MSCM990 История на Старото царство

Анотация:

Дисциплината изучава историята на Древен Египет през епохата на Старото царство. Разглеждат се основните източници за историята на Древен Египет. Въведение в египетската хронология, периодизация и проблематика през призмата на археологическите, писмените и др. паметници. Целта на курса е да представи механизма на историческо изследване, да разграничи фикцията от реалните исторически данни и начините на тяхното интерпретиране

прочети още
Древният Египет в Класическата епоха

Преподавател(и):

проф. Сергей Игнатов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основните събития от историята през Старото царство

2) могат: да работят с изворов материал, тексткритична работа


Предварителни изисквания:
Студентите да имат понятие от египетска история

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Извори за историята на Старото царство
 2. Царски списъци
 3. Историята на Мането
 4. Античните автори за Египет
 5. Извори за историята на Старото царство
 6. Царски декрети
 7. Царски декрети
 8. ІІІ династия
 9. ІІІ династия
 10. ІV династия
 11. V династия
 12. ІV – V династия
 13. VІ династия
 14. VІ династия
 15. Първи преходен период

Литература по темите:

Основна

1. Коростовцев, М.А. Введение в египетскую филологию. Москва 1963

2. Петровский, Н.С. Египетский язык. Ленинград 1958

3. Петровский, Н.С. Сочитания слов в египетском языке. Москва 1978

4. J.P. Allen. The inflexion of the verb in the pyramid text. Bibl. Aeg. Malibu 1984

5. J.P. Allen Form, function and meaning in the Early Egyptian verb. Lingua Aegyptica1

6. Binnick R. I. Time and the verb. A guide to Tens and aspect. Oxford 1991

7. Callender J.B. Studies in the nominal Sentence in Egyptian and Coptic. LA 1984

8. Cerny J.,S.I. Groll A late Egyptian Grammar. Rome 1974

9. Comrie B. Language universals and Linguistic Typology. Cambridge 1985

10. Depuydt L Conjunction, Contiguity, Contingency. Oxford 1993

Допълнителна

11. Игнатов, С Папирусът не расте на скала, С. 1987

12. Лирика Древнего Египта, сост. И.С.Кацнельсон, М.1965

13. Коростовцев, М.А. Писцы Древнего Египта, М.1962

14. Сказки и повести Древнего Египта, сост. И.С.Кацнельсон, М.1965

15. Тураев, Б.А. Египетская литература,т.1, М.1920

16. Фараон Хуфу и чародей. Сказки, повести, поучения Древнего Египта, сост. И.С.Кацнельсон, М.1965

17. Brunner,H Grudzuege einer Geschichte der altaegyptischen Literatur, Darmstadt 1966

18. Brunner,H Traut, Ema, altaegyptischen maerchen. Dussldorf 1963

19. Erman, A Die literature derAegypter. Leipzig 1923

20. Lefebvre, G. Romans et contes egyptiens de l`époque pharaonique,Paris 1949

21. Lichtheim, M the literature of Ancient Egypt, Barkley 1975 - 1980

22. Simpson, W.K. The literature of Ancient Egypt

23. Blackman, A. Middle Egyptian stories, Brussels 1932

24. Cerny,J. Paper and books in Ancient Egypt, London 1952

25. Gardiner A.H. Late – Egyptian stories, Brussels 1932

26. Gardiner A.H. Egyptian Grammar. Oxford 1957

27. Lopreno A. Ancient Egyptian. A linguistic Intoduction. Cambridge 1995

28. Sethe K Aegyptische Lesetuecke. Leipzig 1928

29. Zaba Z. Les maxims des Ptahhotep. Prague 1956

Средства за оценяване:

Антология, уеб-базирано обучение, карти, видеофилми, текстове за анализ