ARHM453 Семинар: Гръцка керамика в Тракия

Анотация:

Курсът запознава студентите на по-високо ниво с керамичните комплекси и керамиката от Тракия и Гърция в периода VII – I в. пр. Хр. Разискват се основните видове импортни съдове от времето на архаиката, класическата и елинистическата епохи проникнали във вътрешността на Тракия. Едновременно с това се обсъжда и местното производство на керамика, имитацията на вносни съдове, както местните чисто тракийски форми.

прочети още
Археологически изследвания

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Узунов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Всички основни форми, украса и орнаментация на гръцка и тракийска керамика.

2) могат:

• Да разпознават керамичните форми от местна и импортна керамика и правилно да ги датират във времето. Да определят кои форми на местна керамика повтарят гръцките образци.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Монохромна керамика на бързо грънчарско колело от втората половина на I хил. пр. Хр. в Тракия.
  2. Импортна лукзозна керамика в Тракия от втората половина на I хил. пр. Хр.
  3. Крамика на ръка от втората половина на I хил. пр. Хр. в Тракия

Литература по темите:

Василева 2008: Д. Василева. Керамика на колело от късножелязната епоха от светилището от Бабяк. В: Тракийското светилище при Бабяк и неговата археологическа среда (Тонкова, Гоцев ред.), София 2008, 135-142.

Вълчева 2002: Д. Вълчева, Ямно светилище. Копривлен том 1 Спасителни археологически

проучвания по пътя Гоце Делчев - Драма 1998-1999 г. ІV. 3, София 2002, 102-123

Георгиева 2003: Р. Георгиева, Керамиката от ранната желязна епоха в Югозападна

България и феноменът „Цепина”. Пирахме/Pyraichme 2, 2003, Куманово, 159-187

Гетов 1991: Л. Гетов. Могилен некропол от елинистическата епоха при Кабиле. Кабиле,

том 2. София, 1991, 168 – 197.

Гоцев, Тонкова 1989: А. Гоцев и М. Тонкова, Разкопки на тракийското светилище в м.

Бабяшка могила, с. Бабяк, община Белица. АОР през1988 г., Кърджали 1989, 39-40

Домарадски et.al. 1999: М. Домарадски и колектив, Паметници на тракийската култура

по горното течение на река Места. Разкопки и проучвания, кн. ХХVІ, София 1999

Домарадски 2000: М.Домарадски. Фибули от късножелязната епоха в Тракия. В: Годишник на департамент Археология, IV – V, 202-225.

Домарадски 2001: М. Домарадски и колектив. Материали за долината на средна Струма (Разкопки и проучвания, 27). София 2001.

Домарадски 2002: М. Домарадски, Тракийски култови места /втората половина на

ІІ - І хилядолетие пр. Хр. Studia Archaeologica Supplementum II. Сборник изследвания в чет на професор АтанасМилчев. София 2002, 57-85

Кисьов 1990: К. Кисьов, Скални светилища в Родопите и Горнотракийската низина,

представени с археологически материали и обекти от Смолянско и Пловдивско. – В:

Тракийската култура в Родопите и горните поречия на Марица, Места и Струма, Смолян

1990, 64-69; Domaradzki М. Sanctuaires thraces , 92-100

Кисьов 1998: К. Кисьов, Археологически свидетелства свързани с тракийските култови

места и практики в Средните и Западните Родопи в периода края на ІІ - І хил.пр.Хр. - Rhodopica

1998, год. І, кн. 1, Смолян, 21-26

Миков, Джамбазов 1960: В. Миков, Н. Джамбазов. Деветашката пещера. София, 1960.

Стоянов 1997: Т. Стоянов, Могилен некропол от ранножелязната епоха. Сборяново І,

София 1997

Тонкова 2007: М. Тонкова. Депа за дарове и дарове от късножелязната епоха от

светилището при Бабяк, Западни Родопи. – Годишник на Археологическия институт с музей,

III, 2007, 66 – 100.

Тонкова, Гоцев 1995, 31: М. Тонкова и А. Гоцев, Резултати от археологическите

93Тракийското светилището при Бабяк и неговата археологическа среда

проучвания на тракийското светилище при с. Бабяк. Археологически открития и разкопки

през 1994 г., Смолян 1995, 54-56

Ханджийска 2008: В. Ханджийска. Керамиката на ръка от КЖЕ от светилището при Бабяк. В: В: Тракийското светилище при Бабяк и неговата археологическа среда (под ред. М. Тонкова,А. Гоцев). София 2008, 143-151.

Ханджийска 2011: В. Ханджийска. Керамични форми от Кабиле – определител за обработка на масовия керамичен материал от елинистическата епоха. В: Collegium Historicum, T.1. София 2011, 37-48.

Чичикова 1984: М. Чичикова. Антична керамика. – В: Севтополис, 1. Бит и култура (под ред. Т. Иванов). София, 1984, 18-114.

Domaradzki 2002: M. Domaradski. Grey Pottery from Pistiros, Part I. – In: J. Bouzek, L. Domaradzka, Z. Archibald (eds.). Pistiros II. Prague, 2002, 189-213.

Gotzev, A. Decoration of the Early Iron Age pottery from south-east Bulgaria. The Earli Hallstatt period (1200-700 A. N.) in South-Eastern Europe. Alba Iulia, 1994.

Средства за оценяване:

практически изпит

курсова работа