ARHM446 Практика: Методи и техники на археологическите разкопки

Анотация:

Запознаване с основните методи и техники на археологическите разкопки свързани с локализирането, разкопаването, документирането и интерпретацията на археологическите обекти. Предвижда се работа с топографски карти, сателитни снимки, бази данни, ГИС-програми, оптичен нивелир, тотална станция и фотоапарат.

прочети още
Археологически изследвания

Преподавател(и):

гл. ас. Богдан Атанасов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Ще познават методите на провеждане на археологически разкопки.

2) могат:

Ще могат да работят с топографски карти, сателитни снимки, бази данни, ГИС-програми, оптичен нивелир, тотална станция и фотоапарат


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Banning, E. B.

2002 Archaeological Survey. Kluwer Academic / Plenum Publishers, New York et. al.

Berggren, A.

2009 The relevance of stratigraphy. Archaeological Dialogues 16, 1, 2009, 22-25.

Burke, H. / Cl. Smith

2004 The Archaeologist's Field Handbook. Allen & Unwin, Crows Nest 2004.

Carver, M.

1999 Field archaeology. In: G. Barker (ed.) Companion Encyclopedia of Archaeology, Vol. 1, London et. al., 1999, 128-181.

Drewett, P. (1999),

2001 Field Archaeology. An Introduction. UCL Press, London

Harris, E. C.

1989 Principles of Archaeological Stratigraphy.

Schiffer, M. B.

1972 Archaeological context and systematic context. American Antiquity 37, 1972, 156-165.

1975 Archaeology as behavioural science. American Anthropologist 77, 1975, 836-848.

1983 Toward the identification of formation process. Am Antiquity 48, 1983, 675-705.

1987 Formation Process of the Archaeological Record. Albuquerque: University of New

Mexico Press.

Средства за оценяване:

писмени задачи

практически задачи