ARHM454 Семинар: Религията на Рим и тракийските римски провинции

Анотация:

Курсът е посветен на религиозния живот в римските провинции Мизия и Тракия. Анализирани са проблемите на археологическата интерпретация и реконструкция на култа като са съпоставени данните за религиозна активност за да се открои спецификата на тракийския религиозен модел и поведение. Така акцентът е поставен върху взаимовлиянията (синкретизъм) на местни и внесени религиозни представи и практики.

прочети още
Археологически изследвания

Преподавател(и):

доц. Илиян Боянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

проблемите на археологическата интерпретация и реконструкция на култа

2) могат:

да възстановяват погребални и поменали практики въз основа на археологическите артефакти; да определят и типологизират различните храмове, светилища и гробни съоръжения; да реконструират религиозните практики в балканските провинции на римската империя


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: