ARHM105 Стопанство и търговия на гръцките колонии

Анотация:

Разкриване на историята, икономиката и културата на гръцките колонии в Черно море с акцент върху тези по съвременното българско крайбрежие. Обобщаване на комплекса от данни от археологически разкопки, исторически извори, епиграфски и нумизматични изследвания. Показване на интеграционни процеси в областта на културата, религията, икономиката.

прочети още
Археологически изследвания

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Узунов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

студентите, взели курса, ще имат достатъчно информация и подготовка, за да могат да се специализират като изследователи в широк кръг от проблеми, както и да приложат знанията си в осъществяването на теренни изследвания, аналитични и лабораторни анализи.

2) могат:

Да работят на терен и да документират паметници от класическата и елинистическата епохи.

Да участват в национални и международни изследователски екипи, както и да извършват самостотятелна дейност по издирването, анализирането и научната интерпретация на паметниците, разкривани в гръцките колонии и техния хинтерланд.


Предварителни изисквания:
Общи познания по история на Елада и Древна Тракия. Компютърна грамотност. Желателно е владеенето на чужди езици.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Тракия и Елада след Троянската война.Тракия Понтика през Ранножелязната епоха. Месамбрия.
 2. Общи и специфични фактори за колонизацията на Понта.Историография на проучванията на гръцките колонии
 3. Историография на проучванията на гръцките колонии.Атия-Антея и възникването на Аполония Понтика.Yтвърждаване на Аполония като стопански и търговски център.
 4. Възникването на Месамбрия.
 5. Формирането на Одесос
 6. Икономически разцвет на полисите в началото на V век. пр. Хр.
 7. Полисите и техните хори.
 8. Филиип ІІ и бреговете на Черно море
 9. Некрополите на Аполония Понтика
 10. Стопанско развитие на черноморските градове ІV-ІІІ в.пр. Хр.
 11. Строителство и архитектура в градовете на Черно море
 12. Икономическата криза в края на ІІІ-ІІ в.пр. Хр.
 13. Късно монетосечене в Тракия Понтика
 14. Понтийското царство, Аполония и Месамбрия
 15. Значение на гръцките колонии за развитието на икономиката и културата на Древна Тракия.

Литература по темите:

Gates Ch. 2006. Ch. Gates. Ancient Cities. London-New York, 2006.

Herman-Hansen M., 2000. M. Herman-Hansen. The Hellenic Polis. In: Comparative Study of Thirty City-State Cultures. Edited by Mogens Herman-Hansen. Copenhagen, 2000, pp. 154-177.

Karajotov Iv.. 1995. Iv. Karajotov. Le monnayage d'Apollonia a la lumiere des decouvertes plus resentes. Thracia, 11, S., 1995 (= Studia ad honorem Alexandri Fol), pp. 397 – 408.

Karajotov Iv.. 1994. Iv. Karajotov. La ???? de Mesambria Pontika d'apres les donnees archeologiques et numismatiques. ІІІ международен симпозиум “Кабиле”, Ямбол 1994, с. 283-293;

Pelekidis Ch., 1994. Ch. Pelekidis. The Greek in Thrace. In: Thrace. Komotini, 1994.

Pippidi P., Popescu E., 1959. P. Pippidi, E. Popescu. Les relations d' Istros et d' Appollonie du Pont a l' epoque hellenistique. Dacia, III, 1959, pp. 235 – 258;

Балабанов П., 2006. П. Балабанов. Домонетни форми в Тракия и Скития. Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2006, 3,(ч.1) с. 13-33.

Балабанов П., 2005. П. Балабанов. Вносът на амфори в Тракия преди елинистическата епоха. Stephanos Archaeologicos in honorem Professor Ludmili Getov. С., 2005.

Божкова А., 1989. А. Божкова. Атическа чернофирнисова керамика в Тракия (V – ІІІ в. пр. н. е.). Археология, ХХХІV, 2, 1-11.

Божкова А., 2004. А. Божкова. Находки на гръцка керамика от класическата епоха в Пловдивско. Археология, XLV, 2004, 3-4, с. 52-61.

Гюзелев М., 2009. М. Гюзелев. Западният Понт между Емине и Босфора през І хил. пр. Хр. Бургас 2009.

Карайотов Ив., 1976. Ив. Карайотов. Бронзова монета с изображение на статуята на Аполон от Каламис. Археология, 1976, 4, с. 58-61.

Карайотов Ив, Кияшкина П., Господинов Д. 2002. Ив. Карайотов, П. Кияшкина, Д. Господинов. Бургас, вечното пристанище. Бургас, 2002.

Топалов Ст., 2009. Ст. Топалов. Аполония Понткика. С., 2009.

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ