COGM001 Експериментални методи

Анотация:

В курса се разглеждат теорията и методологията на изследванията в поведенческите науки, в частност когнитивната наука. Изучават се етапите в изследването, планирането на експерименталния дизайн и контрола на променливите в експеримента. Изучават се различни типове зависими променливи, които се използуват в когнитивната психология и психофизиката. Изучават се и когнитивните модели, въз основа на които се определят индекси за изпълнение на когнитивни задачи. Преподаването се извършва с мултимедия и се състои от лекции, упражнения (разглеждане и решаване на казуси) и демонстрационни експерименти в час. На студентите се предоставят текстове към лекциите, както и самите лекции в .pdf-формат.

прочети още
Когнитивна наука (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Стефан Матеев  д.н.
доц. Пенка Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешно завършване на курса студентите ще знаят

- принципите на планиране и провеждане на експерименти в областта на когнитивната наука и на поведенческите науки

- методите на извличане на данни от експериментални изследвания в областта на когнитивната наука

Студентите ще могат:

- самостоятелно да планират експериментални изследвания

- да измерват различни аспекти (например бързина, вярност и точност) на изпълнение на перцептивни и когнитивни задачи

- да разбират и да оценяват критично текстове, които съдържат експериментални изследвания


Предварителни изисквания:
От студентите се изисква добро познаване на материала по математика от гимназията и поне първоначални познания по описателна статистика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Курсът е изготвен въз основа на следните по-главни литературни източници

1. Gould, J.E. (2002) Concise handbook of experimental methods for the behavioral and biological sciences. Boca Raton: CRC Press

2. Krauth, J. (2000) Experimental design. A handbook and dictionary for medical and behavioral research. Amsterdam: Elsevier

3. MacMillan, N.A. and Creelman, C.D. (2005) Detection Theory: A user's guide. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Ass.

4. Schiffman, H.R. (2003) Psychophysics. In: Davis, S.F. (Ed) Handbook of research methods in experimental psychology, Chapter 20. Oxford, Blackwell Publishing Ltd.

5. Torgerson, W.S. (1958) Theory and methods of scaling. New York: John Willey

Средства за оценяване:

Две самостоятелни разработки по 50%