MALM064 Проект: История на педагогиката и българското образование

Анотация:

Курсът има за цел да даде на студентите основни познания в областта на историята на педагогиката и да ги запознае със схващанията на изтъкнати педагози и учени с принс в педагогиката за обучението и възпитанието в исторически план. Развиват се умения и навици за критически анализ на разглежданите теоретични постановки.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Елена Савова  д-р
гл. ас. Станислав Богданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•основни постановки в процеса на развитие на педагогиката като наука

•основни педагогически модели от 19 и 20 век

•иновационни педагогически модели и тенденции в развитието на образованието

2) могат:

•да разпознават и коментират конкретни проявления на изучавани традиционни и иновативни образователни модели и концепции


Предварителни изисквания:
Не са необходими

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Личности с за развитието на педагогическите науки и образованието в национален план
  2. приложението на идеите на изтъкнати личности в българското образовани
  3. Дискусия

Литература по темите:

Ванева, В. История на педагогиката. Имена, дати, водещи идеи. Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 2002

Люлюшев, М., Колев, Й., Чавдарова, А., Сачкова, Е., Атанасова, В., Филипова, Н., Стефанов, С. История на педагогиката и българското образование. София : Веда Словена-ЖГ, 1998

Стефанов, С., Пиронкова, М. История на педагогиката и българското образование. София: Веда Словена - ЖГ, 2019