ARHM262 Класическа епиграфика

Анотация:

Курсът има за цел да въведе студентите в проблематиката на гръцката и

латинската епиграфика, да ги запознае с класовете надписи и техните

особености. Акцентира се върху паметниците, които са открити в нашите земи,

за да могат студентите да разпознават, класифицират, превеждат и коментират

гръцките и латинските надписи. Епиграфските паметници са носители на обемна по своя характер информация, касаеща много аспекти от цялостното развитие на античния свят. В границите на 30 академични часа студентите ще се запознаят детайлно с техническите, художественте и икономическите аспекти на класическата епиграфика и ролята й в общата история на Древна Елада, Pax Romana и периферните територии. Основна цел е запознаването с емпиричния епиграфски материал и представянето през етапите му на развитие в контекста на цялата антична култура.

прочети още
Археологически изследвания

Преподавател(и):

доц. Илиян Боянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят: Основните и най-важни закономерности и особености в развитието на епиграфските паметници в хронологичния диапазон от епохата на Ранната класика в Елада до края на Античността.

2) могат: Да разпознават, класифицират и датират разнообразен по своя характер епиграфски материал, откриват особености от историческото развитите на хронологичния диапазон, да разпознават, класифицират, превеждат и коментират гръцките и латинските надписи.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

F. Berard, D. Feissel, P. Petitmengin, D. Rousset, M. Seve, Guide de l’epigraphiste.

Bibliographie choisie des epigraphies antiques et medievales. Troisieme edition

entierement refondue. Editions Rue d’Ulm/Presse de l’Ecole normale superieure,

Paris 2001.

Е. В. Федорова, Латинская эпиграфика. Москва 1969.

Е. В. Федорова, Латинские надписи. Москва 1976.

Е. В. Федорова, Люди императорского Рима. Москва 1990.

A. Calderini, Epigrafia. Torino 1974.

J. Franz, Elementa epigraphicae Graecae. Berlin 1840.

M. Guarducci, Epigrafia Greca, vol. I-III. Roma 1967-1969.

G. Klaffenbach, Griechische Epigraphik, Gottingen 1957.

W. Larfeld, Griechische Epigraphik. Munchen 1914.

L. Robert, Epigraphie (in:) L’histoire et ses methodes. Encycl. De la Pleiade. Paris

1961.

A. G. Woohdhead, The Study of Greek Inscriptions. Cambridge 1959.

R. Bloch, L’epigraphie latine. Paris 1952.

R. Cagnat, Cours d’epigraphie latine. Paris 1914.

I. Calabi-Limentani, Epigrafia latina. Milano-Varese 1968.

K. M. Kaufmann, Handbuch der altchristlichen Epigraphik. Freiburg im Breisgau

1917.

H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae vol. I-IV, Ares Publishers Chichago 1979.

L. Loukopoulou, Inscriptiones antiquae parties Thraciae quae ad ora maris Aegaei sita

est (praefecturae Xanthes, Rhodopes et Hebri). Athenis (Diffusion de Boccard, Paris)

2005.

R. Meiggs, D. Lewis, A selection of Greek Historical Inscriptions to the end of the

fifth century BC. Revised edition. Clarendon Press Oxford 1988.

H. Roehl, Inscriptiones Graecae antiquissimae, Ares Publishers Chicago 1978.

M. N. Tod, Greek Historical Inscriptions. Ares Publishers Chicago 1985.

В. Бешевлиев, Епиграфски приноси. С. 1952.

В. Бешевлиев, Първобългарски надписи. С. 1979.

В. Велков, Г. Александров, Монтана 2. Епиграфски паметници от Монтана.

Монтана 1994.

Б. Геров, “Латинско-гръцки лексикални взаимоотношения в надписите от

балканските земи”, ч. І, ГСУ ИФФ XLII, 1954/46, ч. ІІ, ГСУ ИФФ, XLIIІ,

1946/47.

V. Besevliev, Spatgriechische und spatlateinische Inschriften aus Bulgarien. Berlin

1964.

J. Colendo, V. Bozilova, Inscriptions grecques et latines de Novae (Mesie Inferieure).

Ausonius – Publications. Memoires 1. Paris-Bordeaux 1997.

B. Gerov, Inscriptiones Latinae in Bulgaria repertae (inscriptions inter Oescum et

Iatrum repertae). Serdicae 1989.

G. Mihailov, Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. Vol. I-V, Serdicae 1956-

1997.

G. Mihailov, Le langue des inscriptions grecques en Bulgarie. Phonetique et

morphologie. Sofia 1943.

M. Slavova, Phonology of the Greek inscriptions in Bulgaria. Franz Steiner Verlag

Stuttgart 2004 (=Palingenesia Band 83).

Средства за оценяване:

1. Тест

2. Тест