PSYM103 Психоаналитична психопатология I част

Анотация:

Курсът е първа част (30 часа) от цялостен курс по психоаналитична психопатология (90 часа), който продължава съответно във втория (втора част) и третия (трета част) семестър на обучението.

Курсът представя основните психоаналитични понятия, концепции и текстове свързани с психопатологията и оценката на клиничните изяви на психичните разстройства.

Целите на курса са:

• да повиши теоретичната компетентност на курсистите по отношение на комплексността на психичното функциониране и начините за преработка на несъзнаваните психични конфликти;

• да повиши професионалната чувствителност и да развие психологическата диференцираност на курсистите към клиничните и психопатологичните прояви на психичните разстройства, от гледна точка на психоаналитичната перспектива.

прочети още
Клинична психология - психоаналитична перспектива

Преподавател(и):

проф. Емилия Алексиева  д-р
 Димо Станчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните психоаналитични понятия, концепции и текстове свързани с психопатологията и клиничните изяви на психичните разстройства;

• основните критерии за метапсихологична оценка на психичното функциониране и психичната организация (психична структура) при възрастни и подрастващи

2) могат:

• започват да използват психоаналитичната парадигма за ориентиране, диференциране и диагностициране на клиничните и психопатологичните прояви на психичните разстройства в процеса на работата си като клинични психолози


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Да са завършили бакалавърска програма по психология, в която са изучавали модули:

• Клинична психология;

• Психопатология;

• Психични болести;

• Или притежават еквивалентна диплома от чуждестранен университет.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

• Фройд З. (1900) Тълкуване на сънищата, София, Евразия, 1994

• Фройд З. (1905) Три студии върху теорията на сексуалността, Психология на сексуалността, София, Христо Ботев, 1991

• Фройд З. (1916/1917) Въведение в психоанализата, София, Наука и изкуство, 1990

• Фройд З. (1920) Отвъд принципа на удоволствието, Отвъд принципа на удоволствието, София, Наука и изкуство, 1992

• Фройд З. (1923) Аз и то, Отвъд принципа на удоволствието, София, Наука и изкуство, 1992,

• Фройд З. (1924) Загубата на реалността при неврозата и психозата

• Фройд З. (1924) Невроза и психоза

• Фройд З. (1926) Задръжка, симптом и страх, Анатомия на чувствата, София, Евразия, 1994

• Фройд А. (1936) Егото и защитните механизми, София, ЛИК, 2000

• Фройд З. (1937) Анализата – крайна и безкрайна, Изкуството на психоанализата, София, Евразия, 1994

• Клайн М. Любов, завист, благодарност. Избрани статии. ИК "ЛИК", 2002

Допълнителна

• Фройд З. (1908) Характер и анална еротика, Тайната на живота, София, Евразия, 1994

• Фройд З. (1908) За инфантилните теории за сексуалността, Анатомия на чувствата, София, Евразия, 1994

• Фройд З. (1911) За двата принципа на психичната реалност, Отвъд принципа на удоволствието, София, Наука и изкуство, 1992

• Фройд З. (1912) Типовете невротична етиология, Катарзис, София, Евразия, 1997

• Фройд З. (1914) Към въведение в нарцисизма, Психология на сексуалността, София, Христо Ботев, 1991

• Фройд З. (1915) Нагоните и тяхните превръщания, Отвъд принципа на удоволствието, София, Наука и изкуство, 1992

• Фройд З. (1915) Изтласкването, Отвъд принципа на удоволствието, София, Наука и изкуство, 1992

• Фройд З. (1915) Несъзнаваното, Отвъд принципа на удоволствието, София, Наука и изкуство, 1992

• Фройд З. (1916) Скръб и меланхолия, Анатомия на чувствата, София, Евразия, 1994

• Фройд З. (1916) За нагоновите трансформации и аналната еротика, Анатомия на чувствата, София, Евразия, 1994

• Фройд З. (1916/1917) Въведение в психоанализата, София, Наука и изкуство, 1990

• Фройд З. (1924) Разпадането на едиповия комплекс, Анатомия на чувствата, София, Евразия, 1994

• Фройд З. (1931) За женската сексуалност, Анатомия на чувствата, София, Евразия, 1994

• Фройд З. (1938) Очерк по психоанализа, Изкуството на психоанализата, София, Евразия, 1994