ARHM148 Градът в Римска Мизия и Тракия

Анотация:

Специализираният лекционен курс върху градовете в Долна Мизия и Тракия има за цел да запознае студентите с развитието на урбанизацията и различните градски центрове, изградени в двете провинции през епохата на Принципата. Курсът ще разшири познанията на студентите върху различните строителни техники, планировката и архитектурата на римските градове в Долна Мизия и Тракия, както и върху различните периоди от тяхното развитие.

прочети още
Археологически изследвания

Преподавател(и):

доц. Илиян Боянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят: Принципите на изграждане планиране и организация на градовете и използваните за целта материали. Получават задълбочени познания върху периодизацията и общата характеристика на урбанизацията в Долна Мизия и Тракия.

2) могат: работят на археологически разкопки в градска среда.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Боянов, И. Римските ветерани в Долна Мизия и Тракия (I – III в.). С., 2008 г.

Вачева Кр. За терминологията на строителните техники през античността. – Археология, 21 (1979), № 1, 1–10.

Велков Ив. Стари римски пътища и селища в днешните български граници. – БИБ II (1929), № 4, 44–71.

Велков, В. 1971. Приноси към историята на римските градове в България. Монтана. В: Сборник Чипровци (1688 – 1968). 1971, 105 – 114.

Генчева, Е. Първият военен лагер в Нове, провинция Мизия (Северна България). София-Варшава, 2002.

Горанов, Г., К. Чолаков. Римският път Пауталия-Стоби. – Поселищни проучвания 1 (1992), 85–86.

Димитров, Б. 1981. Български черноморски градове и крепости.

Доневски, П. 1988. Разкопки на лагера и канабето на XI Клавдиев легион. В: Дуросторум – Дръстър – Силистра, 84 – 96.

Доневски, П. 1995. О лагере XI-ого легиона Клавдия в Дуросторуме. Balcanica Posnaniensia, VII, 1995, 259 – 270.

Иванов, Т. 1980. Абритус. Римски кастел и ранновизантийски град в Долна Мизия. Том І. Топография и укрепителна система на Абритус.

Иванов, Т. 1992. Укрепителната система на римския кастел и ранновизантийския град Германия (Сапарева баня). ВИСб, 1992, кн. 4, 5 – 26.

Иванов, Т. 2000. Фортификацията на Германия (Сапарева баня) през II – VI в. ИНИМ, XI, 2000, 121 – 128.

Иванов, Т., Р. Иванов 2005. Улпия Ескус. Том І.

Иванов Т. За планировката и архитектурата на лагерите през римската императорска епоха. – МПК 1973, № 3, 5–11.

Иванов Т. Урбанизация и укрепителна система в Тракия и Долна Мизия (І–ІV в.). – В: България 1300. Институции и държавна традиция. С., 1981, Т. І, 91–106.

Иванов Т., Р. Иванов. Ескус. Т. І, С., 1998.

Иванов Т., Р. Иванов. Никополис ад Иструм. Т. I, С., 1994.

Иванов, Р. 1999. Долнодунавската отбранителна система между Дортикум и Дуросторум от Август до Маврикий.

Иванов, Р. (ред.) Римски и ранновизантийски градове в България. Т. І. София: Иврай, 2002.

Иванов, Р. (ред.) Римски и ранновизантийски селища в България. Т. ІІ. София: Иврай, 2003.

Иванов, Р., Г. Атанасов, П. Доневски. 2006. Античният Дуросторум. История на Силистра, Том І.

Иречек, К. Военният път от Белград за Цариград и Балканските проходи. – БИБ ІV (1931), № 4, 1–168.

Кабакчиева, Г. Oescus. Castra Oescensia. Ранноримски военен лагер при устието на Искър. София, 2000.

Кацарова, В. 2005. Пауталия и нейната територия през І – VI в.

Кесякова, Е. Филипопол през римската епоха. С., Изд. “Агато”, 1999.

Маджаров М. Пътят Ескус-Филипопол I–VI в. – Археология 32 (1990), № 1, 18–29.

Матеев М. Филипопол–древният Пловдив. Пловдив, 1993.

Николов, Д. Охраната на пътищата в Римска Тракия. – В: Драганов, Д. 1994 (ред.). Поселищен живот в древна Тракия. Т. ІІІ, 125–131.

Петров, Д. Римският път Дуросторум-Никополис ад Иструм. – В: Jubilaeus I (Сб. в чест на акад. Д. Дечев). София: Унив. Изд. „Св. Кл. Охридски”, 1998, 100–103.

Поултър А. Никополис ад Иструм – анатомия на гръко-римския град. – ИИМВТ 9 (1994),11–36.

Танчева-Василева, Н. 1994. Укрепителна система и обществени сгради във военния лагер Кабиле.- В: Историко-археологически изследвания в памет на проф. Ст. Ваклинов. 13-19.

Тонев Л. Градоустройството по българските земи през античността. С., 1995.

Торбатов, С. 2002. Укрепителната система на провинция Скития (края на ІІІ – VII в.)

Христов, И. 2003. Состра. Проучване на римската крайпътна станция и кастел на пътя Ескус – Филипополис. Том І.

Христов, И. 2006. Состра. Проучване на римската крайпътна станция и кастел на пътя Ескус – Филипополис. Том ІІ.

Цончев, Д. Римският път Philippopolis-Carassura и разклонението му при Ranilum. – ГПНБМ 1942 (за 1940-42), 40–60.

Ivanov T. The Roman Cities of Moesia and Thrace (Modern Bulgaria). – In: Ancient Вulgaria, part 2, Nottingham 1983, 129–154.

Poulter A. Town and Country in Moesia Inferior. – In: Ancient Bulgaria, part 2, Nottingham 1983, 74–118.

Poulter, A. Nicopolis ad Istrum. Roman, Late Roman and Early Byzantine City. London, (Society for the Promotion of Roman Studies. JRS Monograph № 8), 1995.

Todorow, J. Le grandi strade Romane in Bulgaria. – In: Quaderni dell`impero. Le grandi strade del mondo Romano. (Istituto di studi Romani), 1937.

Torbatov, S. The Roman Road Durostorum-Marcianopolis. – Archaeologia Bulgarica 4 (2000), № 1, 59–72.

Средства за оценяване:

курсова работа

курсова работа