ARHM758 Семинар: Епиграфски паметници от България

Анотация:

Курсът има за цел да въведе студентите в проблематиката на епиграфските паметници от България, да ги запознае с класовете надписи и техните

особености. Акцентира се върху паметниците, които са открити в нашите земи,

за да могат студентите да разпознават, класифицират, превеждат и коментират

гръцките и латинските надписи.

прочети още
Археологически изследвания

Преподавател(и):

доц. Илиян Боянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Основните и най-важни закономерности и особености в развитието на епиграфските паметници от България в хронологичния диапазон от епохата на елинизма до края на Античността.

2) могат:

Да разпознават, класифицират и датират разнообразен по своя характер епиграфски материал, да разпознават, класифицират, превеждат и коментират гръцките и латинските надписи.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

писмени задачи

практически задачи