anzieu, D., Le Moi-peau, Paris, Dunod, 1985

Benhaim, M., 1992, La folie d’une mere, Paris, Imago, 1992.

Bergeret J., (1986), Narcissisme et etats-limites, Paris, Presses de l’Universite de Montreal, Editions Dunod.

Deutsch H.(1944) Psychologie des femmes, Т.1, Presse Universitaire de France, 1964.

Freud, S. (1905). « Trois essais sur la theorie de la sexualite », Gallimard, Paris, 1987.

Freud S.(1896-1918) Cinq Psychanalyses, Presse Universitaire de France, 1985.

Freud, S.(1926). « Inhibition, symptome et angoisse », Paris, Presse Universitaire de France, 1951.

Kernberg, O., (1975), Les troubles limites de la personnalite, Dunod, 2001.

Laplanche, J. et Pontalis, J.-B., (1984), VOCABULAIRE de la PSYCHAHALYSE, Paris, Presse Universitaire de France. 1984.

Marbeau-Cleirens, B., Le sexe de la mere »; Presse Universitaire de France, 1987.

Searles, H., L’effort pour rendre l’autre fou, Paris, Editions Gallimard, 1995.

Winnicott, D. De la pediatrie a la psychanalyse (1958), Paris, Editions Payot, 1996.

Монографии/сборници :

Clinique psychosomatique, Monographies de la Revue Francaise de Psychanalyse, Paris, Presse Universitaire de France, Paris, 1997.

Французская психоаналинтическая школа, Жибо, А., Россохина,А., Питер, 2005.

La perversion narcissique, Revue Francaise de Psychanalyse, Paris, PUF, 3/2003.

Le complexe de castration- un fantasme originaire, Paris, Tchou, 1997.

Le deuil, Monographies de la Revue Francaise de Psychanalyse, Paris, Presse Universitaire de France, 1996

La nevrose obsessionnelle, Monographies de la Revue Francaise de Psychanalyse, Paris, Presse Universitaire de France, 1996.

Peurs et phobies, Monographies de la Revue Francaise de Psychanalyse, Paris, Presse Universitaire de France, 1998.

Reve, onirisme, hallucination, Psychanalyse et psychose, Paris, Centre de Psychanalyse et de Psychotherapie « Evelyne et Jean Kestemberg », 2005

Rosemberg, B. Masochisme mortifere et masochisme gardien de la vie, Monographies de la Revue Francaise de Psychanalyse, Paris, Presse Universitaire de France, 1991

Violence et destructivite, Psychanalyse et psychose, Paris, Centre de Psychanalyse et de Psychotherapie « Evelyne et Jean Kestemberg », 2001

Статии :

Anzieu, A. (1964). « La parole, metaphore du corps » in « La psychanalyse et langage. Du corps a la parole » ; 1964.

Diatkine, R., (1991) Psychose et changement, Paris, collection « Le Fil Rouge », Presse Universitaire de France, 1991.

Freud, S. (1896) L’etiologie de l’hysterie, Nevrose, psychose et perversion, P.U.F., 1985.

Freud, S.(1915), Deuil et melancolie, in « Metapsychologie », Paris, Editions Gallimard, 1985.

Freud, S. (1920), Au-dela du principe du plaisir, in « Essais de psychanalyse », Paris, Petite Bibliotheque Payot, 1967.

Freud, S. (1931). « Sur la sexualite feminine » in « La vie sexuelle », Presse Universitaire de France, 1985.

Green, A. (1975).« La sexualisation et son economie » in « Bisexualite », Revue Francaise de Psychanalyse, N° 5-6, 1975.

Green, A., (1980), La mere morte in « Narcissisme de vie, narcissisme de mort », Paris, Les Editions de Minuit, стр. 225-253.

Horney, K. (1926). Fuite devant la feminite in "La psychologie de la femme"; Payot, 1969.

Jones, E. (1933). Le stade phallique in « Theorie et pratique de la psychanalyse »; Payot, 1969.

Jones, E. (1935). La sexualite feminine precoce in "Theorie et pratique de la psychanalyse"; Payot, 1969.

KLEIN (M.). A contribution to the psychogenesis of manic-depressive stade., Int.J.Psychoanal., 16: 145-174:

MacDougall, J. (1964). Consideration sur la relation d’objet dans 1’homosexualite feminine, in « Recherches psychanalytiques nouvelles sur la sexualite feminine »; Payot, 1964.

Schaeffer J.(1986), Le rubis a horreur du rouge …, in . Encore l’hysterie, Revue Francaise de Psychanalyse, №3, Presse Universitaire de France. 1986.

Winnicott, D. W. (1960). « Distorsion du moi en fonction du vrai et faux self » in « Processus de maturation chez 1’enfant »; Petite Bibliotheque Payot, 1978.

В/ на английски език:

Akhtar, S. (1994). ‘Object Constancy and Adult Psychopathology’. In International Journal of Psycho- Analysis, 75:441-455

Barnett, J. (1969). ‘On Aggression in the Obsessional Neuroses’. In Contemporary Psychoanalysis, 6:48-57

Bion, W. R. (1959). ‘Attacks On Linking’. In International Journal of Psycho-Analysis, 40:308-315

Frosch, J. (1988). ‘Psychotic Character Versus Borderline’. In International Journal of Psycho Analysis, 69:445-456

Green, A. (1998). ‘The Primordial Mind And The Work Of The Negative’. In International Journal of Psycho-Analysis, 79:649-665

——— (2002). ‘A Dual Conception Of Narcissism: Positive And Negative Organizations’. In Psychoanalytic Quarterly, 71:631-649

Grinberg, L. & Grinberg, R. (1974). ‘Pathological Aspects of Identity in Adolescence’. In Contemporary Psychoanalysis, 10:27-40

Hagglund, T. B. (1981). ‘From Depression to Mourning’. In Scandinavian Psychoanalytic Review, 4:17- 26

Jacobson, E. (1957). ‘Normal and Pathological Moods: Their Nature and Functions’. In Psychoanalytic Study of the Child, 12:73-113

Kernberg, O. F. (1975). Borderline Conditions and Pathological Narcissism, New York: Jason Aronson

Klein, M. (1930). ‘The Importance of Symbol-Formation in the Development of the Ego’. In International Journal of Psycho-Analysis, 11:24-39

——— (1946). ‘Notes on Some Schizoid Mechanisms’. In International Journal of Psycho- Analysis, 27:99-110

Kumin, I. M. (1978). ‘Emptiness and its Relation to Schizoid Ego Structure’. In International Review of Psycho-Analysis, 5:207-216

Levy, S. T. (1984). ‘Psychoanalytic Perspectives on Emptiness’. In Journal of the American Psychoanalytic Association, 32:387-404

Mahler, M. (1971). ‘A Study Of The Separation-Individuation Process - And Its Possible Application To Borderline Phenomena In The Psychoanalytic Situation’. In Psychoanalytic Study of the Child, 26:403-424

McDougall., J. (1974). ‘The Psychosoma and the Psychoanalytic Process’. In International Review of Psycho-Analysis, 1:437-459

——— (1980). ‘A Child is Being Eaten - I: Psychosomatic States, Anxiety Neurosis and Hysteria - a Theoretical Approach; II: The Abysmal Mother and the Cork Child – a Clinical Illustration’. In Contemporary Psychoanalysis, 16:417-459

Menninger, K. A. (1933). ‘Psychoanalytic Aspects of Suicide’. In International Journal of Psycho- Analysis., 14:376-390.

Miller, A. (1979). ‘Depression and Grandiosity as Related Forms of Narcissistic Disturbances’. In International Review of Psycho-Analysis, 6:61-76

Ostow, M. (1960). ‘The Psychic Function of Depression: A Study in Energetics’. In Psychoanalytic Quarterly, 29:355-394

Paz, C. A. & De Paz, T. O. (1992). ‘Adolescence and Borderline Pathology: Characteristics of the Relevant Psychoanalytic Process’. In International Journal of Psycho-Analysis, 73:739-755

Pollock, G. H. (1978). ‘Process and Affect: Mourning and Grief’. In International Journal of Psycho- Analysis, 59:255-276

Rinsley, D. B. (1985). ‘Notes on the Pathogenesis and Nosology of Borderline and Narcissistic Personality Disorders’. In Journal of American Academy of Psychoanalysis, 13:317-328

Rosenfeld, H. (1959). ‘An Investigation Into the Psycho-Analytic Theory of Depression’. In International Journal of Psycho-Analysis, 40:105-129

——— (1971). ‘A Clinical Approach to the Psychoanalytic Theory of the Life and Death Instincts: An Investigation Into the Aggressive Aspects of Narcissism’. In International Journal of Psycho- Analysis, 52:169-178

——— (1978). ‘Notes on the Psychopathology and Psychoanalytic Treatment of Some Borderline Patients’. In International Journal of Psycho-Analysis, 59:215-221

Segal, H. (1957). ‘Notes on Symbol Formation’. In International Journal of Psycho-Analysis, 38:391-397

——— (1978). ‘On Symbolism’. In International Journal of Psycho-Analysis, 59:315-319

Shields, R. W. (1964). ‘The Too-Good Mother’. In International Journal of Psycho-Analysis, 45:85- 88

Singer, M. (1977). ‘The Experience of Emptiness in Narcissistic and Borderline States: I. Deficiency and Ego Defect Versus Dynamic-Defensive Models’. In International Review of Psycho-Analysis, 4:459-469

——— ‘The Experience of Emptiness in Narcissistic and Borderline States: II. the Struggle for a Sense of Self and the Potential for Suicide’. In International Review of Psycho-Analysis, 4:471-479

Spitz, R. A. (1945). ‘Hospitalism - An Inquiry Into the Genesis of Psychiatric Conditions in Early Childhood’. In Psychoanalytic Study of the Child, 1:53-74

Abraham, K. (1926). ‘The Psychological Relations between Sexuality and Alcoholism’. In International Journal of Psycho-Analysis, 7:2-10

Berman, S. (1982). ‘Psychic-Structure Reorganization in Drug-Dependent Adolescents’. In Psychoanalytic Inquiry, 2:507-518

Brickman, B. (1988). ‘Psychoanalysis and Substance Abuse: Toward a More Effective Approach’. In Journal of American Academy of Psychoanalysis, 16:359-379

Davidson, V. (1977). ‘Transference Phenomena in the Treatment of Addictive Illness: Love and Hate in Methadone Maintenance’. In Psychodynamics Of Drug Dependence, ed. Blaine J. D. & Julius D. A. Rockville, Maryland: National Institute on Drug Abuse, pp. 118-125

Director, L. (2002). ‘The Value of Relational Psychoanalysis in the Treatment of Chronic Drug and Alcohol Use’. In Psychoanalytic Dialogues, 12(4):551–579

Dodes, L. M. (1990). ‘Addiction, Helplessness, and Narcissistic Rage’. In Psychoanalytic Quarterly, 59:398-419

——— (1996). ‘Compulsion and Addiction’. In Journal of the American Psychoanalytic Association, 44:815-835

——— (2003). ‘Addiction and Psychoanalysis’. In Canadian Journal of Psychoanalysis, 11:123-134

Dole, V. P. & Nyswander, M. E. (1980). ‘Methadone Maintenance: A Theoretical Perspective’. In Theories on Drug Abuse: Selected Contemporary Perspectives, ed. Lettieri, D. J., Sayers, M. & Pearson, H. W. Rockville, Maryland: National Institute on Drug Abuse, pp. 256- 261

Donohue, B., Farley, A. M., & French, S. L. (2006). ‘Drug Abuse and Dependence’. In Comprehensive Handbook of Personality and Psychopathology: Volume 2, Adult Psychopathology, ed. Andrasik, F. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, pp. 353-369

Fenichel, O. (1945). ‘The Marihuana Addict in the Army’. In Psychoanal Quarterly, 14:578

Frosch, W. A. & Milkman, H. (1977). ‘Ego Functions in Drug Users’. In Psychodynamics Of Drug Dependence, ed. Blaine J. D. & Julius D. A. Rockville, Maryland: National Institute on Drug Abuse, pp. 142-156

Greenspan, S. I. (1977). ‘Substance Abuse: An Understanding from Psychoanalytic Developmental and Learning Perspectives’. In Psychodynamics Of Drug Dependence, ed. Blaine J. D. & Julius D. A. Rockville, Maryland: National Institute on Drug Abuse, pp. 73-87

Giugliano, J. R. (2003). ‘A Psychoanalytic Overview of Excessive Sexual Behavior and Addiction’. In Sexual Addiction & Compulsivity, 10:275–290

Glover, E. (1932). ‘On the Aetiology of Drug-Addiction’. In International Journal of Psycho Analysis, 13:298-328

Goodman, A. (1993). ‘The Addictive Process: A Psychoanalytic Understanding’. In Journal of American Academy of Psychoanalysis, 21:89-105

Hartmann, D. (1969). ‘A Study оf Drug-Taking Adolescents’. In Psychoanalytic Study of the Child, 24:384-398

Hopper, E. (1995). ‘A Psychoanalytical Theory Of ‘Drug Addiction’: Unconscious Fantasies Of Homosexuality, Compulsions And Masturbation Within The Context Of Traumatogenic Processes’. In International Journal of Psycho-Analysis, 76:1121-1142

Johnson, B. (1999). ‘Three Perspectives On Addiction’. In Journal of the American Psychoanalytic Association, 47:791-815

——— (2003). ‘Psychological Addiction, Physical Addiction, Addictive Character, and Addictive Personality Disorder: A Nosology of Addictive Disorders’. In Canadian Journal of Psychoanalysis, 11:135-160

Kaplan, E. H. (1977). ‘Implications of Psychodynamics for Therapy in Heroin Use: A Borderline Case’. In Psychodynamics Of Drug Dependence, ed. Blaine J. D. & Julius, D. A. Rockville, Maryland: National Institute on Drug Abuse, pp. 126-141

Khantzian, E. J. (1977). ‘The Ego, the Self, and Opiate Addiction: Theoretical and Treatment Considerations’. In Psychodynamics Of Drug Dependence, ed. Blaine J. D. & Julius D. A. Rockville, Maryland: National Institute on Drug Abuse, pp. 101-117

——— & Treece, C. J. (1977). ‘Psychodynamics of Drug Dependence: An Overview’. In Psychodynamics Of Drug Dependence, ed. Blaine J. D. & Julius D. A. Rockville, Maryland: National Institute on Drug Abuse, pp. 11-25

——— (1980). ‘An Ego/Self Theory of Substance Dependence: A Contemporary Psychoanalytic Perspective’. In Theories on Drug Abuse: Selected Contemporary Perspectives, ed. Lettieri, Dan J., Sayers, M. & Pearson, H. W. Rockville, Maryland: National Institute on Drug Abuse, pp. 29-33

——— (1987). ‘A Clinical Perspective of the Cause-Consequence Controversy in Alcoholic and Addictive Suffering’. In Journal of American Academy of Psychoanalysis, 15:521-537

——— (2003). ‘Understanding Addictive Vulnerability: An Evolving Psychodynamic Perspective’. In Neuro-Psychoanalysis, 5:5-21

Krystal, H. (1974). ‘The Genetic Development of Affects and Affect Regression’. In Annual of Psychoanalysis, 2:98-126

——— (1975). ‘Affect Tolerance’. In Annual of Psychoanalysis, 3:179-219

——— (1977). ‘Self- and Object-Representation in Alcoholism and Other Drug Dependence: Implications for Therapy’. In Psychodynamics of Drug Dependence, ed. Blaine, J. D. & Julius, D. A. Rockville, Maryland: National Institute on Drug Abuse, pp. 88-100

——— (1978). ‘Self Representation and the Capacity for Self Care’. In Annual of Psychoanalysis, 6:209-246

——— (1981). ‘The Hedonic Element in Affectivity’. In Annual of Psychoanalysis, 9:93-113

——— (1982). ‘Adolescence and the Tendencies to Develop Substance Dependence’. In Psychoanalytic Inquiry, 2:581-617

Lidz, T. & Lidz, R. W. (1976). ‘An Anaclitic Syndrome in Adolescent Amphetamine Addicts’. In Psychoanalytic Study of the Child, 31:317-348

Limentani, A. (1968). ‘On Drug Dependence: Clinical Appraisals of the Predicaments of Habituation and Addiction to Drugs’. In International Journal of Psycho-Analysis, 49:578-590

Miller, J. R. (1994). ‘Substance Abuse: The Role of Depression and Trauma, a Case Report’. In Journal of American Academy of Psychoanalysis, 22:753-764

——— (2002). ‘Heroin Addiction: The Needle as Transitional Object’. In Journal of American Academy of Psychoanalysis, 30:293-304

Rado, S. (1928). ‘The Psychical Effects of Intoxication: Attempt at a Psycho-Analytical Theory of Drug-Addiction’. In International Journal of Psycho-Analysis, 9:301-317

——— (1933). ‘The Psychoanalysis of Pharmacothymia (Drug Addiction)’. In Psychoanalytic Quarterly, 2:1-23

Robertson, E. (2003). ‘Reflections On Analytic Work With A Woman Who Has An Addiction’. In Canadian Journal of Psychoanalysis, 11:185-199

Rosenfeld, H. (1960). ‘On Drug Addiction’. In International Journal of Psycho-Analysis, 41:467-475

Savitt, R. A. (1954). ‘Extramural Psychoanalytic Treatment of a Case of Narcotic Addiction’. In Journal of the American Psychoanalytic Association, 2:494-502

——— (1963). ‘Psychoanalytic Studies on Addiction: Ego Structure in Narcotic Addiction’. In Psychoanalytic Quarterly, 32:43-57

Simmel, E. (1948). ‘Alcoholism and Addiction’. In Psychoanalytic Quarterly, 17:6-31

Strada, M. J., Karmely J., & Donohue, B. (2006). ‘Alcohol Abuse and Dependence’. In Comprehensive Handbook of Personality and Psychopathology: Volume 2, Adult Psychopathology, ed. Andrasik, F. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, pp. 337-353

Sugarman, A. & Kurash, C. (1982). ‘Marijuana Abuse, Transitional Experience, and the Borderline Adolescent’. In Psychoanalytic Inquiry, 2:519-538

Szasz, T. S. (1958). ‘The Role of the Counterphobic Mechanism in Addiction’. In Journal of the American Psychoanalytic Association, 6:309-325

Wieder, H. & Kaplan, E. H. (1969). ‘Drug Use in Adolescents - Psychodynamic Meaning and Pharmacogenic Effect’. In Psychoanalytic Study of the Child, 24:399-431

Wieder, H. (1977). ‘Needed: A Theory (An Historical Perspective)’. In Psychodynamics Of Drug Dependence, ed. Blaine J. D. & Julius D. A. Rockville, Maryland: National Institute on Drug Abuse, pp. 26-35

Woody, G. E. (1977). ‘Psychiatric Aspects of Opiate Dependence: Diagnostic and Therapeutic Research Issues’. In Psychodynamics Of Drug Dependence, ed. Blaine J. D. & Julius D. A. Rockville, Maryland: National Institute on Drug Abuse, pp. 157-178

Woollcott, P. (1981). ‘Addiction: Clinical and Theoretical Considerations’. In Annual of Psychoanalysis, 9:189-204

Wurmser, L. (1974). ‘Psychoanalytic Considerations of the Etiology of Compulsive Drug Use’. In Journal of the American Psychoanalytic Association, 22:820-843

——— (1977). ‘Mr. Pecksniff’s Horse? (Psychodynamics in Compulsive Drug Use)’. In Psychodynamics Of Drug Dependence, ed. Blaine J. D. & Julius D. A. Rockville, Maryland: National Institute on Drug Abuse, pp. 36-72

——— (1980). ‘Drug Use as a Protective System’. In Theories on Drug Abuse: Selected Contemporary Perspectives, ed. Lettieri, Dan J., Sayers, M. & Pearson, H. W. Rockville, Maryland: National Institute on Drug Abuse, pp. 71-74

Zinberg, N. E. (1975). ‘Addiction and Ego Function’. In Psychoanalytic Study of the Child, 30:567-588

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%

ПОРТФОЛИО

ПИСМЕН ИЗПИТ 100%