PSYM106 Психиатрия I част

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с характеристиките на основните психични разстройства, така, както те са дефинирани в съвременните операционализирани класификационни системи. Да разпознават и оценяват тези характеристики като базисни психопатологични симптоми. Да правят обобщения и да групират симптомите според тяхната проява и интензитет.

прочети още
Клинична психология - психоаналитична перспектива

Преподавател(и):

доц. Маргарита Станкова  д-р
доц. Тони Дончев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Теоретичните основи и модели на психичните заболявания;

• Групите психопатологични симптоми и тяхната психологична оценка;

• Методите на работа в екип в психиатрията и ролята на психолога.

2) могат:

• Да оценяват психопатологичните характеристики и да ги групират в синдроми.


Предварителни изисквания:
знания по психопатология

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Ачкова, М.р Психиатрия, Знание, 1996

2. Голдберг, Д., С. Бенджамин, Ф.Крийд, Психиатрия в медицинската практика, 1997

3. Мавлов,Л.,Фундаментална неврология, изд.Б.С. София,2000.

4. Речник по психология, превод от немски , изд. “Наука и изкуство”, 1989

5. Трифонов,Т., Обща психология. Изд. Памет, 1996

6. Матанова, В. Психология на аномалното развитие, 1998, С-я

7. Франк, В. Психиатрия, Сф. 1995

8. МКБ – 10, Психични и поведенчески разстройства, 1998

9. Пирьова, Б. Невробиологични основи на паметта, лекционен материал, 2005 г. www.nbu.bg

10. Сиймън Д., Кенрик Д., Психология, НБУ, София, 2002.

11.Стоименов, Й, Рачев, Ив., Психиатричен клиничен речник, 1994.

12. Клаус Г. И съавт., Речник по психология, Наука и изкуство, София 1989

13. Owens, R. E., D. E. Metz, A. Haas, Communication disorders, Allyn&Bacon, 2000 (библиотека на програма логопедия)

14Kaplan, H., B. Sadock,J. Grebb, Synopsis of Psychiatry, W&W, 1994

15. Sherman C., Feinstein, Peter L., Giovacchini, Adolescent psychiatry: Vol. 3.: developmental and clinical studies /, New York : Basic Books , 1974

16. Freedman, D.X., Archives of general psychiatry / American Medical Association; Chicago : American Medical Association , 1992

17. Lewis, M., Child and adolescent psychiatry: a comprehensive textbook Baltimore : Williams & Wilkins , 1991

18. Perry, S., A DSM-III casebook of differential therapeutics: a clinical guide to treatment selection /, New York : Brunner/Mazel , 1985

19. Frame, C.L., Matson, J.L., Handbook of assessment in childhood psychopathology : applied issues in differential diagnosis and treatment evaluation / New York : Plenum Press, 1987

20.DSM – ІV, Fourth Edition, 1996

Средства за оценяване:

курсова работа

самостоятелна работа