PSYM132 Семинар: Консултативна практика І част

Анотация:

Курсът предоставя пространство, в което студентите могат да дискутират своите клинични стажове, взаимодействието с мултидисциплинарните екипи и проведените консултации с пациентите.

прочети още
Клинична психология - психоаналитична перспектива

Преподавател(и):

гл. ас. Светослав Савов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Функциите и професионалната позиция на клиничния психолог

• Смисъла и възможностите за различни видове консултативни подходи

• Основни предизвикателства и изисквания при поддържането на рамката на консултиране

2) могат:

• Да откриват и разбират в психоаналитична насока клиничния материал от проведената консултация.

• Да разграничават и артикулират различните клинични и метапсихологични елементи спрямо основните типове психопатологични динамики и организации.

• Да съпоставят своя коментар с психиатричната нозография.

• Да обсъждат стратегията и техниките за провеждане на дадената консултация, синтезирането на функционална диагностика /и евентуални прогностика и терапевтична индикация/, на базата на представения клиничен материал.

• Самостоятелно да представят за обсъждане дадената консултация, да аргументират и артикулират различните клинични и метапсихологични елементи спрямо основните типове психопатологични динамики и организации.

• Да напишат структуриран и аргументиран коментар за консултирания от тях пациент. В контекста на работата в институции, ще съобразяват и представят необходимата информация спрямо характера на професионални интереси и компетенция на изпратилия пациента за консултация /пр. психиатър, лекар, училищен психолог, и т.н./.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни познания относно рамката на консултиране, видове интервенции, базисен теоретичен модел за организиране на клиничния материалФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Атанасов, Н. (2017). Теории за психичното развитие в психоанализата, София, НБУ

• Макуилиямс, Н. (2018). Психоаналитична диагностика, София: Леге Артис

• Таушанов, К. (2007). “Трудната среща на психоанализата с наркоманиите”, Психосоматична медицина №2

• Тодоров, О. (2015). Психоанализата. Фрагменти от едно въведение, София: Лик

• Фройд, А. (2000). Егото и защитните механизми, София: Лик

• Cooper, J. & Alfille, H. (1998). Assessment in Psychotherapy. London: Karnac Books

• Kernberg, O. F. (1975). Borderline Conditions and Pathological Narcissism, New York: Jason Aronson

• McWilliams, N. (1999). Psychoanalytic Case Formulation. New York: The Guilford Press

• Sommers-Flanagan, J. & Sommers-Flanagan, R. (2009). Clinical Interviewing. Fourth Edition. New Jersey: John Wiley & Sons

Средства за оценяване:

• Писмена разработка, представяща проведена клинична консултация и изготвен коментар върху нея.

• Дискусия върху представен клиничен материал. От гледна точка на практическата насоченост на обучението се взима в предвид не само достигнатото ниво на аргументирана компетентност, но и ангажираността, самостоятелността и индивидуалното развитие на студента в разбирането и приложението на предложената психоаналитична перспектива.