PSYM105 Психоаналитична психология I част

Анотация:

Курсът запознава с основните психоаналитични схващания за структурата и функциите на психиката. Разглеждат се теориите за несъзнаваните психични процеси, за нагоните, за структурата на психичния апарат, за психодинамиката, за психичния конфликт и защитите. Целта е в края на курса студентите да познават съдържанието на понятията на дълбинната психология, спецификата на психоанализата като метод за изследване, взаимовръзките на психоаналитичната теория с други близки дисциплини.

прочети още
Клинична психология - психоаналитична перспектива

Преподавател(и):

проф. Емилия Алексиева  д-р
ас. Елена Пседерска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• спецификата на психоанализата като метод на изследване

• основните теоретични понятия в психоанализата и връзките на психоанализата с другите области на психологията

2) могат:

• да се ориентират в психоаналитичната литература и да следят представянето на психоаналитичен материал


Предварителни изисквания:
• Да са посещавали основните теоретични курсове по психология и психопатология

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1 седмица: Психоанализа и психология. Предмет на психоанализата. Несъзнавани психични процеси и методи за изследването им. Психология и метапсихология. Литература: Бренър Ч (1993). Психоанализа. Основен курс. София: Фондация “Отворено общество” (глава първа). Фройд З. (1915). Несъзнаваното. В: “Отвъд принципа на удоволствието”. София: Наука и изкуство, 1992. Фройд З. (1990). Въведение в психоанализата. Лекции I и XVIII. София: Наука и изкуство. Лапланш Ж. и Понталис Ж.-Б. (2009). Речник на психоанализата. София: Колибри. Rapaport D. (1961). The Structure of Psychoanalytic Theory.Psychological Issues II, No. 2. Monograph No.6. New York: International Universities Press.
 2. 2-3 седмица: Нагони. Соматични източници. Компоненти. Психична енергия. Катексис. Превръщане на енергията. Сливане на нагоните. Литература: Атанасов Н. (2002). Теории за психичното развитие в психоанализата (глава втора). София: Академично издателство "“Марин Дринов”. Бренър Ч. (виж по-горе) (глава втора). Фройд З. (1905). Три студии върху теорията на сексуалността. Във: Психология на сексуалността. София: издателство “Христо Ботев”, 1991. (1905) “Моите възгледи за ролята на сексуалността в етиологията на неврозите”. Във:… (1907) “За сексуалната просвета на децата”. Във:… (1908 “Културният” сексуален морал и модерната нервност. Във:… (1908) “За детските сексуални теории”. Във:… (1915). Нагоните и техните превръщания. В: “Отвъд принципа на удоволствието” (виж по-горе). (1920). Отвъд принципа на удоволствието. В: Отвъд принципа на удоволствието (виж по-горе). (1916). Скръб и меланхолия. Във:… (1924 ). Икономическият проблем на мазохизма. Във:… (1990). Въведение в психоанализата (лекции XIX , XX, XXXII). Лапланш Ж. и Понталис Ж.-Б. (2009). Речник на психоанализата. София: Колибри. Storr A. (1968). Human Aggression. Penguin Books.
 3. 4-5 седмица: Фази на развитие на либидото. Детската сексуалност. Фиксация и регресия. Литература: Атанасов Н. (2002) (виж по-горе) (глава втора). Бренър Ч. (виж по-горе) (глава втора). Фройд З. (1905). Три студии върху теория на сексуалността (виж по-горе). (1913) “Предразположението към натраплива невроза”. (1916). За превръщанията на нагоните, особено при аналната еротика. Във:… (1923). Детската генитална организация. Във:… (1925 ). Някои психични последствия от анатомичната разлика между половете. Във:… (1990) Въведение в психоанализата (лекция ХХI). Лапланш Ж. и Понталис Ж.-Б. (2009). Речник на психоанализата. София: Колибри. Abraham K. (1924). A Short Study of the Development of the Libido Viewed in the Light of Mental Disorders. In: Selected papers. Fenichel O. (1945). The Psychoanalytic Theory of Neurosis. New York: Norton.
 4. 6-7 седмица: Афекти. Ролята на тревожността и другите афекти за функционирането на психиката. Промените в психоаналитичната теория на тревожността. Литература: Атанасов Н.. Теории за психичното развитие в психоанализата, стр. Бренър Ч. Психоанализа. Основен курс (глава четвърта). Фройд З. (1915). Несъзнаваното (част III). Във: Отвъд принципа на удоволствието (виж по-горе). (1916). Скръб и меланхолия. Във:… (1926). Задръжка, симптом и страх. Във:… (1933) Нови лекции за въведение в психоанализата (лекция XXXII). (1990). Въведение в психоанализата (глава XXV). Лапланш Ж. и Понталис Ж.-Б. (2009). Речник на психоанализата. София: Колибри. Tyson P. & Tyson R. (1990). Psychoanalytic Theories of Development (part four). New Haven: Yale University Press. Westen D. (1997). Towards a clinically and empirically sound theory of motivation. International Journal of Psychoanalysis, 78/3.
 5. 8 седмица. Съвременни психоаналитични теории за мотивацията. Литература: Атанасов Н. (2003). Новото в психоаналитичните теории за мотивацията (копие при автора). Bowlby J. (1971-1980). Attachment and Loss. Vol. I-III. London: Tavistock. Lichtenberg J. (1989). Psychoanalysis and Motivation. Hillsdale: The Analytic Press. Westen D. (1997). Towards a clinically and empirically sound theory of motivation. International Journal of Psychoanalysis, 78/3.
 6. 9-10 седмица. Несъзнавано мислене. Първичен и вторичен процес. Теория за сънищата. Процеси на сънообразуване. Литература: Фройд З. Тълкуване на сънищата (глава седма). Въведение в психоанализата (част втора). Бренър Ч. Психоанализа. Основен курс (глава седма). Лапланш Ж. и Понталис Ж.-Б. (2009). Речник на психоанализата. София: Колибри.
 7. 11 седмица: Други прояви на първичния процес: грешки, остроумия, симптоми, характерови черти. Литература: Фройд З. (1901). Психопатология на всекидневието. Във:… (1905). Остроумието и неговото отношение към несъзнаваното. Във: Фройд З. Естетика, изкуство, литература. София: Университетско издателство “Климент Охридски”, 1991. (1908). Характер и анална еротика. Във:… Бренър Ч. Психоанализа. Основен курс (глава шеста и девета). Abraham K. (1921). Contributions to the Theory of the Anal Character. In: Selected Papers. London, 1988. Abraham K. (1924). The Influence of Oral Eroticism on Character Formation. (ibid) Reich W. (1933). Charakteranalyse. Selbstverlag.
 8. 12 седмица. Психичният апарат. Психични структури. Принципи на функциониране на психиката. Литература: Бренър Ч. (виж по-горе) (глава трета, четвърта и пета). Фройд З. (1900). Тълкуване на сънищата (глава седма). София: Евразия, 1993. Фройд З. (1911) За двата принципа на психичната дейност. В: “Отвъд принципа на удоволствието” (виж по-горе). Фройд З. (1925). Отрицанието. В:........... (1990). Въведение в психоанализата (лекция XXXI). Лапланш Ж. и Понталис Ж.-Б. (2009). Речник на психоанализата. София: Колибри.
 9. 13 седмица. Теории за травмата. Травматичните ситуации в ранното детство. Литература: Фройд З. (1926). Задръжка, симптом и страх. Във:… Нови лекции за въведение в психоанализата (лекция XXXII). Бренър Ч. Психоанализа. Основен курс (глава четвърта). Лапланш Ж. и Понталис Ж.-Б. (2009). Речник на психоанализата. София: Колибри. Bohleber W. (2002). The Development of Trauma Theory in Psychoanalysis. In: Varvin S. & T. Stajner-Popovic (eds.). Upheaval: Psychoanalytic Perspectives on Trauma. Belgrade: International Aid Network.
 10. 14 седмица. Функции на егото. Психичен конфликт. Защитни функции на егото. Защитни механизми. Литература: Атанасов Н. (виж по-горе) (глава трета). Фройд А. (1936). Егото и защитните механизми (виж по-горе). Бренър Ч. Психоанализа. Основен курс (глава четвърта). Лапланш Ж. и Понталис Ж.-Б. (2009). Речник на психоанализата. София: Колибри.
 11. 15 седмица: Автономни апарати на егото (Хайнц Хартман). Неутрализация на психичната енергия. Средно очаквано обкръжение. Литература: Атанасов Н. (виж по-горе) (глава трета). Hartmann H. (1939). Ego Psychology and the Problem of Adaptation. New York: International Universities Press, 1958. (1950). Comments on the Psychoanalytic Theory of the Ego. In: Essays on Ego Psychology. (1956). The Development of the Ego Concept in Freud`s Works (ibid). Hartmann H., E.Kris and R.Lowenstein (1946). Comments on the Formation of Psychic Structure. In: Papers on Psychoanalytic Psychology.

Литература по темите:

Виж урочния план!

Средства за оценяване:

тест 1, тест 2, презентация