MSCM908 Свещените книги на Древен Египет

Анотация:

Курсът запознава студентите с характера и предназначението на Текстове на Пирамидите, Текстове на Саркофазите и Книга на мъртвите, с тяхното развитие и съвременни представи.

прочети още
Древният Египет в Класическата епоха

Преподавател(и):

доц. Теодор Леков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

да превеждат и тълкуват египетски заупокойни текстове

2) могат:

да работят с изворов материал, тексткритична работа


Предварителни изисквания:
Студентите да имат понятие от египетски език, религия на Древен Египет

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

А.И. Зубов Религиозные аспекты политической культуры Древнего Востока, М.1995

В.В.Солкин Солнце властителей. Древнеегипетская цивилизация эпохи Рамессидов, М.2000

И.А. Стичевский Рамсес ІІ и Херихор, М.1984

Breasted The battle of Kadesh, a study of ealiest known military strategy, Chicago 1903

K.A. Kitchen The life and time of Ramesses ІІ, Warmister 1982

K.A. Kitchen Ramesside inscriptions, Oxford

Goedicike, H Considerations on the battle of Kadesh, Baltimore 1985

Goedicike, H Perspectives on the battle of Kadesh, Baltimore 1985

Ockinga, B. On the interpretation of the Kadesh record

S. Morenz, Agyptische Religion, Stuttgart 1960

E.Otto, Die Religion der alten Agypter, in: HdO I, 8, Leiden 1964, 1-75

H. Bonnet, Reallexikon der agyptischen Religionsgeschichte, Berlin 21971

H. Brunner, Grundzuge der altagyptischen Religion, Darmstadt 1983

J.Assmann, Agypten. Theologie und Frommigkeit einer fruhen Hochkultur, Stuttgart 1984

E. Hornung, Der Eine und die Vielen. Agyptische Gottesvorstellung, Darmstadt 41990

K. Koch, Geschichte der agyptischen Religion, Stuttgart 1993

B. Hornemann, Types of Ancient Egyptian Statuary, 7 Kasten, Kopenhagen 1951-1969J. Vandier, Manuel d'Archeologie egyptienne, 5 Bde., Paris 1952-1969

B. Porter/R.L.B. Moss, Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings, 7 Bde., Oxford 21966ff.

D. Arnold, Lexikon der agyptischen Baukunst, Munchen/Zurich 1994

Средства за оценяване:

- тест

-курсов проект