MSCM954 Староегипетски език

Анотация:

Дисциплината изучава староегипетския език, като включва запознаване с особеностите на египетската писменост, граматиката на староегипетския език и дава основни познания в областта на сароегипетската лексика

прочети още
Древният Египет в Класическата епоха

Преподавател(и):

проф. Сергей Игнатов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да четат кратки надписи

• Да превеждат и коментират подбрани надписи

2) могат:

• Да четат самостоятелно подбрани текстове

• Да изградят умения за превод и коментар на староегипетски текстове


Предварителни изисквания:
Студентите да имат понятие от история на Древен Египет

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Лингвистична класификация на староегипетския език
 2. Особености на староегипетския език
 3. Текстове и хронологичен обхват на староегипетския език
 4. Съществително име
 5. Пряк и косвен родителен падеж
 6. Прилагателно име и мвстоимения
 7. Наречия и предлози
 8. Глаголна система на староегипетския език
 9. Спрегаеми глаголни форми
 10. Инфинитив
 11. Стар перфект и причастие
 12. Относителни форми
 13. Императив
 14. Отрицание в староегипетския език
 15. Въпросителни изречения

Литература по темите:

1. Коростовцев, М.А. Введение в египетскую филологию. Москва 1963

2. Петровский, Н.С. Египетский язык. Ленинград 1958

3. Петровский, Н.С. Сочитания слов в египетском языке. Москва 1978

4. J.P. Allen. The inflexion of the verb in the pyramid text. Bibl. Aeg. Malibu 1984

5. J.P. Allen Form, function and meaning in the Early Egyptian verb. Lingua Aegyptica1

6. Binnick R. I. Time and the verb. A guide to Tens and aspect. Oxford 1991

7. Callender J.B. Studies in the nominal Sentence in Egyptian and Coptic. LA 1984

8. Cerny J.,S.I. Groll A late Egyptian Grammar. Rome 1974

9. Comrie B. Language universals and Linguistic Typology. Cambridge 1985

10. Depuydt L Conjunction, Contiguity, Contingency. Oxford 1993

11. Doret E. The Narrative verbal system of Old and Middle Egyptian.Geneva 1986

12. Edel E Altagyptische Grammatik. Roma 1955-1964

13. Erman Neuagyptische Grammatik. Leippzig 1933

14. Gardiner A.H. Egyptian Grammar. Oxford 1957

15. Gunn B. Studies in Eggyptan Syntax. Paris 1924

16. Hock H.H. Principles of Historical Linguistics. Berlin 1991

17. Loprieno A. Ancient Egyptian. A linguistic Introduction. Cambridge 1995

18. Polotski H.J. Egyptian Tenses.Juraselem 1965

19. Schenkel W. Die alaegyptische Suffixkonjugation .Wiesbaden 1975

20. Schenkel W Einfuehrung in die altaegyptisce Sprashwissenschsft. Darmstadt 1990