MALM194 Практика: Хоспитиране по испански език

Анотация:

Хоспитирането трябва да осигури необходимата база от знания и умения за професионална реализация на студентите по избраната от тях тясната специалност – педагогика на обучението по чужд език и да ги подготви за педагогическата практика и преддипломния стаж по специалността. Курсът цели:

• да даде възможност на студентите да се запознаят на практика с особеностите на обучението по испански език в контекста на българското общообразователно училище;

• да направи прехода от теорията към практиката (педагогическия стаж) по-плавен и безболезнен;

• да развие у студентите умения и навици за работа в класната стая;

• да развие умения за критически анализ, изследване и справяне с конкретни методически проблеми на работното място.

С оглед на тези цели курсът предполага следните форми на учебна работа:

• наблюдение на уроци (изисква самостоятелна работа от страна на студентите и включва подготовка за полево изследване и водене на структурирано наблюдение)

• обсъждане на наблюдаваните уроци под ръководството на методик и/или ментор (предполага активност от страна на студентите по време на дискусиите).

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

гл. ас. Магдалена Караджункова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават:

• отблизо и на практика особеностите на обучението по испански език в началната и основната степени на българското общообразователно училище.

2) могат:

• да подлагат на конструктивен анализ и изследват конкретни методически проблеми на работното място;

• да вземат бързи и добре обосновани решения в процеса на интензивно обучение по испански език.


Предварителни изисквания:
Теоретически познания по методика на ЧЕО. Владеене на испански език на ниво С1 (и по-високо) по Европейската езикова рамка.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Александров П. (1975), Индивидуализацията в учебния процес, Народна просвета, №6, С.

Андреев Марин (1996), Процесът на обучението – дидактика, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С.

Андреев Марин (1995), Оценяването в училището, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С.

Бижков Георги, Володар Краевски (2004), Методология и методи на педагогическите изследвания, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, С.

Бижков Георги (1984), Критерии за оценка на педагогическите изследвания, Изд. На МНП и СУ “Св. Климент Охридаски”, С.

Бижков Георги (1992), Теория и методика на дидактическите тестове, С.

Димитрова, С. и Ташевска, С. (2004) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

Стефанова, П. (2007) Чуждоезиково обучение – учене, преподаване, оценяване. София: Изд. Сиела