MALM206 Концепции за учене и преподаване на чужд език

Анотация:

Курсът запознава студентите със съвременните концепции за учене и преподаване на ЧЕ. Разглеждат се основни въпроси на теорията за методите на обучение , европейските образователни политика, учебни комплекси, основни компоненти на учебния процес по чужд езици.

Целта на курса е да подготви студентите да могат самостоятелно да оценяват учебни концепции за конкретни цели на ЧЕО.

Студентите трябва да овладеят необходимите теоретични познания, които ще им позволят да правят научно обоснован анализ на учебни материали по чужд език от гледна точка на определена теоретична концепция с оглед на конкретни условия на обучение и конкретна целева група обучавани, развият практически умения за дидактизиране на автентични материали за нуждите ЧЕО.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Елена Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят: - основни модели и теории за усвояване на роден, втори и чужд език;

- основни понятия, свързани с усвояването и преподаването на втори и чужд език;

- основните фактори, които определят ефективността на управляваното усвояване на чужд език и дейността на преподавателя.

2) могат:

- да разпознават и анализират самостоятелно теоретичните основи на учебните методи, да ги откриват в методически концепции, учебни програми и учебни комплекси;

- да преценяват пригодността на учебните методи, похвати и комплекси за използване с максимална ефективност при конкретни условия на обучение.

.


Предварителни изисквания:
Не са необходими.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна:

Учебна документация:

Common European Framework of Reference: Learning, teaching, assessment. Council of Europe, Cambridge University Press, 2001

Gemeinsamer europaischer Referenzrahmen fur Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Council for Cultural Co-operation Education Committee Modern Languages Division, Stasbourg, Langenscheidt Berlin . Munchen . Wien . Zurich . New York 2001

Обща европейска езикова рамка: изд. Релакса, Варна 2006

Profile deutsch . Gemeinsamer europaischer Referenzrahmen. Lernzielbestimmungen, Kannbeschreibungen, Kommunikative Mittel. Niveau A1. A2. B1. B2, Langenscheidt

Threshold Level 1990. Council of Europe, 1991

НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка

Учебни програми по чужд език за средното училище

Книги:

Стефанова Павлина (2007): Учебният комплекс в теорията и практиката на чуждоезиковото обучение. София: Анубис, 2007

Стефанова Павлина (2015): Методика на обучението по съвременни езици. София: Нов български университет

Стойчева Мария (2006): Европейска езикова политика. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Шопов Тодор (2012): И даде човекът имена. Увод в педагогическата психолингвистика. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

Шопов Тодор (2013): Педагогика на езика. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013

Krashen, Steven (1982): Principles and Practice in Second Language acquisition. Malwah, NJ> Lawrence Erlbaum Associates, 1982

Krumm Hans.-Jurgen, Fandrych, Chr., Hufeisen, B. Riemer, C. (Hg.) (2010): Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. 1. Und 2. Halbband. Berlin, New York: Walter de Gryuter. (Handbucher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Bd. 35.2).

Selinker Larry (1972): Interlanguage // IRAL, 10 (3), 1972, p. 209-231

Skinner Burrhus Frederic (1957): Verbal behavior. New York: Appleton-Cenutry-Crofts, 1957

Wode. Hennig (1988): Psycholinguistik. Eine Einfuhrung in die Lehr- und Lernbarkeit von Sprachen. Ismaning bei Munchen: Max Hueber Verlag, 1988

Допълнителна:

Книги:

Андреев Марин (1996): Процесът на обучението. Дидактика. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С.

Веселинов Димитър (2003): История на обучението по френски език в България през Възраждането. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С.

Веселинов Димитър (2005): Възрожденският урок по френски език. Лингводидактическа реконструкция, ЛИК, С.

Вятютнев М.Н. (1984): Теория учебника русского язьIка как иностранного, Москва

Гочева Емилия (2000): Чуждоезиково обучение. Теория и практика на учебника. Лодос, С.

Даскалова (2003): Ф. Даскалова. Психолингвистика, изд. Даниела Убенова , С.

Лурия А.Р. (1979): Язык и сознание. Изд. Московского университета, Москва

Любенова Илка (2004): Възможности на ранното чуждоезиково обучение (английски език). Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С.

Михайлов Манол (1931): Как се преподава и изучава най–целесъобразно един чужд език съобразно с психологията на самото езикоусвояване , Пловдив

Нойнер Герхард, Ханс Хунфелд (1996): Методи на обучението по немски език като чужд . Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, С.

Патев Павел (1988): Методика на френския език . Наука и изкуство, С.

Патев Павел (1982): Интензивно изучаване на френски език. ДИ Народна просвета, С.

Петков Тодор (1939): Нови насоки в обучението по живите езици, С.

Симеонова Йорданка (2000): Преподавателят по чужд език. Фирма “Актив Комерс”, С.

Стефанова Павлина (1983): Развитие на диалогичната реч на учениците в обучението по чужд език . Народна просвета, С.

Стефанова Павлина (1999): Методика на чуждоезиковото обучение. Изд. Парадигма, С.

Стойчева Мария (2006): Европейска езикова политика, университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С.

Тумпаров Н.(1938): Методика на новите езици , С.

Увалиев Христо (2005): Обучението по френски език. Университетско издателство "Св. Климент Охридски",С.

Фолмер, Гюнтер, Герит Хоберг (1990) Vollmer, Gunter, Gerrit Hoberg : Top-Training Lern- und Arbeitsstrategien: Behalten - Verarbeiten - Anwenden. 3. Aufl. Klett Verlag fur Wissen und Bildung, Stuttgart

Фолмер и Герит (1993): Г. Фолмер и Х. Герит: Стратегии на ученето и на умствения труд. Top Training. София, Просвета

Цацова Доротея (2005): За психологическите основи на обучението (на примера на чуждоезиковото обучение), Национален институт по образование, С.

Шопов Тодор (2002): Чуждоезиковата методика. Университетско издателство"Св. Климент Охридски", С.

Щерба Л.В.(1974): Языковая система и речевая деятельность, Ленинград

Albers Hans-Georg Albers, Bolton S. (1994 ), Testen und Prufen in der Grundschule: Langenscheidt

Baldegger, Markus u.a. (1980): Kontaktschwelle Deutsch als Fremdsprache.Europarat Strasbourg. Berlin/Munchen: Langenscheidt

Bimmel, Peter Bimmel, Rampillon, Ute (2002): Lernerautonomie und Lernstrategien. Langenscheidt, Berlin/Munchen

Bolton Sibylle (1991): Probleme der Leistungsmessung, Langenscheidt

Dahlhaus Barbara (1994): Fertigkeit Horen: Langenscheidt Berlin/Munchen

Gross Harro, Klaus Fischer (1990): Grammatikarbeit im Daf-Unterricht, Indicium Verlag, Munchen

Weigmann Jurgen (1992): Unterrichtsmodelle fur Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber Verlag, Ismaning

Solmecke Gert (1993): Texte horen, lesen und verstehen. Langenscheidt Berlin/Munchen

Kast Bernd (1992): Fertigkeit Schreiben. Langenscheidt, Berlin/Munchen

Kleppin Karen (1994): Fehler und Fehlerkorrektur, Langenscheidt

Maier Wolfgang (1991): Fremdsprachen in der Grundschule. Eine Einfuhrung in ihre Didaktik und Methodik. Berlin, Langenscheidt Berlin/Munchen

Neuf-Munkel Gabriele Neuf-Munkel / Regine Roland (1991): Fertigkeit Sprechen.Langenscheidt, Berlin/Munchen

Neuner Gerhard u.a. (1981): Ubungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht. Langenscheidt, Berlin/Munchen

Pencheva Maya, Todor Shopov (2003): Understanding Babel. St. Kliment Ohridski University Press, S.

Piepho Hans-Eberhard (1987): Kommunikative Didaktik des Englischunterrichts. Frankonius, Limburg

Рамрилон Уте (1989) Ute Rampillon: Lernen leichter machen. DaF. Ismaning Max Hueber Verlag

Рамрилон Уте (2000) Ute Rampillon: Aufgabentypologie zum autonomen Lernen. Deutsch als Fremdsprache. Max Hueber Verlag, Ismaning

Funk Hermann / Michael Koenig (1991): Grammatik lehren und lernen.Langenscheidt, Berlin/Munchen

Shopov Todor (Hrsg.) (2005): Intercomprehension Analysis. Zachary Stojanov Press and St. Kliment Ohridski University Press, S.

Статии

Йеснер Урзула (2001): Билингвизъм и изучаване на трети език: Динамични аспекти на мултилингвизма на индивидуално равнище.В: сп. Чуждоезиково обучение, кн.1

Йеснер Урзула (2001): Металингвистична нагласа при многоезичните хора: Когнитивни аспекти при изучаването на трети език. В: сп. Чуждоезиково обучение, кн. 5

Патев Павел (1982): Типология на чуждоезиковото обучение. В: сп. Чуждоезиково обучение кн.2

Стефанова Павлина и др.(1987): Тенденции в развитието на методиката на обучението по западни езици: Известия на научноизследователския институт по общо образование, книга ХХХIII т.1, с.66– 82, С.

Стефанова Павлина и др.(1987): Цели на обучението по западни езици в България: Известия на научноизследователския институт по общо образование, книга ХХХIII т.2 с.26-46, С.

Стефанова Павлина и др. (1992): Проект за държавни образователни изисквания за знания и умения и оценяването им по учебния предмет “Чужд език” в средното училище, в: сп. Чуждоезиково обучение кн.1

Стефанова Павлина (1996): Входно–изходните равнища на учебния предмет “Чужд език” за българското училище и праговите равнища по английски, френски, немски, испански, италиански и руски език на Съвета на Европа, в: сб. Приложна лингвистика и методика на ЧЕО. НБУ, С.

Стефанова Павлина, Тодор Шопов (1996): Как да разбираме ВИР на ЧЕО, в: сп.Педагогика кн.2

Стефанова Павлина, Тодор Шопов (1996): Изследване на постиженията в обучението по чужд език в средното училище, в: сп. Чуждоезиково обучение, кн.6

Стефанова Павлина (1998): Ранно чуждоезиково обучение в началното училище - проблеми, перспективи, в: сп. Чуждоезиково обучение, кн. 8-9

Стефанова Павлина (2001): За проверката на постиженията в ранното чудоезиково обучение, в: сп. Чуждоезиково обучение, кн. 3

Стефанова Павлина (2003): Das Lernenlernen im (fruhen) DaF-Unterricht, (wie) geht denn das?, в: сп. Чуждоезиково обучение, кн. 4

Стефанова Павлина (2005): Анализиране и оценяване на учебни системи по чужд език, в: сп. Чуждоезиково обучение, кн. 1

Стефанова Павлина (2005): Има ли място детската литература в чуждоезиковото обучение?, в: сп. Чуждоезиково обучение, кн. 5

Стефанова Павлина (2006): Немският език като втори чужд език в контекста на многоезичието, в: сп. Чуждоезиково обучение, кн. 2

Стойчева Даниела (1998): Проверка на учебните постижения в обучението по чужд език – значение и финкции, съдържание, видове и форми, в: сп. Чуждоезиково обучение, кн. 5

Стойчева Даниела (1999): Проверка на учебните постижения по чужд език – изисквания, на които трябва да отговарят езиковите тестове и изпити. Типология на тестовите задачи, в: сп. Чуждоезиково обучение, кн.4

Стойчева Даниела (1999): Проверка на умението за четене, в: сп. Чуждоезиково обучение, кн.6

Стойчева Даниела (2000): Проверка на умението за слушане, в: сп. Чуждоезиково обучение, кн.2

Такала, С. (1999): Езикови тестове: нови постижения и нерешени дилеми, в: сп. Чуждоезиково обучение, кн.5

Шопов Тодор (1996): Четириизмерен модел за анализ на учебните методи, в: Чуждоезиково обучение, кн.3/4

Янакиев Мирослав (1997), Един език, два езика, три езика … много езици, през английски към многоезичие (мултилингвизъм), в: сп. Чуждоезиково обучение кн.3/4

Bimmel, Peter (1993): Lernstrategien im Deutschunterricht. In: Fremdsprache Deutsch, Zeitschrift fur die Praxis des Deutschunterrichts, Verlag Klett Edition Deutsch, Munchen, Heft 1

Brockhaus Wilhelm (1987): Das Schreiben im Englischunterricht,in: Neusprachliche Mitteilungen aus Wissenschaft und Praxis, Heft 2. Cornelsen, Bielefeld

Herbert Gudijons (1992): Gliederung und Systematik der Erziehungswissenschaft, in: Padagogik, H.9

Solmecke Gert (1992): Ohne Horen kein Sprechen. Bedeutung und Entwicklung des Horverstehens im Deutschunterricht.In:Fremdsprache Deutsch, H.7 “Horverstehen”, S.4-11

Jessner Ursula (2001): Drittspracherwerb: Implikationen fur einen Sprach-en-unterricht der Zukunft. В: сп. Чуждоезиково обучение, кн. 3-4

Cauneau Ilse (1992): Horen-Brummen-Sprechen. Horen und Ausspracheschulung.In: Fremdsprache Deutsch, November

Krumm Hans-Jurgen (1989): Schreiben, in: FD 1, Juni, 5-8

Krumm Hans-Jurgen Krumm: Sprachenpolitik und Mehrsprachigkeit, in: Mehrsprachigkeitskozept – Tertiarsprachenlernen – Deutsch nach Englisch. Council of Europe Publishing http://www.coe.Int

Nodari Claudio, Ulrika Tornberg (2002): Lernstrategien und Lernenlernen. In: Mehrsprachigkeit und Deutschunterricht, bulletin vals-asla, Sonderheft, Luzern

O`Malley, J./ Chamot, A.U. (1990): Learning strategies in second language acquisition. New York etc.: Cambridge auniversity Press, 137

Rampillon Ute, Lernstrategisches Minimalprofil an der Schwelle von L2 zu L3, in: Mehrsprachigkeitskozept – Tertiarsprachenlernen – Deutsch nach Englisch. Council of Europe Publishing http://www.coe.Int

Stoytcheva Daniela (2005): Schreiben lernen – spannend und motivierend, в: сп. Чуждоезиково обучение, кн.6

Hufeisen,Britta/ Neuener, Gerhard: Mehrsprachigkeitskozept – Tertiarsprachenlernen – Deutsch nach Englisch. Council of Europe Publishing http://www.coe.Int

Schmidt Reiner (1990): Das Konzept einer Lerner-Grammatik, in: Gross/Fischer (Hrsg.): Grammatikarbeit im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht, S. 153-162

Средства за оценяване:

резюме на статия

курсова работа