ARHM460 Семинар: Тракийски гробници

Анотация:

Целта на курса е студентите да получат основни практически знания за отделните видове гробнична архитектура, техники на изграждането им в Тракия от I хил.пр.Хр.

прочети още
Археологически изследвания

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Узунов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основната терминология, видовете паметници.

2) могат: да могат да определят правилно отделните типове – долмени, скални гробници, гробници с правоъгълен и кръгъл план на гробната камера.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Гробни съоръжения от ранножелязната епоха. Долмени и скални гробници– разпространение, класификация, хронология.
  2. Гробнична архитектура от класическата и елинистическата епохи. Видове, разпространение, техники на градеж.
  3. 13. Декорация на гробниците. Стенописите от Казанлък, Свещари, Александрово, Мъглиж.

Литература по темите:

Агре, Д. 2005. Семейни гробни съоръжения от територията на централна Странджа – Земите на България. Люлка на тракийската култура. С. 2005.

Аладжов, Д. 1966. Тракийската гробница в с. Войводово. – Археология кн. 4.

Атанасов, Г. 1990. Тракийска гробница при град Върбица, Варненска област. – ГМСБ XVI.

Атанасов, Г. 2005. Тракийски археологически паметници в района на Смядово в Шуменска област - Земите на България. Люлка на тракийската култура. С. 2005.

Базайтова, Р. 2001. Проблеми при проучването на архитектурата на тракийските гробници. - Seminarium Thracicum 5.

Борисова, Т. 2005. Тракийски могилен некропол край с. Калугерово, Софийска област- Земите на България. Люлка на тракийската култура. С. 2005.

Ботушарова, Л., Коларова, В. 1961. Куполна гробница при Пловдив, Изследвания в памет на Карл Шкорпил. С. 1961.

Василева, Д. 1989. Гробницата при Свещари – проектиране, оразмеряване и конструкция. Археология, кн. 2.

Велков, И. 1927. Тракийската гробница при Старо Ново-село. – ГПНБ 1925.

Велков, И. 1942. Новооткрита куполна гробница при с. Малко Белово. – ГНМ VII.

Венедиков, И. 1946. Тракийска гробница при с. Ветрен, Пазарджишко. – ИБАИ XV.

Венедиков, И., Герасимов Т. 1973. Тракийското изкуство. С. 1973.

Георгиева, Р. 1991. Помынальные обряды во Фракии (конец II - I тыс. до н.э.) -

Terra Antiqua Balcanica 6.

Георгиева, Р. 2004. Представи за смъртта, мъртвеца и отвъдния свят в Древна Тракия. - Seminarium Thracicum 6.

Георгиева, Р., Спиридонов, Т., Рехо, М. 1999. Етнология на траките. С. 1999.

Гергова, Д. 1986. Постижения и проблеми в проучванията на ранножелязната епоха

в Тракия - Археология, кн. 3.

Гергова, Д. 1990. Тракийската култура през ранножелязната епоха в Югозападна

България - проучвания и проблеми - Тракийската култура в Родопите и горните

поречия на р. Марица, Места и Струма. Смолян. 1990.

Гергова, Д. 1996. Обредът на обезсмъртяването в Древна Тракия. С. 1996.

Гетов, Г. 1961. Новооткрита тракийска тухлена гробница при яз. „Г. Димитров”. – Археология кн. 1.

Гетов, Л. 1988. Мъглижката гробница. С. 1988 г.

Гетов, Л. 1991. Тракийски гробници в хинтерланда на Севтополис през елинистическата епоха. – В: Тракийската култура през елинистическата епоха в Казанлъшкия край. Казанлък 1991.

Гинев, Г. 1999. Тракийска гробница при с. Врани кон, община Омуртаг. Археология,

кн. 3-4.

Гинев, Г. 2002. Могила I от некропола при Кралево, Търговищко. Археология,

кн. 1.

Гоцев, А. 1990. Културата през ранножелязната епоха в Югоизточна Тракия.

Автореферат. С. 1990.

Гочева, З. 1994. Погребалните обичаи на траките и вярата им в безсмъртието -

Първи международен симпозиум "Севтополис". Надгробните могили в Югоизточна

Европа. Велико Търново.

Делев, П. 1986. Раннотракийски погребални обичаи и вярвания. Автореферат. C. 1986.

Димитров, Д. П. 1966. За датата и стенописите на тракийската гробница при Казанлък. – Археология кн.2.

Димитрова, А., Н. Гиздова. 1975. Тракийски могилни некрополи в Панагюрските

колонии при гр. Панагюрище - ИМЮБ 1.

Димитрова, Д. 2005. Куполните храмове в Долината на тракийските владетели - Земите на България. Люлка на тракийската култура. С. 2005.

Дичев, Д. 2005. Някои особености на архитектурата на долмените в Българаия - Земите на България. Люлка на тракийската култура. С. 2005.

Домарадски, М. 1988. Тракийски богати погребения - Terra Аntiqua Balcanica 3.

Домарадски, М. 1990. Тракийската култура през късножелязната епоха в Родопите и

горните поречия на Марица, Места и Струма - Тракийската култура в Родопите и

горните поречия на р. Марица, Места и Струма. Смолян. 1990.

Живкова, Л. 1974. Казанлъшката гробница. С. 1974.

Кисьов, К. 1993. Погребални практики в Родопите (края на II-I хил.пр.н.е.).

Автореферат. С. 1993.

История на България, том I, С. 1979.

Китов, Г. 1977. Тракийската гробница – мавзолей край гр. Стрелча – Векове 6/1.

Китов, Г. 1979. Тракийските могили край Стрелча. С. 1979.

Китов, Г. 1987. Проучванията на тракийски надгробни могили в България - Векове

16/5.

Китов, Г. 1987. Тракийски могили от III-I в.пр.н.е. край с. Дойренци, Ловешки

окръг - Втори международен конгрес по българистика. Доклади. Т. 6. Българските

земи в древността и България през средновековието, С. 1987.

Китов, Г. 1994. Долината на царете в Казанлъшката котловина. – Анали 1.

Китов, Г. 1994. Тракийски гробнично-култов комплекс в могилата Оструша край Шипка. – Проблеми на изкуството 27, 4.

Китов, Г. 1996. Славчова могила край с. Розово, Казанлъшко. (Монументална тракийска гробница). Археология, кн. 1

Китов, Г. 1996. Сашова могила (Монументална неограбена тракийска гробница между Шипка и Ясеново). Археология, кн. 2-3.

Китов, Г. 1996. Могилата Голяма Арсеналка. Монументална тракийска куполна гробница в некропола Шипка - Шейново). Археология, кн. 4.

Китов, Г. 1989. Куполните гробници при Равногор в Родопите - Археология, кн. 3.

Китов, Г. 1993. Тракийските могили - Thracia 10, С. 1993.

Китов, Г. 2002. Александровската гробница – Анали 1/ 2002.

Китов, Г. 2003. Долината на тркийските владетели (I). Археология,кн. 1.

Китов, Г. 2003. Долината на тркийските владетели (II). Археология,кн. 2.

Китов, Г. 2005. Могилна архитектура - Земите на България. Люлка на тракийската култура. С. 2005.

Китов, Г. 2005. Манчова могила от ранножелязната епоха в Долината на тракийските владетели - Земите на България. Люлка на тракийската култура. С. 2005.

Китов, Г., П. Теодосиев, П. Павлов 1980. Траките в Ловешки окръг. С, 1980.

Китов, Г., Агре, Д. 2002 Въведение в тракийската археология. С. 2002.

Коджаманова, Д., Овчаров, Н. 2005. Мегалитният паметник при с. Татул в светлината на една нова находка - Земите на България. Люлка на тракийската култура. С. 2005.

Койчева, К. 1994. Надгробни могили в Централния Балкан - Първи международен

симпозиум "Севтополис". Надгробните могили в Югоизточна Европа. Велико

Търново, 1994.

Койчева, К. 2002. Новооткрита тракийска гробница край с. Велики (Габровско). Studia Archaeologica Supplementum II. Sofia 2002.

Кузманов, М. 1998. Тракийска и Етруска гробнична архитектура (края на II-I хил.пр.Хр.) - Seminarium Thracicum 3.

Кузманов, М. 2001. Скалните ниши – семантика в средиземноморски контекст. - Seminarium Thracicum 5.

Лазаров, М. 1971. Тракийската гробница край с. Руен. - Археология кн. 4.

Маразов, И. 1992. Мит, ритуал и изкуство у траките, С. 1992.

Маразов, И. 1994. Митология на златото, С. 1994.

Маразов, И. 1994. Митология на траките, С. 1994.

Миков, В. 1954. Античната гробница при Казанлък. С. 1954.

Миков, В. 1955. Произходът на куполните гробници в Тракия. – ИАИ XIX, С. 1955.

Миков, В. 1957. Надгробните могили в България - Археологически открития в

България, С. 1957

Нехризов, Г. 1994. Принос към проучването на скалните гробници в Източните Родопи. – Минало 2 / 1994.

Нехризов, Г. 1996. Могилните некрополи в Източните Родопи. – В: Надгробните могили в Югоизточна Европа. Велико Търново 1996.

Нехризов, Г.1999. Погребални практики в Източните Родопи през първото хилядолетие пр.Хр. – Rhodopica, кн.1, С. 1999.

Панайотов, И. 1997. Погребалните обреди в Археологията. Понятия, структура и описание, тълкуване. – Човекът зад находките. С. 1997

Паунов, Е. 2002. Преоткриване и репроблемация на първата тракийска гробница при Старосел в Пловдивско – Анали 1/ 2002.

Русева, М. 2000. Тракийска култова архитектура. Ямбол. 2000.

Русева, М. 2002 Тракийска гробнична архитектура в българските земи през V-IIIв. пр. н. е.

С. 2002.

Стефанов, С. 1922. Стара гробница при с. Тракиец, Хасковско. – ИБАИ I.

Стоянов, Т. 1992. Погребалните обичаи в Североизточна България през ранножелязната епоха в светлината на новите проучвания. Хелис 1.

Стоянов, Т. 1997. Могилен некропол от ранножелязната епоха. Сборяново I. С. 1997.

Теодосиев, Н. 1994. Тракийски могилни гробници при Панагюрище - Археология,

кн. 3-4.

Тотев, Т. 1965. Каменна тракийска гробница при с. Кьолмен. – Археология кн. 4.

Тотевски, Т. 1994. Погребални обичаи на местното тракийско население, обитавало горното течение на р. Осъм през периода V-III в.пр.Хр. - Първи международен симпозиум "Севтополис". Надгробните могили в Югоизточна Европа. Велико Търново, 1994.

Тракийската култура през елинистическата епоха в Казанлъшкия край. 1991. Казанлък

Тракийски паметници, том 1. Мегалитите в Тракия. С. 1976.

Тракийски паметници, том 3. Мегалитите в Тракия, част 2, Тракия Понтика. С. 1982

Филов, Б. 1931. Античната гробница при с. Дълбоки, Старозагорско. – ИБАИ VI.

Филов, Б. 1934. Надгробните могили при Дуванлий, Пловдивско. С. 1934.

Филов, Б. 1937. Куполните гробници при Мезек - ИБАИ 11. С 1937.

Фол, А. 1986. Тракийският орфизъм. С. 1986.

Фол, А. 1990. Политика и култура в древна Тракия. С. 1990.

Фол, В. 2000. Мегалитни и скално-изсечени паметници в Древна Тракия. С. 2000.

Цанова, Г., Гетов, Л. 1973. Тракийска гробница при Мъглиж. – Археология кн. 2.

Цончев, Д. 1942 Антична могилна гробница при Сърневец. - ИБАИ XIV.

Цончев, Д. 1948 Антична могилна гробница при Оризово. – ГПНМ I.

Чичикова, М. 1957. Поява и употреба на тухлата като строителен материал у траките в края на IV и началото на III в. пр.н.е. - ИАИ XXI.

Чичикова, М. Тракийска могилна гробница от с. Калояново, Сливенски окръг ( IVв. пр. н. е ). ИАИ, XXXI.

Чолаков, И. 2005. Цвяткова могила край Шипка в Долината на тракийските владетели - Земите на България. Люлка на тракийската култура. С. 2005.

Шукерова, А. 1994. Скални обекти от Момчилградския район - Годишник на Департамент Археология. Нов български университет том 1, С. 1994.

Archibald, Z. 1998. The Odrysian Kingdom of Thrace. Oxford. 1998.

Domaradski, M. 1986. Sanctuaires thraces du IIe - Ier mill.av.n.П - Acta Archaeologica

Carpathica 25.

Domaradzki, M. 1994. Les lieux du culte thraces (deuxieme moitie du IIe - Ier mill. av. J.-

C.) - Helis 3.

Gergova, D. 1989. Thracian Burial Rites of the Late Bronze and Early Iron Age -

Thracians and Mycenaeans. Leiden. Sofia 1989.

Kitov, G. 1999. Royal Insignia, Tomb and Temples in the Valley of the Thracian Rulers. – Archaeologia Bulgarica 1.

Kitov, G. 2001. A Newly Found Thracian Tomb With Frescoes. – Archaeologia Bulgarica 2.

Kurtz, Donna, C., Boardman, John. 1971. Greek Burial Customs. London 1971.

Stoyanov, T. 1992. Early Iron Age Tumular Necropolis in the Sboryanovo Reservation -

Helis 2.

Theodossiev, N. 1998. Sanctuaries and Cult Places in Northwestern Thrace during the 1st

Millenium BC - Archaeologia Bulgarica 2.

Tonkova, M. 1997. Traditions and Aegean Influences on The Jewellery of Thracian Early Hellenistic Times. - Archaeologia Bulgarica. 2.